Promotic

  PROMOTIC VIS

  1. Co je PROMOTIC VIS ?

  PROMOTIC VIS je komplexní systém pro monitorování a vyhodnocování výroby v podnicích. Tento výrobní informační systém (VIS) poskytuje operativní informace pro sledování a řízení výrobních procesů v reálném čase. Základem je sběr technologických a výrobních dat, událostí, veličin a jejich archivace pro další zpracování.

  - PROMOTIC VIS poskytuje věrohodnost provozních nebo výrobních dat - nezávisle na lidském faktoru
  - PROMOTIC VIS umožňuje provádět analýzy výrobního procesu
  - PROMOTIC VIS umožňuje rychle vyhledat a odhalit příčiny poruch technologie nebo vad výrobků nebo narušení technologického procesu
  - PROMOTIC VIS dokladuje historii výroby - provádí dlouhodobou archivaci měřených dat a informací


  PROMOTIC VIS je tedy určen všem podnikům, které chtějí mít svou výrobu pod kontrolou s možností provádět podrobné analýzy výrobních dat. Systém je vhodný také pro podniky, které již mají zaveden podnikový informační systém, ale kde zatím není přímá vazba s výrobou nebo technologií (nejsou například prováděna automaticky zpětná hlášení o provoze, stavu výroby, atd.). V takovém případě bývá výroba silně závislá na lidském faktoru.
  Systém PROMOTIC VIS je otevřený a lze ho dále přizpůsobit přesně dle požadavků koncového uživatele a jeho provozované technologie.
  Systém PROMOTIC VIS umožňuje rozšířit váš stávající podnikový informační systém o systém sběru, monitorování a vyhodnocení dat. PROMOTIC VIS je pro tyto účely vybaven bohatými možnostmi exportu / importu dat do jiných podnikových systémů (SAP, Oracle, atd.) a tím zajistit provázání Vašeho podnikového IS s aktuálními údaji o výrobě.

  2. Hlavní přínosy nasazení systému PROMOTIC VIS

  - PROMOTIC VIS již po krátké době provozu přináší optimalizaci výrobních procesů a tím výrazně napomáhá snižovat náklady podniku.
  - PROMOTIC VIS umožňuje sledovat a z dlouhodobého hlediska posuzovat činnosti jednotlivých pracovníků, vytíženost strojů za různá časová údobí, provádět analýzy, bilance a tím lépe plánovat výrobu.
  - PROMOTIC VIS přináší významné úspory energie v podnicích.
  - PROMOTIC VIS provádí monitorování procesů v reálném čase, umožňuje provádět správné a včasné zásahy do technologie a zlepšovat kvalitu výrobků.

  3. Základní charakteristika systému PROMOTIC VIS

  Systém je budován jako distribuovaný s hierarchickou strukturou.  Koncepce celého systému je stavebnicová, která umožňuje snadnou změnu konfigurace nebo další rozšíření podle potřeb zadavatele. Realizace může probíhat také po etapách - podle požadavků zadavatele.

  3.1. PROMOTIC VIS kontroluje dodržování technologie:  - Sledování technologických dat u vybraných strojů: teploty, tlaky, ..
  - Sledování technologických parametrů výroby
  - Sledování technologické kázně
  - Hlídání definovaných stavů technologie s možností signalizace překročení
  - Sledování plnění zadaných projektů (výrobního programu)


  3.2. PROMOTIC VIS provádí sběr dat z různých zdrojů:


  - výrobní data (stavy strojů, činnosti obsluhy, počty výrobků a další informace z výroby)
  - technologická data (teploty, délky, průměry, rychlosti a další veličiny)
  - energetická data (spotřeba elektrické energie, vody, plynu, tepla)
  - data z podnikového informačního systému
  - data z jiných systémů (systém docházky, atd.)


  3.3. PROMOTIC VIS poskytuje požadované informace o výrobě:


  Systém poskytuje aktuální a přehledné informace o výrobě a stavu technologie všem zodpovědným pracovníkům podniku - jak technologům, tak podnikovému managementu na různých úrovních:
  - Terminálové stanice u jednotlivých strojů
  - Lokální dispečinky u samostatných provozních celků
  - Centrální dispečink podniku
  - Klientská pracoviště - prezentace dat v podnikové síti Intranet (podpora XML, HTTP, Web)

  K dispozici jsou i jazykové verze (anglicky, německy, polsky, rusky, slovensky).

  3.4. PROMOTIC VIS monitoruje energetické hospodářství podniku:


  - Monitorování a regulace odběrů energií: elektřina, plyn, voda, pára ...
  - Měření hlavních i podružných odběrů
  - Vyhodnocení spotřeby energií v různých časových údobích (směna, den, měsíc ...)
  - Součtové odběry, přehledy odběrů za střediska, provozní celky. Možnost uživatelské konfigurace systému.
  - Fakturační podklady za odběr energií
  - Monitorování a regulace odběru tepla v podnicích (kotelny, výměníkové stanice, předávací stanice) s následným vyhodnocením spotřeby tepla.
  Monitorování a regulace energií je řešena subsystémy PROMOTIC ENERG a PROMOTIC TEPLO. Tyto sybsystémy mohou být dodávány také samostatně, případně je možná i varianta PROMOTIC VIS bez dodávky těchto energetických subsystémů.

  3.5. PROMOTIC VIS - integrace s podnikovými informačními systémy:


  - Díky otevřené platformě systému (konektivita SQL, OBDC, ADO, XML, atd.) lze systém PROMOTIC VIS napojit na různé podnikové informační systémy (Oracle, SAP, atd.).
  - PROMOTIC VIS disponuje také širokými možnostmi exportu dat do standardních databázových souborů (MS Excel, Access, dBase, MS SQL, a další)


  3.6. PROMOTIC VIS - rychlý a operativní servis systému:


  PROMOTIC VIS umožňuje provádět servis pomocí tzv. vzdálené správy aplikace. Podmínkou je zřízení a vyčlenění telefonní linky u hlavního PC typu server nebo zřízení instituce VPN klienta u zhotovitele v rámci podnikového intranetu. Hlavní výhodou je pak možnost provádět rychlé a operativní servisní zásahy přímo z pracoviště zhotovitele dle dohodnutých podmínek.

  3.7. PROMOTIC VIS - možnosti rozšíření systému


  - Systém PROMOTIC VIS je řešen modulárně a proto ho lze v budoucnu rozšířit o další data z výroby, technologie, měření elektřiny, plynu, vody, atd. Jinou možností je rozšíření o další lokální dispečinky nebo klienty v rámci podnikového Intranetu.
  - Aplikační program je vytvořen pomocí SCADA systému PROMOTIC pro OS Windows 2000 a vyšší. Systémem Promotoc lze vytvářet jak jednoduché aplikace, tak i rozsáhlé monitorovací systémy typu klient-server.
  - PROMOTIC je systém s otevřenou architelturou, který disponuje velkou škálou možností napojení s systémy:
  - konektivita TCP/IP, HTTP, XML, OPC, DDE, ActiveX
  - přístup k databázím a podnikovým informačním systémům přes rozhraní ODBC, ADO, SQL
  - velká množina zabudovaných komunikačních ovladačů
  - Autorem a distributorem systému PROMOTIC je firma MICROSYS, spol. s r.o.. Základní informace o vývojovém SCADA systému PROMOTIC jsou uvedeny na https://www.promotic.eu/cz/.

  4. Popis systému PROMOTIC VIS

  Architektura systému PROMOTIC VIS je typu klient-server. Systém má následující hierarchickou strukturu:
  1. Zdroje dat: čidla, servoventily, měřiče tepla, elektroměry, ..
  2. Terminálové a procesní stanice u konkrétních technologií
  3. Lokální dispečinky pro monitorování provozních celků
  4. Centrální dispečink podniku
  5. Klientská PC pro sledování provozu na podnikovém Intranetu
  6. Datový server - centrální databáze (datový sklad)
  4.1. Úroveň procesních a terminálových stanic


  Procesní (PLC) a terminálové stanice jsou umístěny u konkrétního provozního celku technologie. Stanice jsou v případě požadavku na styk pracovníků s procesem vybaveny průmyslovým displejem a klávesnicí. Hlavní funkce procesních a terminálových stanic:

  4.1.1 Sledování stavu výroby :
  - Automatické sledování a následné vyhodnocování výrobních dat z technologie (počty výrobků dle zvoleného aktuálního výrobního programu, atd.).
  - sledování vytíženosti strojů
  - sledování poruchovosti strojů
  - sledování stavu strojů, ukončení výrobních kroků, ukončení dílčích operací

  Smyslem snímání výrobních dat je identifikace výrobků pro jejich další počítačové zpracování. Snímání výrobních dat lze provést různými způsoby (např. pomocí snímačů čárového kódu nebo z využitím již zavedeného systému evidence výrobků v podniku).  4.1.2. Sledování technologických dat:
  - automatické snímají vybraných technologických údajů: teploty, tlaky, průměry, délky, atd. (připojení na standardní čidla proudové a napěťové)
  - automatické snímání dat z měřičů odběru vody, plynu, elektřiny
  - připojení na měřiče tepla, elektroměry, přístroje a zařízení přes průmyslová komunikační rozhraní: RS232, RS485, PROFIBUS, Ethernet, M-BUS atd.
  - Možnost signalizace nebo regulace při překročení zadaných mezí nebo při určitém stavu (definovaném koncovým uživatelem)
  4.1.3. Komunikace a práce s daty:
  - Lokální archivace naměřených veličin pro případ dočasného výpadku spojení s nadřízenou stanicí PC. Po obnovení komunikačního spojení jsou data zpětně dočtena do databáze na stanici PC.
  - Zpracování dat v reálném čase
  - Přenos zapracováných dat na dispečerská pracoviště (stanice PC) a opačně (parametry výroby, atd.)
  4.1.4. Styk operátora s technologií:
  - Výběr požadovaných operací obsluhou stroje
  - Potvrzování operací obsluhou stroje
  - Sledování přihlašování/odhlašování obsluh strojů
  - Zadávání výrobních informací (důvody odstávky, vyrobeného množství, atd.)
  - Možnost zadávání základních parametrů (výroby nebo technologie)
  - Ochrana dat systému hesly, identifikací obsluh


  4.2. Dispečerská pracoviště


  4.2.1. Lokální dispečerské stanice

  - Monitorují data jednoho případně více provozních celků (stroje, kotelny, rozvodny, atd.). Provádí sběr dat z technologie po průmyslových komunikačních linkách (RS485, PROFIBUS, atd.)
  - Vizualizace aktuálních i historických hodnot:
  - provozních stavů - na technologických obrazovkách je v reálném čase znázorňován chod jednotlivých strojů a další sledované provozní údaje.
  - technologických stavů - na technologických obrazovkách jsou v reálném čase zobrazovány sledované technologické veličiny
  - Bilancování dat:
  - Za určené časové období: po směnách, dnech, týdnech, rocích, volitelně
  - Za organizační jednotky: dle strojů, skupin strojů, středisek
  - Za lidské zdroje: pracovníci obsluhy strojů, využití pracovní doby, za dobu trvání přihlášení pracovníka, atd.
  - absolutně, relativně
  - další kritéria
  - Ochrana přístupu k vybraným funkcím systémem přístupových práv a hesel
  - Záznam událostí při práci systému (veškeré zásahy operátora, systémové stavy, chyby komunikace, atd.)
  - Lokální archivace dat daného provozního celku a přenos dat na centrální datový server.
  - Možnost zasílání SMS zpráv vybraným vedoucím pracovníkům, například v případě poruchy, na vyžádání, atd.


  V případě jednodušších systémů může být hierarchická úroveň lokálního dispčinku vynechána a řešena přímo na hlavní dispečerské stanici.

  4.2.2. Hlavní dispečerská stanice

  - Monitoruje data celého podniku - ze všech provozních celků
  - Hlavní dispečerské PC získává data z jednotlivých lokálních nebo terminálových pracovišť po průmyslových sítích RS485/LAN.
  - Způsob zobrazení technologie, dat z výroby a funkční možnosti jsou prakticky stejné jako u lokálních dispečinků (viz předchozí kapitola)


  4.2.3. Klientské stanice

  Klientské stanice PC jsou napojené na podnikovém intranetu (síti LAN). Slouží pro komfortní monitorování a parametrizování výroby a zadávání výrobních projektů operátorem, vedoucím provozu, mistrem, atd.
  - Klientská PC mohou fungovat jako tzv. "tenký klient" (vizualizace v prostředí Chrome, Firefox, Edge, InternetExplorer ...). Výhodou tohoto řešení je, že se nemusí na klientských stanicích PC instalovat speciální SW. Jediným požadavkem na programové vybavení PC klient je OS Windows XP/2000 a konektivita TCP/IP v rámci podnikového intranetu s PC typu centrální datový server.
  - Klientská PC umožňují v rámci podnikové sítě Intranet prohlížení vybraných dat z technologie, výroby, sledování parametrů provozu v různých časových údobích, prohlížení historie provozu, atd.
  - Klientské aplikace mohou mít stejné možnosti prohlížení a ovládání jako dispečer na hlavním PC, závisí jen na povolení v závislosti na uživatelských oprávněních, které lze nastavovat pro každého uživatele individuálně.


  4.3. Centrální datový server


  Centrální datový server udržuje databázi všech potřebných technologických veličin, databáze výrobků, projektů a dalších potřebných údajů. Pro ukládání a archivaci dat je využíván některý standardní databázový prostředek: MS SQL Server nebo jiný SQL server dle přání zákazníka (MySQL, Oracle, atd.). Aplikační software na centrálním datovém serveru zajišťuje:

  - Zápis dat do centrální databáze z lokálních dipečerských pracovišť. V případě výpadku spojení s některým z lokálních dispečinků provádí po obnovení spojení zpětné vyčtení dat z lokálního dispečinku a zápis do centrální databáze.
  - Předzpracování dat pro potřeby managementu firmy
  - Modelování a plánování výroby
  - Vyřizování požadavků z klientských PC na firemní intranetové síti LAN. (součástí centrálního datového serveru je také Web server).
  - Export vybraných dat (ekonomika provozu, atd.) do podnikového informačního systému (SAP, atd.)
  - Možnost prohlížení dat tabulkově nebo graficky.
  - Zálohování centrální databáze na podnikovém zálohovacím systému


  Z důvodu ochrany dat a stability systému je stanice PC pro centrální datový server vybavena 2 pevnými disky a řadičem RAID, který zajistí tzv. zrcadlení disků pro zálohování dat. V případě poruchy jednoho disku jsou díky zrcadlení veškerá data na druhém disku zachována.

  5. Služby

  5.1. Nabídka


  Na základě poptávky a technických jednání se zákazníkem vypracujeme nabídku na dodávku systému PROMOTIC VIS. Vyspecifikujeme technické a programové prostředky, navrhneme termíny a ceny řešení včetně variant.

  5.2. Dodávka systému


  Zajistíme komplexní dodávku systému PROMOTIC VIS. Systém dodáme přesně podle Vašich potřeb a požadavků.

  - Zpracování projektové dokumentace
  - Dodávka programových a technických prostředků
  - Montáž o oživení systému
  - Komplexní zkoušky a zaškolení obsluhy


  Realizace dodávky může probíhat také po etapách - podle požadavků zadavatele

  5.3. Garance a servis


  - Zajišťujeme rychlý a kvalitní záruční i pozáruční servis. Po dohodě se zákazníkem lze provádět servis aplikačního software pomocí vzdálené správy aplikace. Hlavní výhodou jsou pak rychlé a operativní servisní zásahy přímo z pracoviště zhotovitele.
  - Garantujeme podporu při rozšiřování systému a integrování s jinými systémy v budoucnu.
  - Kompletní reference akcí zajišťovaných naší firmou nebo spolupracujícími firmami s naším programovým vybavením PROMOTIC jsou uvedeny na https://www.promotic.eu/cz/.
  Viz také:
  © MICROSYS, spol. s r. o.