Promotic

PROMOTIC EMISE

Systém PROMOTIC EMISE slouží ke kontinuálnímu měření znečišťujících látek u velkých a zvláště velkých zdrojů znečištění ovzduší. Zpracování a vyhodnocení měření je vytvořeno tak, jak to požaduje současně platná legislativa v České republice (vyhláška č. 356/2002 Sb. a další související vyhlášky a nařízení). Systém lze také upravit na platnou legislativu v jiných zemích. Systém PROMOTIC EMISE je určen pro teplárny, kotelny, spalovny, koksovny a další zdroje znečištění ovzduší.
Systém má architekturu typu Klient-Server; může být proto provozován na více stanicích v lokální (LAN) nebo i vzdálené (WAN) počítačové síti.

Standardní funkce systému PROMOTIC EMISE:

- Měření okamžitých hodnot koncentrací znečišťujících látek (TZL - tuhé znečišťující látky, SO2, CO, NOx, HCl, TOC - organický uhlík, HF, a další) a pomocných veličin (O2, teplota, tlak, průtok, vlhkost, a další)
- Zpracování minutových průměrů všech měřených veličin
- Zpracování půlhodinových průměrů
- Zpracování 10-minutových průměrů CO (spalovny)
- Zpracování denních středních hodnot
- Tabulkové a grafické zobrazení měřených a počítaných údajů
- Evidence emisních limitů
- Vyhodnocení překračování emisních limitů, poruch měření, odstávek
- Zpracování emisních protokolů pro ČIŽP (Česká inspekce životního prostředí)
- Výpočet bilancí v kg/den (měsíc, rok)
- Poskytování dat pro další klientské stanice na síti LAN
- Automatický přechod na "letní čas"/"zimní čas"
- Archivace důležitých událostí v systému do souborů alarmů a eventů

Nadstandardní funkce systému PROMOTIC EMISE:

- predikce půlhodinových průměrů v aktuální půlhodině
- porovnání predikovaných hodnot s platnými emisními limity
- vizuální a zvukový alarm v případě hrozby překročení emisního limitu
- napojení na IS podniku (podnikové databáze)
- zabezpečení PC proti neoprávněné manipulaci
- dálková správa SW přes telefonní modem

Příklady nasazení:

- Spalovna odpadů Spolchemie Ústí nad Labem (Česko)
- Spalovna odpadů LOBBE Dabrowa Gornicza (Polsko)
- Teplárna Z.E.C. Inowroclaw (Polsko)
- Teplárna Tábor a.s. (Česko)
- Teplárna KS Korobkovsky RF (Rusko)
Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.