Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

PROMOTIC EMISE

Systém PROMOTIC EMISE slouží ke kontinuálnímu měření znečišťujících látek u velkých a zvláště velkých zdrojů znečištění ovzduší. Zpracování a vyhodnocení měření je vytvořeno tak, jak to požaduje současně platná legislativa v České republice (vyhláška č. 356/2002 Sb. a další související vyhlášky a nařízení). Systém je možné také upravit na platnou legislativu v jiných zemích. Systém PROMOTIC EMISE je určen pro teplárny, kotelny, spalovny, koksovny a další zdroje znečištění ovzduší.

Systém má architekturu typu Klient-Server; může být proto provozován na více stanicích v lokální (LAN) nebo i vzdálené (WAN) počítačové síti.

 

Standardní funkce systému PROMOTIC EMISE:

- měření okamžitých hodnot koncentrací znečišťujících látek (TZL - tuhé znečišťující látky, SO2, CO, NOx, HCl, TOC - organický uhlík, HF, případně další) a pomocných veličin (O2, teplota, tlak, průtok, vlhkost, případně další)
- zpracování minutových průměrů všech měřených veličin
- zpracování půlhodinových průměrů
- zpracování 10-minutových průměrů CO (spalovny)
- zpracování denních středních hodnot
- tabulkové a grafické zobrazení měřených a počítaných údajů
- evidence emisních limitů
- vyhodnocení překračování emisních limitů, poruch měření, odstávek
- zpracování emisních protokolů pro ČIŽP (Česká inspekce životního prostředí)
- výpočet bilancí v kg/den (měsíc, rok)
- poskytování dat pro další klientské stanice na síti LAN
- automatický přechod na "letní čas"/"zimní čas"
- archivace důležitých událostí v systému do souborů eventů a alarmů
 

Nadstandardní funkce systému PROMOTIC EMISE:

- predikce půlhodinových průměrů v aktuální půlhodině
- porovnání predikovaných hodnot s platnými emisními limity
- vizuální a zvukový alarm v případě hrozby překročení emisního limitu
- napojení na IS podniku (podnikové databáze)
- zabezpečení PC proti neoprávněné manipulaci
- dálková správa SW přes telefonní modem
 

Příklady nasazení:

- spalovna odpadů Spolchemie Ústí nad Labem (Česko)
- spalovna odpadů LOBBE Dabrowa Gornicza (Polsko)
- Teplárna Z.E.C. Inowroclaw (Polsko)
- Teplárna Tábor a.s. (Česko)
- Teplárna KS Korobkovsky RF (Rusko)
Viz také:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice