Update cookies preferences
Promotic

PROMOTIC METERING

System programowy PROMOTIC METERING to uniwersalne oraz konfiguracyjne rozwiązanie aplikacyjne, które wykonuje automatyczne odczyty oraz opracowuje dane z mierników energii (ciepło, woda, gaz, energia elektryczna itd.) różnych producentów. Komunikacja z miernikami przebiega przy pomocy standardowych protokołów (M-BUS, Modbus, M-BUS Ethernet itd.)
Ilość mierników w systemie nie jest ograniczona. Uprawniony pracownik może do systemu dodawać mierniki oraz edytować ich parametry (typy mierników, adresy, itd.). Na ekranach synoptycznych widoczne są stany wszystkich mierników z możliwością wyświetlenia szczegółowych informacji dla wybranego miernika.
System wykonuje archiwizację oraz bilans zużyć energii dla określony zakres czasu (dzień, miesiąc, rok, indywidualie zdefiniowany przedział czasu). Częścią składową systemu są również eksporty danych do plików MS Excel lub do zakładowych systemów bazodanowych (SAP, Chastia, itd.) - podkłady do fakturacji.

Architektura systemu


Architektura systemu jest zbudowana na platformie klient-serwer
A) Serwer danych, komunikacji oraz Webowy (włącznie wizualizacji) wykonuje:
- odczyt danych z mierników energii przy pomocy standardowych protokołów: M-BUS, Modbus, itd.
- archiwizację opomiarowanych danych do stndardowych baz danych
- wytwarza wizualizację dla Web klientów za pośrednictwem dynamicznych stron HTML


B) Wizualizacyjni Web klienci umożliwią przejrzystą wizualizację wszystkich danych odczytanych z mierników, raporty oraz całościowy przegląd zużyć energii za określony zakres czasu.
- Stanowisko wizualizacyjne działa jako tzw. "cienki Web klient" (wizualizacja przy pomocy przeglądarki internetowej - Chrome, Firefox, Edge, InternetExplorer ...). Zaletą takiego rozwiązania jest brak konieczności instalacji dodatkowych oprogramowań na stanowiskach wizualizacyjnych, wystarczy tylko przeglądarka internetowa.
- W tym celu mogą zostać zastosowane nie tylko klasyczne PC ale również tablety, smartphony itd. i to niezależnie od platformy (Windows, Android, iOS, Linux itd.). Dla takiej funkcjonalności musi być naturalnie zapewniona łączność TCP/IP stanowisk wizualizacyjnych z serwerem.

Komunikacja z miernikami energii

Komunikacja z miernikami przebiega zazwyczaj poprzez protokół M-BUS lub M-BUS Ethernet. Adrecację mierników można wprowadzić albo bezpośrednio (adres miernika na magistrali M-BUS) lub tzw. adres wtórny (zazwyczaj numer seryjny miernika). Drugi sposób adresacji jest korzystniejszy w przypadku koniczności wymiany wadliwego miernika za nowy. Period odczytu (czas odczytu) można ustawiać w pliku konfiguracyjnym.

Wybrane dane odczytywane z mierników:
- całkowita energia (w GJ) (absolutny stan licznika)
- całkowita objętość (w m3) (absolutny stan licznika)
- moc bieżąca (kW/godz.), bieżący przepływ [m3/godz.]
- typ miernika, typ opomiarowanego media, adres wtórny (numer seryjny)
- temperatura na wyjściu, temperatura zwrotna, różnica temperatur
- stan liczników (impulsy, np. z wodomierzy), stany błędów miernika
 
Czasy odczytów można wprowadzić globalnie dla wszystkich pętli lub dla pojedyńczych samodzielnie. Wprowadzanie czasu odczytu można wprowadzić na wiele sposobów:
- według określonego dnia w miesiącu
- codziennie o określonej godzinie
- w danej minucie każdej godziny

Wizualizacja

Na ekranach synoptycznych są przerzyście wyświetlone stany wszystkich mierników, można również wyświetlić szczegółowe informacje wybranego miernika.
- Ekran z wyświetleniem topologicznym (plan) mierników ciepła wraz z indykacją jego stanu (komunikacja OK, błąd, odłączony, itd.).
- Ekran synoptyczny z wyświetleniem tabelkowym całkowitego stanu mierników, liczników, czasu ostatniego odczytu oraz danych odczytanych z miernika. Możliwość wyświetlenia dane bieżące z wybranego miernika - dane zostaną aktualnie odczytane z miernika.
- Graficzne przeglądanie przebiegu czasu opomiarowanych danych (trendy): dzienne zużycie ciepła, objętość, temperatury patrz
- Ekrany synoptyczne do przeglądania sum zużyć (dzienne, miesięczne zużycia)
- System alarmów - monitorowanie oraz indykacja błędów komunikacji z miernikami

Konfiguracja systemu

Ilość mierników, które mogą być opracowywane w systemie nie jest ograniczona (w jednym węźle można określić 249 mierników, natomiast ilość węzłów nie jest ograniczona). Użytkownik o odpowiednich uprawnieniach może do systemu dodawać mierniki oraz edytować ich parametry (typ miernika, nazwa miejsca odczytu, adres urządzenia itd.). Po uruchomieniu aplikacji parametry zostaną wczytane z plików konfiguracyjnych, następnie system automatycznie zapewni odczyt danych z zdefiniowanych mierników. System również wykonuje wstępną identyfikację mierników, które są podłączone do pojedyńczych węzłów (tzw. tryb inicjalizacji). Wczytane parametry mierników są zapisane w plikach inicjalizacyjnych, które administrator systemu może uzupełnić o następne parametry mierników:
 
- typ miernika
- nazwa miejsca odczytu
- numer seryjny/produktu
- adres urządzenia (na magistrali M-BUS)
- jednostka (kW, ...), stała przelilczeniowa, itd.


Uprawnienia użytkownika:
- System umożliwia określić 2 typy użytkowników:
- administrator
- użytkownik
- Na stanowisku PC typu serwer można z właściwymi uprawnieniami wykonywać wszystkie czynności. Poprzez interfejs webowy (PC Web klient) można wykonywać kompleksowe opracowanie protokołów oraz przeglądać dane archiwalne. Edycję danych w tabelkach konfiguracyjnych bazy danych lub parametryzację systemu można wykonywać tylko na komputerze typu serwer.
- Dostęp do funkcji administratorskich systemu jest chroniony uprawnieniami dostępu.

Archiwizacja oraz bilans opomiarowanych danych

System archiwizuje opomiarowane dane w standardowym formacie bazodanowym (np. Access, dBase, MS SQL - według wymagań zleceniodawcy). System dalej wykonujebilans zużyć energii za określony zakres czasu (dzień, miesiąc, rok, własny zakres czasu). Bilans zużyć jest realizowany za każdy miernik z osobna lub za tzw. sumy zużyć:

- według grupy mierników (np. dla kotłowni, węzeł cieplny, itd.)
- według odbiorców


Przyszeregowanie mierników do danej grupy jest określone w pliku konfiguracyjnym, z którego aplikacja wczyta dane po uruchomieniu aplikacji.

Eksporty danych

System umożliwia również generowanie eksportów danych do plików MS Excel, które mogą być podkładem do fakturacji. Do plików są zapisywane dane = zużycia za każdy dzień kalendarzowy. Sposób oraz format danych eksportowanych można dostosować do wymagań użytkownika.

SCADA system PROMOTIC

Rozwiązanie aplikacyjne do odczytu zużyć został opracowany w systemie PROMOTIC. Jest to narzędzie programowe do wytwarzania prostych i dystrybuowanych systemów dyspozytorskich z możliwością połączenia z zakładowymi SI, bazami danych, Internetem, itd. W systemie PROMOTIC są zabudowane stadnardowe interfejsy do wymiany danych z procesami technologicznymi oraz innymi urządzeniami lub systemami:

- dostęp do baz danych poprzez ODBC, DAO, SQL
- łączność TCP/IP, HTTP, XML, OPC, DDE, ActiveX
- wiele zabudowanych driverów komunikacyjnych


System oferuje bardzo szerokie możliwości zastosowania. Udostępnia aktualne informacje o stanie wszystkich podłączonych mierników, wykonuje bilans oraz archiwizację zużyć energii za określony zakres czasu. Jest to uniwersalny i szeroko konfigurowalny system, który umożliwia podłączenie mierników różnych producentów. Można go dowolnie rozszerzać o następne mierniki bez konieczności ingerencji do kodu źródłowego aplikacji. Użytkownik może również wykonywać eksport opomiarowanych danych do plików typu MS Excel. System można w prosty sposób rozszerzyć o odczyty oraz opracowanie zużyć dalszych mediów: energia elektryczna, gaz, itd. System jest dostosowany (otwarty) do możliwości połączenia i innymi systemami, przede wszystkim chodzi o zakładowe SI, do których przekazuje dane do fakturacji.

Przykłady wdrożenia:

Pomiar oraz bilans zużycia energii budynków w kompleksie Gemini B Praga - ENBRA a.s
- 1x PC Sewer + 1x PmWebClient
- 200 mirników ciepła, wody, en.elektrycznej


Dalkia Poprad a.s.
- 450 mierników Danfoss INFOCAL-5, Kamstrup MULTICAL, Calmex, vodoměry
- eksport danych do MS Excel oraz SI Chastia (podkłady do fakturacji)


Ekologiczne ogrzewanie miasta Kašperské Hory
- 250 mierników ciepła Sontex SUPERCAL, Kamstrup MULTICAL
- automatyczne odczyty, miesięczny oraz roczny bilans zużyć ciepła
- on-line pomiary, archiwizacja zużyć, wyświetlenie przebiegów czasu zużyć ciepła


Dyspozytornia gospodarki cieplnej - Koleje czeskie, Ostrava
- 21 mirników ciepła (Sonoheat)
- on-line pomiar, monitorowanie oraz regulacja stacji wymiennikowych oraz kotłowni
Patrz również:
© MICROSYS, spol. s r.o.