Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

GetOwnedByType - metoda obiektu PmObject

Opis:
Zwraca tablicę odniesień do obiektów podrzędnych określonego typu w drzewie obiektów.
Składnia:
GetOwnedByType(sClass As String, nMode As Long) As Array
Wołanie:
arr = oObject.GetOwnedByType(sClass, 0)
Parametry:
sClass(String) Tekstowa nazwa typu obiektu. Na przykład "PmPanel" lub tekst uzyskany z właściwości ClassName.
nMode(Long) Zakres wymaganych obiektów podrzędnych
0 - obiekty wyłącznie z pierwszego poziomu zagnieżdżenia
1 - obiekty podrzędne wszystkich poziomów zagnieżdżenia
Przykład:
Uzyska tablicę odniesień do wszystkich obiektów PmPanel w całym drzewie aplikacji na wszystkich poziomach oraz iteracja poprzez całą tablicę.
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim i, arr, nCount
arr = pMe.Pm("/").GetOwnedByType("PmPanel", 1)
nCount = UBound(arr)
For i = 0 To nCount
  Pm.Debug arr(i)
Next
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice