Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Zálohové ukládání dat do MS SQL serveru (Database MS SQL server backups) (zastaralé)

Popis:
Okno slouží k zadávání parametrů ukládání dat do databáze MS SQL Server. Touto technologií jsou data ukládána do tabulek (v databázi MSSQL) s názvem začínajícím prefixem stejným jako je identifikátor skupiny trendů.

Je definována velikost jedné tabulky a jejich maximální počet. Pokud je jedna tabulka (záloha) v databázi naplněna (velikost dat v tabulce přesáhne definovanou hodnotu), pak je vytvořena nová tabulka, do níž se od tohoto okamžiku zapisuje. Tento postup se neustále opakuje.

Název proměnné v záložce Data může mít délku maximálně 80 znaků (délka zadavatele je omezena).

Konfigurační položky:
Datový zdroj (ConnectionString)Řetězec ADO ConnectionString (http://www.connectionstrings.com) obsahuje všechny nutné parametry, aby se objekt ADO Connection mohl připojit k databázi pomocí vybraného poskytovatele připojení ADO Provider.

Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se při spouštění aplikace).

Konfigurátor nesmí obsahovat prázdný řetězec.Například Provider=SQLOLEDB;Server=.\MSSQLSERVER;Database=pm_data;Uid=pm_writer;Pwd=pmwriter; Konfigurátor nesmí obsahovat prázdný řetězec.
Dodatečné parametryDodatečné parametry pro ukládání. Umožní určit názvy a databázové datové typy systémových sloupců, databázové typy podle datového typu trendované proměnné. V následujícím příkladě jsou uvedeny povolené parametry a jejich přednastavené hodnoty pro vybraný typ uložení (plugin). Tyto hodnoty není nutno uvádět pouze pokud se požadují hodnoty jiné. Údaje jsou zde ve formátu KeyVal, například "dbdt.pmtime:DATETIME;dbdt.pmattr:INT;dbdt.f64:FLOAT;dbdt.f32:REAL;dbdt.i32:INT;dbdt.i16:SMALLINT;dbdt.u8:TINYINT;dbdt.b:BIT;".

Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se při spouštění aplikace).

dbdt.pmtime (nepovinné) - Databázový datový typ sloupce s časem věty.(přednastaveno) "dbdt.pmtime:DATETIME;".
dbdt.pmattr (nepovinné) - Databázový datový typ sloupce s atributy věty.(přednastaveno) "dbdt.pmattr:INT;".
dbdt.f64 (nepovinné) - Databázový datový typ sloupce pro trendovou proměnnou datového typu: Float64 (Double). Použije se, pokud není u trendové proměnné uveden její vlastní databázový datový typ.(přednastaveno) "dbdt.f64:FLOAT;".
dbdt.f32 (nepovinné) - Databázový datový typ sloupce pro trendovou proměnnou datového typu: Float32 (Single). Použije se, pokud není u trendové proměnné uveden její vlastní databázový datový typ.(přednastaveno) "dbdt.f32:REAL;".
dbdt.i32 (nepovinné) - Databázový datový typ sloupce pro trendovou proměnnou datového typu: Int32 (Long). Použije se, pokud není u trendové proměnné uveden její vlastní databázový datový typ.(přednastaveno) "dbdt.i32:INT;".
dbdt.i16 (nepovinné) - Databázový datový typ sloupce pro trendovou proměnnou datového typu: Int16 (Integer). Použije se, pokud není u trendové proměnné uveden její vlastní databázový datový typ.(přednastaveno) "dbdt.i16:SMALLINT;".
dbdt.u8 (nepovinné) - Databázový datový typ sloupce pro trendovou proměnnou datového typu: Uint8 (Byte). Použije se, pokud není u trendové proměnné uveden její vlastní databázový datový typ.(přednastaveno) "dbdt.u8:TINYINT;".
dbdt.b (nepovinné) - Databázový datový typ sloupce pro trendovou proměnnou datového typu: Bool (Boolean). Použije se, pokud není u trendové proměnné uveden její vlastní databázový datový typ.(přednastaveno) "dbdt.b:BIT;".
Počátek názvů záloh (tabulek)Počátek názvu zálohy (tabulky uvnitř databáze). Celý název zálohy je pak tvořen tímto prefixem a pořadovým číslem.

Způsob pojmenování záloh lze změnit využitím události onBackupCreate a zadávat takto vlastní názvy zálohám.

Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se při spouštění aplikace).

Konfigurátor nesmí obsahovat prázdný řetězec.
Velikost zálohy počtem záznamůVelikost jedné zálohy (neboli tabulky) je zadána počtem záznamů.

Pokud při zápisu nového záznamu aktuální velikost zálohy překročí zde definovanou velikost jedné zálohy, pak je vytvořena nová prázdná tabulka, do níž je nový záznam zapsán. Následující záznamy jsou od tohoto okamžiku zapisovány do této nově vzniklé zálohy.

Hodnota -1 znamená, že velikost zálohy není omezena počtem záznamů.

Velikost zálohy časovým intervalemVelikost jedné zálohy (neboli tabulky) je zadána časovým intervalem.

Pokud při zápisu nového záznamu časový rozsah dat v tabulce překročí zde definovanou časovou velikost jedné tabulky, pak je vytvořena nová prázdná tabulka (*.dbf soubor), do níž je nový záznam zapsán. Následující záznamy jsou od tohoto okamžiku zapisovány do této nově vzniklé zálohy.

Hodnota neomezeno znamená, že velikost zálohy není omezena časově.

Počet zálohNeustálým zápisem nových vět vznikají nové tabulky (zálohy). Jejich maximální počet je definován tímto konfigurátorem. Pokud je například definován maximální počet záloh na 10 a vznikne 11.tá záloha, pak je záloha s nejstaršími daty smazána a počet záloh je nadále jen 10. Hodnota -1 znamená, že počet záloh není omezen.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice