Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

GetOwnedByType - metoda obiektu PmObject

Opis:
Zwraca tablicę odniesień do obiektów podrzędnych określonego typu w drzewie obiektów.
Składnia:
GetOwnedByType(sClass As Variant, nMode As Long) As Array
Wołanie:
arr = oObject.GetOwnedByType(sClass, 0)
Parametry:
sClass(Variant) Tekstowa nazwa typu obiektu. Na przykład "PmPanel" lub tekst uzyskany z właściwości ClassName.
nMode(Long) Zakres wymaganych obiektów podrzędnych
0 - obiekty wyłącznie z pierwszego poziomu zagnieżdżenia
1 - obiekty podrzędne wszystkich poziomów zagnieżdżenia
Przykład:
Uzyskanie tablicy odniesień do wszystkich obiektów PmPanel w całym drzewie aplikacji na wszystkich poziomach oraz iteracja poprzez całą tablicę.
Dim arr, obj
arr = pMe.Pm("/").GetOwnedByType("PmPanel", 1)
For Each obj In arr
  Pm.Debug obj.PathName
Next
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice