Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Trend - záložka objektu PmTrend

Popis:
Základní konfigurace skupiny trendů.

Použitím objektu PmTrend se aplikace PROMOTIC stává trendovým serverem. V trendovém serveru (jedné běžící aplikaci PROMOTIC) lze definovat více trendových skupin (neboli PmTrend objektů).

Konfigurační položky základní:
ID identifikátor skupinyIdentifikátor skupiny trendů. Povinně zadávaná položka. Skupina trendů představuje objekt PmTrend a projektant musí zajistit, aby dvě skupiny neměly stejný identifikátor. Tento identifikátor se užívá například při adresaci proměnné v prohlížeči trendů. Pokud je například zadáno group1, pak internetová URL adresa dat této skupiny může být http://computername/group1 (pokud PmTrend objekt zpřístupňuje data do Internetu v záložce PmTrend > Web server pomocí objektu PmWeb). V tom případě computername je název počítače, na němž trendový server běží, a group1 je identifikátor Web komponenty v záložce Web server (tento název je identický s názvem v tomto konfigurátoru).

Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se při spouštění aplikace).

Je to systémový název a nesmí obsahovat diakritiku, prázdný řetězec, mezery a jako první znak nesmí být číslo.
Uživatelský název skupinyUživatelsky definovaný název skupiny (neboli PmTrend objektu). Tento název je používán pro zobrazení jako uživatelská identifikace skupiny.

Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se při spouštění aplikace).

Počet záznamů v pamětiPočet vět, které budou uchovávány v paměti. Pokud se mají data ukládat na disk (tzn. konfigurátor Používat data na disku je zatržen), pak jsou data ukládána na disk a paralelně zadaný počet záznamů také do paměti. Při zpracování aktuálních dotazů klientů se trendový server nemusí dotazovat na data na disk, neboť tato aktuální data má paralelně k dispozici v paměti. Při definování této konstanty je potřeba si uvědomit, že při velkém počtu vět v paměti (>1000) je určitá náročnost na velikost RAM paměti počítače.

Například pokud je archivován větší počet proměnných ve všech PmTrend objektech dohromady (nechť je těchto proměnných například celkem 1000) a u všech PmTrend objektů by byl nastaven konfigurátor Používat data na disku na 2000, pak vznikne navíc potřeba asi 1000*2000*8 = 16 000 000 bajtů = cca 15 MB operační paměti počítače (číslo 8 ve výrazu je velikost datového typu Double).

Přesnost uchování času [s]Přesnost ukládání času v sekundách. Čas bude před uložením do paměti/na disk zaokrouhlen na zadanou přesnost. Tuto zadávanou přesnost musí podporovat i samotný systém ukládání na disk (pokud jsou data uchovávána i na disk). Maximální možná přesnost závisí na typu uchování na disk:
Uložení času zimní/lokálníZpůsob uložení času
Čas je "lokální čas" - V letním období je čas uložen jako "letní čas", v zimním období jako "zimní čas". Čas je tedy uložen tak, jak byl zjištěn například při volání metody Run.
Čas je "zimní čas" - V zimním období je čas uchováván nezměněn a v letním období je čas zmenšen o jednu hodinu a tedy je vždy uchován jako "zimní čas". Tento způsob zajišťuje správnou funkčnost prohlížeče v čase přechodu "zimní čas"/"letní čas" a naopak a je tedy doporučován.
Jen pro čtení (nová data nelze zapisovat)Pokud je volba Typ uložení nastavena na jakýkoli způsob uložení mimo Database Access backups (zastaralé), Database MS SQL server backups (zastaralé) nebo Promotic binary file cyclic, pak lze nastavením této volby přepnout objekt do módu "Jen pro čtení (nová data nelze zapisovat)" (tzn. čtení dat z existujících souborů). V tom případě objekt PmTrend čte data jak z databází vytvořených systémem PROMOTIC tak i z vytvořených jakýmkoli jiným systémem. Tabulka v databázi, ze které se mají takto číst data, musí obsahovat sloupec času konfigurovaný jako datový typ Datum a čas. V tomto módu objekt neumožňuje zapisovat data (metodami Run, RunTime), ostatní funkčnost však zůstává (zobrazování dat prohlížečem TrendsView, statistika a vyhodnocení dat metodami GetData, CreateFilter, uložení dat do souboru SaveToFile). Metoda Open umožní dynamické připojení k požadované tabulce.

V tomto módu není nutno definovat seznam proměnných v záložce Data (seznam proměnných je načten ze souboru jako seznam sloupců tabulky v databázi). Pokud je seznam proměnných v záložce Data definován, pak dojde k jeho synchronizaci se seznamem sloupců z tabulky databáze.

Viz: PmTrend objekt v módu "Jen pro čtení (nová data nelze zapisovat)".

Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se při spouštění aplikace).

Automatické ukládání po startu povolenoPokud je zatrženo, pak je automatické ukládání hodnot proměnných po startu aplikace povoleno. Objekt PmTrend má v sobě interní časovač (podobný objektu PmTimer), umožňující automatické periodické ukládání proměnných se zadanou periodou. Při každém automatickém uložení hodnot (v podobě nové věty) je vyvolána událost onAddRecord, stejně jako při explicitním uložení hodnot pomocí metod Run nebo RunTime. V této události lze připravit data, která budou následně uložena.
Perioda automatického ukládání [s]Perioda v sekundách. Vždy po uplynutí této periody je interně vyvolána metoda Run, která nejprve vyvolá událost onAddRecord a pak uchová všechny aktuální hodnoty proměnných ze záložky Data.
Změnové ukládání proměnných povolenoPovolení/zákaz optimalizovaného ukládání proměnných. V tom případě jsou proměnné (definované v záložce Data) ukládány (do paměti, na disk) při voláním metody Run, RunTime pouze pokud se jejich hodnota od minulého uložení změnila o hodnotu větší než je pásmo necitlivosti. Pásmo necitlivosti je numerická hodnota, kterou má každá proměnná definovánou samostatně, viz Necitlivost. Pokud alespoň jedna z proměnných definovaných v záložce Data objektu PmTrend nevyhovuje svému pásmu necitlivosti, pak jsou uloženy všechny proměnné této záložky.
Metoda pro vyhodnocení změnyZpůsob vyhodnocení změny hodnoty:
jednoduchá - dle změny hodnoty - Změna hodnoty je vyhodnocena jako rozdíl nově zapisované hodnoty od posledně uložené. Pokud nová hodnota proměnné je například 35 a hodnota posledně uložené proměnné je 34 a pásmo necitlivosti je 4, pak tato nová hodnota patří do pásma necitlivosti (34-4/2,34+4/2)=(32,36) a proměnná je vyhodnocena jako nezměněná.
optimalizovaná - dle změny směru - Změna hodnoty je vyhodnocena jako rozdíl nově zapisované hodnoty od směrnice (změna Y souřadnice / změna X souřadnice) přímky definované doposud uloženými hodnotami. V tom případě je pásmo necitlivosti aplikováno na směrnici přímky spojující body jednotlivých hodnot.
Pokud není změna, pak ulož po [s]Pokud jsou nové hodnoty opakovaně vyhodnocovány jako nezměněné (při volání Run, RunTime), pak po uplynutí zde zadaného časového intervalu (v sekundách od času posledního uložení hodnoty) je provedeno uložení hodnoty při nejbližším volání Run, RunTime (bez vyhodnocení necitlivosti).
Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice