Promotic

Dohledový systém provozu tepelných čerpadel - TC MACH

1. Hlavní funkce systému

Dohledový systém tepelných čerpadel je komplexním a otevřeným softwarovým řešením, které trvale monitoruje a vyhodnocuje provoz tepelných čerpadel. Srdcem systému je komunikační a databázový server, který zajišťuje:
- nepřetržitou komunikaci se všemi čerpadly připojenými do systému
- vyhodnocování provozních stavů čerpadel
- archivaci všech důležitých dat systému
- vyřizování požadavků z vizualizačních klientských stanic
- nastavování a parametrizaci systému administrátorem


Na centrálním dispečinu jsou nepřetržitě monitorovány provozní stavy a případná chybová hlášení z tepelných čerpadel provozovaných v České republice a zahraničí. Všechna tepelná čerpadla jsou vybavena připojením k Internetu (přes ADSL, GPRS, atd.). Veškeré uživatelské a operátorské přístupy jsou řešeny přes Web. Softwarová aplikace má propracovaný systém uživatelských práv a oprávnění, která zajištují bezpečný přístup do aplikace různým uživatelům systému:
- dispečer
- koordinátor
- uživatelé (provozovatelé) tepelných čerpadel
- servisní technici
- administrátor systému

2. Archivace a správa dat

Veškerá data systému jsou uložena v databázi MS SQL. Systém trvale udržuje a archivuje provozní data o tepelných čerpadlech. Dále jsou v databázi uloženy systémové parametry, provozní deníky, texty alarmů a mnoho dalších údajů nutných k provozování a parametrizaci systému. Centrální dispečink vytváří historii chybových hlášení a servisních zásahů. Na základě těchto hlášení se vytvoří expertní databáze, která slouží výrobci tepelných čerpadel k podrobné analýze vzniklých provozních stavů.

Systém je vytvořen modulárně a velmi obecně – s možností dynamicky přidávat do systému další tepelná čerpadla a definovat jim provozní a technické parametry. Tyto operace provádí admintrátor systému přes Web rozhraní pro správu dat SQL (tabulek). V systému lze definovat:
- typy a parametry tepelných čerpadel
- státy a jazyky, ve kterých lze systém provozovat
- uživatele systému (koncoví zákazníci)
- alarmové zprávy a kódy poruch
- události a jim odpovídající texty
- přechody na L/Z čas pro jednotlivé státy
- úrovně oprávnění a přístupové kódy
- další speciální data a parametry

3. Zákaznické rozhraní

Koncový uživatel má možnost kdykoli se připojit k systému a přes Web rozhraní sledovat provozní data sledovaných objektů (viz obrázek 1).
- tepelné čerpadlo
- solární systém
- výměník (boiler)
- bazén
- další objekty

V obrazovce denních plánů může zákazník dále nastavovat pro jednotlivé zóny požadované teploty a definovat časové programy (viz obrázek 2). Průběhy teplot a dalších veličin jsou systémem archivovány, takže zákazník si může prohlížet nejen aktuální stav, ale i časovou historii vybraných dat v systému (např. teplota topné vody, venkovní teplota, bazénová voda, atd. – viz obrázek 3) Systém tak umožňuje odkudkoliv ve světě zkontrolovat provoz požadovaného tepelného čerpadla a případně nastavit jeho požadované parametry.

4. Komunikace s tepelnými čerpadly

Centrální dispečink provádí dohled nad tepelnými čerpadly a periodicky zjišťuje provozní stavy čerpadel připojených do systému. Komunikace je optimalizována na rychlost a četnost výměny dat. Systém provádí:
- Čtení a zpracování aktuálních dat z tepelných čerpadel
- Čtení lokálních archivů dat uložených v řídicím systému tepelného čerpadla (provádí se na vyžádání obsluhy nebo servisního pracovníka)
- Příjem a zpracování dat pro statistiku (1xdenně)
- Příjem a následné zpracování alarmních dat z tepelného čerpadla (kvitace, zápis informace do databáze, atd.)
- Zaslání SMS zprávy nebo mailu na servisního pracovníka v okamžiku výskytu chyby na tepelném čerpadle
- Synchronizace času na řídicích systémech tepelných čerpadel – podle časových pásem platných pro daný stát.

5. Provádění servisních zásahů

Dohledový systém v reálném čase monitoruje a vyhodnocuje provozní stavy tepelných čerpadel. V případě poruchy tepelného čerpadla dispečink automaticky vyhledá ve své databázi nejvhodnějšího technika pro řešení problému a informuje jej pomocí emailu a SMS o potížích daného čerpadla. Servisní technik se může připojit k systému a zkontrolovat chod tepelného čerpadla přes Web rozhraní systému z libovolného PC, které má přístup do Internetu. Vícejazyčný systém umožňuje servisnímu technikovi zvolit jazyk, ve kterém bude systém s ním komunikovat a prezentovat požadovaná data z vybraného tepelného čerpadla (viz obrázek 4 – parametry tepelného čerpadla.)
Servisní technik tak dokáže problém rychle analyzovat pomocí záznamu o provozních stavech čerpadla a odhalit tak příčinu poruchy. Informaci o vyřešeném problému servisní technik následně zapíše do poznámek k alarmnímu stavu, který indikoval vzniklou poruchu. Pokud je nutný další zásah přímo na místě, pak je kontaktován nejbližší technik a pod internetovým dozorem hlavního technika je provedena oprava na dálku. Centrální dispečink také hlídá, zda byla porucha vyřešena do stanovené doby. Pokud nastane s opravou prodlení, pak systém vygeneruje mailovou zprávu na zodpovědného pracovníka, který podnikne nezbytná opatření k nápravě.
Systém dispečinku shromažďuje ve svých databázích informace o všech připojených čerpadlech a záznamy o jejich provozu, poruchách a stavech. Tato rozsáhlá databáze umožňuje technikům podrobně analyzovat provozní stavy čerpadel a přijímat další opatření.

6. Závěr

Aplikační software na centrálním dispečinku, datový server a veškerá Web rozhraní pro monitorování a správu systému byly vytvořeny pomocí systému PROMOTIC. Systém byl vyvíjen ve spolupráci z firmou TC MACH (viz: http://www.tepelna-cerpadla-mach.cz/), která je jedním z předních výrobců a dodavatelů tepelných čerpadel v České republice a zahraničí. Tepelná čerpadla jsou standardně vybavena řídicím systémem firmy AMiT. Systém je provozován již od roku 2007 a je pracovníky od firmy TC MACH neustále vylepšován a rozšiřován o další tepelná čerpadla.
© MICROSYS, spol. s r. o.