Update cookies preferences
Promotic

PROMOTIC METERING

Softwarový systém PROMOTIC METERING je univerzální a konfigurovatelná aplikace, která provádí automatické odečty a zpracování údajů z měřičů energií (teplo, voda, plyn, elektřina atd.) od různých výrobců. Komunikace s měřiči probíhá standardními protokoly (M-BUS, Modbus, M-BUS Ethernet atd.)
Počet měřičů, které jsou zpracovávané v systému není omezen. Oprávněný pracovník může do systému přidávat měřiče a editovat jejich parametry (typ měřiče, adresy, atd.). Na přehledových obrazovkách jsou vidět stavy všech měřičů, lze také zobrazit detailní informace z vybraného měřiče.
Systém provádí archivaci a vyhodnocování odběrů energií za určený časový rozsah (den, měsíc, rok, volitelný interval). Součástí systému jsou také exporty dat do souborů MS Excel nebo do podnikových databází (SAP, Chastia, atd.) - podklady pro fakturaci.

Architektura systému


Architektura systému je postavena na platformě klient-server
A) Komunikační, datový a Web server (s vizualizací) provádí:
- čtení dat z měřičů energií standardními protokoly: M-BUS, Modbus, atd.
- archivace naměřených dat do standardních databází
- vizualizaci technologie pro Web klienty prostřednictvím dynamických HTML stránek


B) Vizualizační Web klienti umožňují přehlednou vizualizaci všech údajů vyčtených z měřičů a vytvoření výstupních sestav a sumárních přehledů odběrů energií za zvolený časový rozsah.
- Vizualizační stanice funguje jako tzv. "tenký Web klient" (vizualizace pomocí Web prohlížeče - Chrome, Firefox, Edge, InternetExplorer ...). Výhodou tohoto řešení je, že není nutno na klientských stanicích instalovat žádný speciální software, postačí pouze Web prohlížeč.
- Jako klientské stanice mohou být využity jak klasická PC tak i tablety, smartphony atd. a to nezávisle na platformě (Windows, Android, iOS, Linux atd.). Pro tuto funkčnost musí být samozřejmě zajištěna konektivita TCP/IP vizualizačních stanic se serverem.

Komunikace s měřiči energií

Komunikace s měřiči probíhá obvykle protokolem M-BUS nebo M-BUS Ethernet. Adresaci měřičů lze zadat buď přímou (adresa měřiče na linkce M-BUS) nebo tzv. sekundární adresou (obvykle výrobního číslo měřiče). Druhý způsob je užitečný především při výměnách vadného měřiče za jiný. Periodu čtení (čas odečtu) lze nastavit v konfiguračním souboru.

Vybrané veličiny načítané z měřičů:
- celková energie (v GJ) (absolutní stav čítače)
- celkový objem (v m3) (absolutní stav čítače)
- aktuální výkon (kW/hod), aktuální průtok [m3/hod]
- typ měřiče, typ měřeného média, sekundární adresa (výrobní číslo)
- teplota výstup, teplota zpátečka, teplota rozdíl
- stav čítačů (impulsní vstupy, např. z vodoměru), chybové stavy měřiče
 
Časy odečtu lze zadat globálně pro všechny okruhy nebo pro každý okruh samostatně. Zadávání času odečtu lze zadat různými způsoby:
- podle zadaného dne v měsíci
- denně v zadanou hodinu
- každou hodinu ve zvolené minutě

Vizualizace

Na přehledových obrazovkách jsou přehledně zobrazeny stavy všech měřičů, lze také zobrazit detailní informace z vybraného měřiče.
- Obrazovka s topologickým zobrazením (mapa) měřičů tepla a barevnou indikací jeho stavu (komunikace OK, porucha, odpojeno, atd.).
- Přehledová obrazovka s tabulkovým zobrazením celkového stavu měřičů, čítačů, času posledního odečtu a dalších veličin vyčtených z měřiče. Možnost zobrazit aktuální data z vybraného měřiče - data jsou aktuálně načtena z měřiče.
- Grafické prohlížení časového průběhu naměřených veličin (trendy): denní odběry tepla, objem, teploty viz
- Přehledové obrazovky pro prohlížení součtových odběrů (denní, měsíční odběry)
- Systém alarmů - monitorování a indikace poruch komunikace s měřiči

Konfigurace systému

Počet měřičů, které jsou zpracovávané v systému není omezen (v 1 okruhu lze zadat 249 měřičů, počet okruhů ale není omezen). Oprávněný pracovník může do systému přidávat měřiče a editovat jejich parametry (typ měřiče, název odběrného místa, adresa zařízení atd.). Po spuštění aplikace jsou parametry načteny z konfiguračních souborů, následně systém automaticky zajistí čtení dat z definovaných měřičů. Systém provádí také prvotní identifikaci měřičů, které jsou zapojeny v jednotlivých okruzích (tzv. režim inicializace). Načtené parametry měřičů jsou uloženy do inicializačních souborů, které lze doplnit správcem systému o další parametry měřičů:
 
- typ měřiče
- název odběrného místa
- sériové číslo / výrobní číslo
- adresa zařízení (na lince M-BUS)
- jednotka (kW,…), multiplikativní konstanta pro přepočet, atd.


Uživatelská oprávnění:
- Systém umožňuje definovat 2 typy uživatelů:
- administrátor
- uživatel
- Na PC stanici typu server lze provádět s daným oprávněním všechny činnosti. Přes Web rozhraní (PC Web klient) lze provádět kompletní zpracování protokolů a prohlížení dat databáze. Úpravu dat v konfiguračních tabulkách databáze nebo parametrizaci systému lze provádět pouze na počítači typu server.
- Přístup k administrátorským funkcím systému je chráněn přístupovými právy.

Archivace a vyhodnocování naměřených dat

Systém archivuje naměřená data do standardního databázového formátu (např. Access, dBase, MS SQL - podle požadavků zadavatele). Systém dále provádí vyhodnocování odběrů energií za určený časový rozsah (den, měsíc, rok, volitelný časový rozsah). Vyhodnocení odběrů je realizováno za každý měřič zvlášť nebo za tzv. součtové odběry:

- podle skupiny měřičů (např. pro kotelnu, tepelný okruh, atd.)
- podle odběratelů


Přiřazení měřičů k danému součtovému odběru je definováno v konfiguračním souboru, který si aplikace načte po spuštění aplikace.

Exporty dat

Součástí systému jsou také exporty dat do souborů MS Excel, které slouží jako podklady pro fakturaci. Do souborů jsou ukládána data = odběry za každý kalendářní den. Způsob a formát exportovaných dat lze přizpůsobit požadavkům provozovatele.

SCADA systém PROMOTIC

Aplikační program pro odečty odběrů byl vytvořen v systému PROMOTIC. Je to softwarový nástroj pro vytváření jednoduchých i rozsáhlých dispečerských systémů s možností napojení na podnikové IS, databáze, Internet, atd. V systému PROMOTIC jsou zabudovaná standardní SW rozhraní pro výměnu dat s technologickými procesy a jinými zařízeními nebo systémy:

- přístup k databázím přes ODBC, DAO, SQL
- konektivita TCP/IP, HTTP, XML, OPC, DDE, ActiveX
- velká množina zabudovaných komunikačních ovladačů


Systém nabízí velmi široké možnosti uplatnění. Poskytuje aktuální přehledy o stavu všech zapojených měřičů, provádí vyhodnocení a archivaci odběrů energií za požadovaný časový rozsah. Je to universální a vysoce konfigurovatelný systém, který umožňuje napojení měřičů různých výrobců. Je ho možné libovolně rozšiřovat o další měřiče bez nutnosti úpravy software. Uživatel může také provádět export naměřených dat do souborů typu MS Excel. Systém lze snadno rozšířit o čtení a zpracování odběrů dalších médií: elektřina, plyn, atd. Systém je otevřený pro napojení na další systémy, především se jedná o podnikové IS, kterým předává podkladová data pro fakturaci.

Příklady nasazení:

Měření a vyhodnocování odběru energií budov v areálu Gemini B Praha - ENBRA a.s
- 1x PC Sever + 1x PmWebClient
- 200 měřičů tepla, vody, elektřiny


Dalkia Poprad a.s.
- 450 měřičů Danfoss INFOCAL-5, Kamstrup MULTICAL, Calmex, vodoměry
- export dat do MS Excel a IS Chastia (podklady pro fakturaci)


Ekologické vytápění města Kašperské Hory
- 250 měřičů tepla Sontex SUPERCAL, Kamstrup MULTICAL
- automatické odečty, měsíční a roční vyhodnocování odběrů tepla
- on-line měření, archivace odběrů, zobrazení časových průběhů odběrů tepla


Dispečink tepelného hospodářství - České dráhy, Ostrava
- 21 měřičů tepla (Sonoheat)
- on-line měření, monitorování a regulace výměníkových stanic a kotelen
Viz také:
© MICROSYS, spol. s r.o.