Update cookies preferences
Promotic

PROMOTIC ENERG

System PROMOTIC ENERG służy do pomiaru i regulacji poboru energii. Umożliwia wytworzenie kompleksowego zarysu o poborze wszystkichwartości energetycznych, które są wprowadzone do systemu (mierniki elektryczności, mierniki ciepła, wody, gazu, itd.).
Sama regulacja jest zazwyczaj wykonywana na podrzędnych stacjach PLC. System PROMOTIC ENERG w tym przypadku wykonuje monitorowanie i przesyłanie poleceń lub parametrów do podrzędnych PLC stacji.
System posiada architekturę typu klient-serwer; z tego powodu może być eksploatowany na kilku stacjach w lokalnej (LAN) lub odległej (WAN) sieci kopmuterowej
Pomiar danych można przeprowadzać jak lokalnie, tak i w odległych miejscach z przesyłaniem danych za pomocą przewodów komunikacyjnych, stałych lub przełączanych linii telefonicznych, lub przy wzkorzystaniu radiomodemów czy poprzey sieć telefonów komórkowych GSM.

Funkcje standardowe systemu PROMOTIC ENERG:
- pomiary i regulacja zużycia energii (energia elektryczna, ciepło, itd.)
- wytyczenie diagramu poboru i stopni regulacyjnych
- monitorowanie godzinowego zużycia i jego odchyleń według warunków uprawnionego klienta
- pomocnicze pomiary zużycia energii (energia elektryczna, ciepło, woda, gaz, powietrze, itd.)
- łączenie poszczególnych pomiarów do jednostek kesploatacyjnych (ośrodków)
- definiowanie zużycia sumarycznego
- bilansowanie pomiarów w formie tabelkowej i graficznej
- predykcja zużycia, ogłaszanie alarmu przy przekroczeniu limitów
- możliwość definiowanie praw dostępu operatorów
- nagrywanie danych ze zdefiniowaną częstotliwością
- oglądanie przebiegów historycznych poszczególnych pomiarów
- automatyczne przejście na "czas letni"/"czas zimowy"
- dostarczanie danych dla dalszych stacji w sieci
- archiwacja ważnych zdarzeń w systemie do pliku alarmów i eventów do dalszej obróbki i oceny


Funkcje nadstandardowe systemu PROMOTIC ENERG:
- przeniesienie danych do nadrzędnych systemów informacyjnych (Excel, Access, Oracle, SAP, itd.) według konkretnego zapotrzebowania użytkownika
- odłączanie wybranych urzłdzeń według priorytetów możliwych do ustawienia (ewentualnie zalecenie ich wyłączenia operatorowi)
- ustawienie czasu sygnalizującego wyłączenie urządzenia przed jego wyłączeniem
- możliwość zdefiniowania minimalnego i maksymalnego możliwego czasu potrzebnego do poprawnego odłączenia lub wyłączenia urządzenia
- klient internetowy
- podłączenie do systemu informacyjnego przedsiębiorstwa
- możliwość minotoringu i dalsze (inne) technologie według konkretnych zapotrzebowań klienta: wagi, objętość zbiorników, systemy zabezpieczające, itd.

Ekran podstawowy:

- wskazanie chwilowych wartości pomiaru głównego (moc czynna, moc bierna, współczynnik mocy)
- predykcja zużycia w bieżącej ćwierć godzinie (godzinie) i porównanie predykcji z limitem (limit pochodzi z ważnego diagramu poborowego) i stopni regulacyjnych
- wskazanie wartości współczynnika mocy: bieżąca, ćwierć godzinowa, godzinowa


Wyborem z menu można wprowadzić (zmieniać), na przykład:
- Diagram poboru: ustawienie bieżącej wartości limitu poboru, ogłoszonego stopnia regulacji, wprowadzenie taryf poboru, definicja świąt w przebiegu roku
- Parametry pomiarów: nazwa pomiaru, médium, jednostka, stałe przeliczeń, itd.
- Parametry médií: nazwa média, jednostka pomiaru, cena za jednostkę, itd.
- Parametry ośrodków: nazwa ośrodka, skrót, itd.
- Parametry zużycia sumarycznego: definiowanie grup pomiarów i wzajemnych zależności pomiędzy poszczególnymi pomiarami (nazwa zużycia, jednostka, limit, alarm, itd.)
- Tabela danych bieżących: podgląd nad chwilowym bieżącym zużyciem wszystkich pomiarów z możliwością sortowania
- Moc czynna i moc bierna: wskazanie mierzonych wartości głównego pomiaru w pożądanym czasie (w formie tabeli, graficznie)
- Wybór pomiaru: wskazanie mierzonych wartości wybranego pomiaru w pożądanym czasie (w formie tabeli, graficznie)
- Bilanse (zmianowe, dzienne, miesięczne, roczne): sumaryzowanie mierzonych wartości według wybranych warunków i wprowadzonych cen (sortowanie według ośrodków, médií)
- Definicja praw dostępu operatorów
- oraz wiele innych ...

Przykłady dalszych ekranów systemu:


Ustawianie parametrów diagramu poboru:

Bilans miesięczny danego ośrodka:

Tabela mierzonych wartości zużycia danego pomiaru:
Patrz również:
© MICROSYS, spol. s r.o.