Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Ukládání dat do jedné tabulky v databázi Access (Database Access cyclic)

Popis:
Okno slouží k zadávání parametrů ukládání dat do databáze Microsoft Access. Touto technologií jsou data ukládána do jedné tabulky (v databázi, *.mdb souboru) s názvem zadaným v konfigurátoru Tabulka. Je definována minimální a maximální velikost tabulky. Pokud aktuální velikost tabulky překročí maximální velikost, pak je smazáno tolik nejstarších záznamů, aby se velikost snížila na minimální velikost tabulky. Tento postup se neustále opakuje.

Metodou RunTime lze v tomto typu nastavení ukládání provádět zpětné zápisy (lze zapisovat i věty s časem starším, než je čas posledně zapsané věty).

Upozornění: Dva různé PmTrend objekty nemohou být nastaveny tak, aby ukládaly data do jednoho *.mdb souboru.

Název proměnné v záložce Data může mít délku maximálně 64 znaků (délka názvu sloupce v Access tabulce je omezena).

Tento způsob uložení má omezení: Pokud v aplikaci je použito více PmTrend objektů s tímto typem uložení, pak takových objektů může být v jedné aplikaci maximálně 63.
Konfigurační položky:
Datový zdroj (ConnectionString)Řetězec ADO ConnectionString (http://www.connectionstrings.com) obsahuje všechny nutné parametry, aby se objekt ADO Connection mohl připojit k databázi pomocí vybraného poskytovatele připojení ADO Provider.

Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se při spouštění aplikace).

Konfigurátor nesmí obsahovat prázdný řetězec.Například $.join("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;","Data Source=",$.path("data","trend/"),$.expr("pMe.GroupId"),".mdb;") Konfigurátor nesmí obsahovat prázdný řetězec.
Dodatečné parametryDodatečné parametry pro ukládání. Umožní určit názvy a databázové datové typy systémových sloupců, databázové typy podle datového typu trendované proměnné. V následujícím příkladě jsou uvedeny povolené parametry a jejich přednastavené hodnoty pro vybraný typ uložení (plugin). Tyto hodnoty není nutno uvádět pouze pokud se požadují hodnoty jiné. Údaje jsou zde ve formátu KeyVal, například "coltimename:pm_time;colattrname:pm_attr;dbdt.pmtime:DATETIME;dbdt.pmattr:LONG;dbdt.f64:DOUBLE;dbdt.f32:SINGLE;dbdt.i32:LONG;dbdt.i16:SHORT;dbdt.u8:BYTE;dbdt.b:BIT;".

Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se při spouštění aplikace).

coltimename (nepovinné) - Název sloupce s časem věty.(přednastaveno) "coltimename:pm_time;".
colattrname (nepovinné) - Název sloupce s atributy věty.(přednastaveno) "colattrname:pm_attr;".
dbdt.pmtime (nepovinné) - Databázový datový typ sloupce s časem věty.(přednastaveno) "dbdt.pmtime:DATETIME;".
dbdt.pmattr (nepovinné) - Databázový datový typ sloupce s atributy věty.(přednastaveno) "dbdt.pmattr:LONG;".
dbdt.f64 (nepovinné) - Databázový datový typ sloupce pro trendovou proměnnou datového typu: Float64 (Double). Použije se, pokud není u trendové proměnné uveden její vlastní databázový datový typ.(přednastaveno) "dbdt.f64:DOUBLE;".
dbdt.f32 (nepovinné) - Databázový datový typ sloupce pro trendovou proměnnou datového typu: Float32 (Single). Použije se, pokud není u trendové proměnné uveden její vlastní databázový datový typ.(přednastaveno) "dbdt.f32:SINGLE;".
dbdt.i32 (nepovinné) - Databázový datový typ sloupce pro trendovou proměnnou datového typu: Int32 (Long). Použije se, pokud není u trendové proměnné uveden její vlastní databázový datový typ.(přednastaveno) "dbdt.i32:LONG;".
dbdt.i16 (nepovinné) - Databázový datový typ sloupce pro trendovou proměnnou datového typu: Int16 (Integer). Použije se, pokud není u trendové proměnné uveden její vlastní databázový datový typ.(přednastaveno) "dbdt.i16:SHORT;".
dbdt.u8 (nepovinné) - Databázový datový typ sloupce pro trendovou proměnnou datového typu: Uint8 (Byte). Použije se, pokud není u trendové proměnné uveden její vlastní databázový datový typ.(přednastaveno) "dbdt.u8:BYTE;".
dbdt.b (nepovinné) - Databázový datový typ sloupce pro trendovou proměnnou datového typu: Bool (Boolean). Použije se, pokud není u trendové proměnné uveden její vlastní databázový datový typ.(přednastaveno) "dbdt.b:BIT;".
TabulkaNázev tabulky v databázi, do níž budou ukládána data.

Pro zadání lze použít Makro výraz (vyhodnocuje se při spouštění aplikace).

Konfigurátor nesmí obsahovat prázdný řetězec.
Minimální velikost tabulkyMinimální velikost tabulky zadána počtem záznamů. Počet záznamů v tabulce nikdy neklesne pod tuto minimální hranici.
Maximální velikost tabulkyMaximální velikost tabulky zadána počtem záznamů. Počet záznamů v tabulce nikdy nepřekročí tuto maximální hranici. Při překročení této hranice je smázán takový počet nejstarších záznamů, aby počet záznamů v tabulce klesl na minimální velikost tabulky.

Hodnota -1 znamená, že maximální velikost tabulky není omezena počtem záznamů.

Minimální velikost tabulky, zadáno časovým intervalemMinimální velikost tabulky zadána časovým intervalem. Časový interval záznamů v tabulce nikdy neklesne pod tuto minimální hranici.
Maximální velikost tabulky, zadáno časovým intervalemMaximální velikost tabulky zadána časovým rozsahem. Maximální časový rozsah všech záznamů v tabulce. Při překročení této hranice je smázán takový počet nejstarších záznamů, aby počet záznamů v tabulce klesl na minimální velikost tabulky.

Hodnota -1 znamená, že maximální velikost tabulky není časově omezena.

Poznámka:
Pokud selže zápis věty do databáze, pak se bude PROMOTIC snažit o zápis téže věty ještě dvakrát. Pokud zápis věty selže kvůli síťové chybě (timeout), pak PROMOTIC zavře spojení a při dalších zápisech (téže nebo další věty) se bude pokoušet o nové připojení. Pokud se spojení podaří obnovit, pak bude zápis trendů automaticky pokračovat. Při delším výpadku může dojít k ztrátě některých vět během výpadku spojení. Informace o chybách zápisu vět při výpadku spojení se zapíší do globálních chyb INFO systému.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice