Update cookies preferences
Promotic

Konfiguracja wstępna "Przycisk z ikoną - okrągłe"

Wytworzy obiekt zkonfigurowany jako przycisk.

Ta konfiguracja wstępna zostanie wywołana podczas wytwarzania nowego Pmg obiektu i zostanie przyszeregowana w grupie: "/ Przycisk / Przycisk jednostanowy".

Powstały obiekt PmgCanvas posiada zmienne:
title - tekst wyświetlony w przycisku
mode - (systemowa zmienna) pływająca na wygląd przycisku podczas fokusa lub zamieszczenia kursora myszki nad obiektem
push - (systemowa zmienna) wpływająca na wygląd przycisku podczas jego naciśnięcia


W zdarzeniach onKeyPress oraz onMousePress są opracowywane warunki, podczas których dojdzie do wołanie metody projektanta onPressUp lub onPressDown.

Metody projektanta onPressUp lub onPressDown w karcie "Metody" Pmg obiektu są przeznaczone do wytworzenia akcji, która będzie powiązona z naciśnięciem lub zwolnieniem przycisku. Natomiast przycisk ustawiony jako Menu (wyborem z menu przycisku) posiada wybór pozycji oraz akcje użytkownika zkonfigurowane w zdarzeniach onMenuFill oraz onMenuSelect.

Na początku skryptu w karcie "Draw" znajdują się zmienne, którymi można wpłynąc na kolor przycisku oraz tekstu, wielkość tekstu lub obrzeża obiektu.
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa (identyfikator) Pmg obiektu. Służy do uzyskania Pmg obiektu przy pomocy metody PmgObject.Items.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Name.
Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków.
Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Akcja
Prosty przykład - Zwolnienie przycisku
Prosty przykład - Naciśnięcia oraz zwolnienia przycisku
Prosty przykład - Wybór z menu przycisku
Otwórz panel - w głównej ramce (target:main;)
Otwórz panel - w tej ramce (target:_self)
Otwórz panel - w samodzielnym oknie (target:_blank;)
Otwórz panel modalny (target:_blank;modal:1;)
Otwarcie przeglądarki do wyboru opcji z menu (/#glob/list) z wyborem pozycji z listy
Dialog dla potwierdzenie zmiany stanu
Otwórz okno formularza (PmForm)
Okno wprowadzania daty i czasu (PmForm)
Okno wprowadzania daty i czasu (PmForm) - (czas od/do)
Wybór większej ilości pozycji z listy
Ścieżka do panela
Identyfikator okna (blankid)Identyfikator samodzielnego lub okna modalnego.
Jeżeli okno o identyfikatorze blankid już istnieje, wtedy nowa przeglądarka zostanie otwarta w istniejącym oknie, w innym przypadku zostanie otwarta w nowym oknie.
 
Znaczenie identyfikatora:
- Zapobiega otwarciu dużej ilości okien z tym samym identyfikatorem.
- Umożliwia odniesienie się do tego okna, na przykład:
- metoda Pm.WndOper(0, "_blank.xy", 10) zamyka okno o identyfikatorze xy.
 
Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), spacji oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Pytanie przed potwierdzeniem akcji
Kolor tłaKolor tła obrazka
Kolor obrazkaUstawienie koloru obrazka. Dla niektórych paneli konfigurator ten ustawia wartość zmiennej imgColor obiektu PmgCanvas.
W przypadku niektórych typów obrazów konfigurator ten nie jest wyświetlany.
Rotacja obrazkaRotacja obrazka w stopniach (45, 90, 180, ...). Dla niektórych paneli konfigurator ten ustawia wartość zmiennej rotateAngle obiektu PmgCanvas.
W przypadku niektórych typów obrazów konfigurator ten nie jest wyświetlany.
Przewrócić obrazekOkreśla, czy obraze ma zostać obrócony względem pionowej osi.
W przypadku niektórych typów obrazów konfigurator ten nie jest wyświetlany.
Nie
Tak
StanStan urządzenia lub komponentu, np. stan przełącznika. Dla niektórych paneli konfigurator ten ustawia wartość zmiennej state obiektu PmgCanvas.
W przypadku niektórych typów obrazów konfigurator ten nie jest wyświetlany.
Obrót części ruchomejKąt obrotu ruchomej części, np. śmigła lub klapy (0 - 360°). Dla niektórych obrazków konfigurator ten ustawia wartość zmiennej rotate obiektu PmgCanvas.
W przypadku niektórych typów obrazów konfigurator ten nie jest wyświetlany.
Wybieranie ikonyOtworzy okno do wyboru obrazka
PodglądPodgląd obrazka

Historia:
Pm8.03.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.