Promotic

Systém řízení automatizovaného skladového zakladače - Olpran Olomouc

Technické prostředky: 2x PC, OS Windows XP, Řídicí stanice: Mitsubishi
Realizace: MICROSYS, spol. s r.o., Ing.Miroslav Horák-HOZST
Datum uvedení do provozu: 2006 - 2007


Ve firmě Olpran Olomouc je provozován systém skladového zakladače, který provádí zaskladňování nebo vyskladňování zboží, manipulaci s pojízdným regálovým zakladačem a evidenci veškeré uložené zboží ve skladu. Ve skladu o rozměrech 44 sloupů a 6 pater kanálů lze uložit proměnný počet krabic se zbožím (kola a další materiál). Krabice se liší rozměrem podle typu výrobku.

Skladový systém byl vytvořen ve SCADA software PROMOTIC. Systém dává povely k provádění veškerých skladových operací, řídí posun mobilního skladového zakladače, eviduje všechny provedené skladové operace, snímá a vyhodnocuje čárový kód uskladňovaného zboží a provádí další nezbytné operace. Naskladňování a vyskladňování provádí systém optimalizovaně podle požadavků koncového zákazníka.

Systém řízení skladového zakladače je v rámci Intranetu napojen na podnikový informační systém Helios, kde jsou všechny operace k zaskladnění nebo vyskladnění dále evidovány a zpracovány. Předávání dat mezi oběma systémy je řešeno softwarovým databázovým rozhraním (MS SQL server). V obou systémech jsou zapracovány mechanismy, které identifikují stavy záznamů (čeká na zaskladnění, zaskladněno, zrušeno, atd.) a zabezpečují tak bezproblémové předávání požadavků mezi oběma systémy.

Systém skladového zakladače je provozován na 2 stanicích PC:
- PC skladníka – vizualizační a datový server
- Průmyslové IPC - umístěné v rozváděči mobilního zakladače

Průmyslové IPC na mobilním zakladači:

Povely k vyskladňování nebo naskladňování jsou z PC skladníka přenášeny bezdrátově na průmyslové IPC, které je umístěné na mobilním zakladači (kolejový vozík). Mobilní kolejový zakladač je vybaven výsuvným rámem, který provádí vlastní skladové operace. Aplikace na průmyslovém počítači IPC komunikuje s řídicím systémem manipulátoru a zprostředkovává požadavky nadřazeného počítače PC skladníka. Pohyby mobilního zakladače provádí PLC Mitsubishi na základě povelů z IPC. V automatickém režimu tato aplikace nevyžaduje žádné zásahy ze strany obsluhy.

Dispečerské PC – velín skladníka

Aplikace na PC skladníka je určena jako základní rozhraní pro práci obsluhy (skladníka). Umožňuje zobrazení přehledu zboží jak v celém skladu tak v jednotlivých regálech, zobrazení historie výdejek a příjemek, vyhledání zboží ve skladu podle různých kritérií a další operace. Data systému jsou ukládána ve standardním databázovém fomátu MS SQL.

- Práci se systémem může provádět pouze skladník, který se do systému přihlásí (identifikuje svým jménem a kódem). Všechny operace zaskladnění a vyskladnění prováděné v systému pak jsou logovány a archivovány včetně kódu skladníka, který operaci provedl.
- Příjem zboží do a ze skladu provádí skladník pomocí čtečky čárového kódu. Komunikace skladového systému se čtečkou probíhá po bezdrátovém (radiovém) spojení. Načtené kódy zboží se skladníkovi zobrazí v Příjemce (viz obrázek: Příjemka).
- Skladový systém provádí většinu operací automatizovaně. Některé činnosti ale zůstávají nadále pod dohledem skladníka z důvodu zabezpečení kontroly prováděných skladových operací.
- Na PC skladníka je také přenášen obraz (video) z Web kamery, která poskytuje vizuální informaci o skladovém prostoru, kde se aktuálně provádí naskladňování nebo vyskladňování. Tím se zvyšuje informovanost skladníka o právě prováděné operaci ve skladu.
- Aplikace na počítači skladníka zabezpečuje komunikaci s nadřazeným systémem HELIOS (příjem a zpracování a odeslání expedičních příkazů a vytvoření a odeslání zpracovaných příjemek).
- na základě těchto informací popisovaná aplikace skladového systému poskytuje souhrnná data systému HELIOS v podobě příjemek
- ze systému HELIOS zpracovává expediční příkazy (ať už se jedná o výdejky nebo o meziskladové převodky) – viz obrázek: Výdejky
- umožňuje také dokončení dříve neúplně vydaných expedičních příkazů nebo definování expedičního příkazu přímo v systému PROMOTIC. Výsledek zpracování těchto expedičních příkazů potom odesílá do systému HELIOS.
- Kromě operací, které ovlivňují systém HELIOS umožňuje systém provádět operace ve skladové evidenci bez návaznosti na systém HELIOS. Konkrétně se jedná o přeskladňování zboží v rámci skladu (kde se nemění stav zboží ve skladě) – viz obrázek: Vnitroskladová převodka.
- Systém poskytuje obsluze přehledové sestavy a pohledy:
- zboží v regálech skladě a celkový přehled zboží ve skladu
- realizované příjemky / expediční příkazy
- vyhledání umístění konkrétního zboží
- další přehledy, filtry a sestavy
- Součástí systému jsou také systémové a diagnostické nástroje, systém alarmů a eventů a správa nastavování parametrů systému (přístupová práva pro práci se systémem pro jednotlivé pracovníky firmy, atd.). Nastavení systémových parametrů může provádět pouze uživatel s oprávněním správce systému.
- Systém skladové evidence umožňuje také vzdálené servisování aplikačního SW (přes VPN klient v rámci podnikového intranetu). Tím je zajištěn rychlý a operativní servis ze strany dodavatele skladového systému.

Postup naskladňování zboží do skladu:

- skladník sejme čárový kód přijímaného zboží.
- systém provede načtení čárového kódu, rozliší typ a druh zboží a nabídne skladníkovi optimální místo ve skladu pro zaskladnění zboží. Výběr místa systém provádí systém podle optimalizačních algoritmů (strategie zaskladňování):
- zboží jednoho typu do stejných regálů, atd.
- často zaskladňované / vyskladňované zboží nejblíže, atd. Strategie zaskladňování byla přizpůsobena specifickým požadavkům zákazníka.
- Skladník buď potvrdí systémem nabídnuté místo pro Zboží, nebo má možnost ručního určení pozice ve skladu.
- Systém provede zaskladnění zboží: PC zašle do PLC Mitsubishi povel pro pohyb zakladače
- Po úspěšném zaskladnění systém oznámí výsledek operace a vygeneruje informace o zaskladněném zboží do IS Helios

Postup vyskladňování zboží:

- Požadavky pro vyskladnění dostává skladový systém z IS Helios jako expediční příkaz. Expediční příkaz je skladovým systémem rozpracován na jednotlivé dílčí operace vyskladnění.
- Systém na základě předefinovaných podle optimalizačních algoritmů nabídne skladníkovi místa uložení požadovaného Zboží. Skladník může potvrdit příkaz pro vyskladnění, má ale i možnost ručního výběru místa (pozice) ve skladu.
- Systém následně provede vyskladnění zboží na vyskladňovací místo, kde skladník provádí výstupní kontrolu vyskladněného zboží – čtečkou čárového kódu. Tím se minimalizuje pravděpodobnost chyby při vyskladnění. V případě výskytu chyby systém na základě evidence činností pomůže detekovat chyby při zasklanění (tzn. který skladník se jej dopustil a kdy - v jakém čase).
- Po úspěšném vyskladnění se vygenerují souhrnné informace o vyskladněném zboží pro IS Hélios.
© MICROSYS, spol. s r. o.