Update cookies preferences
Promotic

  PROMOTIC - Monitorování a řízení výroby

  Monitorování a vyhodnocování výroby - Semperflex Optimit a.s., Odry

  Technické prostředky: 6x PC (OS Windows NT/2000/XP), MS SQL Server
  Řídicí stanice: Průmyslové PLC firmy AMiT: 54 ks stanic ART4000, 7ks Amini
  Datum uvedení do provozu: 2004
  Kontaktní osoba: Pan Suchánek - Telefon: +420 556 763 469, email: robert.suchanek@semperflex.cz


  Hlavní funkcí systému je monitorování a vyhodnocování:
  - provozních veličin: vytíženosti a stavů strojů na výrobu hadic, informací z výroby, sledování činností obsluh, atd.
  - technologických veličin na určených strojích: teplota, délka, průměry hadic, rychlosti a další


  Koncepce celého systému je stavebnicová, která umožní v budoucnu snadné rozšiřování systému (zvýšení počtu sledovaných strojů nebo množství monitorovaných údajů) nebo propojení s dalšími řídicími stanicemi u sledovaných strojů (např. se Simatic S7, atd.).

  Systém v současné době tvoří:
  - 1 hlavní dispečerské pracoviště - typu server (OS Windows XP, MS SQL server, RAID pole)
  - 5 klientských stanic PC (OS Windows XP/NT/9x)
  - 54 průmyslových terminálových stanic ART4000 (firmy AMiT)
  - 7 datových koncentrátorů AMiNi (firmy AMiT)
  - Průmyslová PC


  Systém monitorování a řízení výroby kontinuálně v reálném čase automaticky snímá a bilancuje:
  - stav sledovaných strojů - při zastavení stroje je dle stavu snímačů určen jednoznačný kód stavu stroje
  - Informace zadané obsluhou na klávesnici terminálové stanice ART4000:
  - důvod odstávky (přestávka, výměna materiálu, údržba, a další)
  - přihlášení obsluhy - umožňuje identifikaci obsluhy (obsluha se do systému přihlašuje jednoznačným osobním číslem)
  - možnost zadání vyrobeného množství (metry) hadic za směnu.
  - vybrané technologické údaje (např. měření teplot, tlaků, rychlostí, průměrů u příslušných strojů, atd.).


  Systém se skládá ze 2 úrovní:

  1. Dispečerskou úroveň tvoří:
  6 stanic PC v kancelářském provedení. Hlavní dispečerské PC má funkci datového serveru a komunikuje s procesními terminálovými stanicemi (PLC ART 4000) po sériových linkách RS 485 nebo po interní síti LAN. Aplikace na klientských PC umožňuje identické dispečerské funkce jako na hlavním PC. Přístup k systému je chráněn systémem operátorských hesel a oprávnění.

  2. Procesní úroveň tvoří:
  a) 54 terminálových stanic ART4000, které jsou vybaveny displejem a numerickou klávesnicí pro zadání a změnu parametrů. Terminálová stanice je umístěna u jednotlivých strojů a slouží pro:
  - pro zadávání výrobních informací (zadává obsluha stroje: důvody odstávky, identifikaci obsluhy, zadání vyrobeného množství, atd.)
  - automatické sledování dalších výrobních údajů: identifikace chodu stroje, důvody a příčiny přerušení, atd., které jsou následně systémem automaticky vyhodnocovány.
  - automatické snímají vybraných technologických údajů: teploty, tlaky, průměry, délky, atd.
  b) 7 datových koncentrátorů Amini připojených k hlavnímu PC po technologické síti LAN. Tyto slouží pro lokální sběr technologických dat a hlavně jako podružné komunikační centrály pro styk se zařízeními přes komunikační rozhraní RS232 nebo RS485 (např. měřiče Zumbach aj.)
  c) 4. Průmyslová PC připojených k hlavnímu PC po technologické síti LAN. Technologické data jsou lokálně ukládány do souborů, které se následně přenáší na hlavní PC, kde jsou soubory zpracovány a data uloženy do centrální databáze


  Základní funkce aplikačního programového vybavení:
  - sběr a zpracování dat v reálném čase na úrovni procesních stanic.
  - zadávání výrobních informací (zadává obsluha stroje: důvody odstávky, identifikaci obsluhy, zadání vyrobeného množství, atd.)
  - automatické sledování dalších výrobních údajů: identifikace chodu stroje, důvody a příčiny přerušení, atd., které jsou následně systémem automaticky vyhodnocovány.
  - automatické snímají vybraných technologických údajů: teploty, tlaky, průměry, délky
  - ukládání dat v lokálních archivech pro případ dočasného výpadku spojení s nadřízenou stanicí PC. Po obnovení komunikačního spojení jsou data zpětně dočtena do databáze na stanici PC.
  - přenos zpracovaných dat z procesní do operátorské úrovně (a opačně).
  - vizualizace aktuálních i historických hodnot na klientských stanicích PC:
  - provozních stavů - na technologických obrazovkách je v reálném čase znázorňován chod jednotlivých strojů a další sledované provozní údaje.
  - technologických stavů - na technologických obrazovkách jsou v reálném čase zobrazovány sledované technologické veličiny
  - archivování všech dat do centrální databáze MS SQL a zpětné prohlížení archivovaných dat.
  - bilancování dat:
  - po směnách, dnech, týdnech, rocích, za zadané období
  - dle strojů, skupin, strojů, středisek
  - dle obsluh strojů
  - za plnou pracovní dobu, za dobu trvání přihlášení pracovníka
  - absolutně, relativně
  - další kritéria
  - automatický export vybraných dat do souborů ve formátu Excel dle zadavatelem dodaného vzoru pro další zpracování (ekonomika provozu)
  - ochrana přístupu k vybraným funkcím systémem přístupových práv a hesel
  - záznam událostí při práci systému (veškeré zásahy operátora, systémové stavy, chyby komunikace, atd.)
  - zálohování centrální databáze lokálně i na podnikovém zálohovacím systému mimo hlavní PC
  - otevřenost pro možnost předávání dat jiným aplikacím (SAP R3, případně jiné databázové SW) nebo rozšíření o další klientské PC stanice na podnikové síti.
  © MICROSYS, spol. s r.o.