Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Pm - metoda obiektu PmObject

Opis:
Metoda zwraca odniesienie do PROMOTIC obiektu, ulokowanego w drzewie aplikacji.
Składnia:
Pm(sPath As String, [nAttr As Long]) As Object
Wołanie:
Set o = oObject.Pm(sPath)
Parametry:
sPath(String) Względna lub bezwzględna ścieżka do PROMOTIC obiektu w drzewie aplikacji (rozróżnia duże/małe litery).

Ścieżka opisuje ulokowanie obiektu w strukturze drzewiastej. Adresacja poszczególnych poziomów drzewa jest oddzielona znakiem /. Do zagnieżdżonego PROMOTIC obiektu podrzędnego odnosi się jego nazwą. Do nadrzędnego PROMOTIC obiektu odnosi się przy pomocy znaków .. . Do zagnieżdżonego podobiektu implementacyjnego (nie jest typu PmObject) odnosi się przy pomocy znaku #, za którym znajduje się typ podrzędnego obiektu implementacyjnego (np. #vars). To znaczy, że adresacja # opuszcza drzewo PROMOTIC obiektów (wytworzone przez użytkownika) i zaczyna adresować podobiekty implementacyjne PROMOTIC obiektu. Na przykład "/appdata/data/#vars/Temperatura".

nAttr[opcjonalne] (Long) umożliwia zmianę zachowania funkcji.
0 (domyślnie) - zachowanie standardowe.
1 - przy odniesieniu do nie istniejącego obiektu nie zostanie wygenerowany globalny błąd w INFO systemie.
Notatka:

Przy pomocy niniejszej metody można uzyskać odniesienie do danego obiektu względem obiektu, w którym niniejsza metoda została wywołana. W parametrze sPath nie musi się zatem znajdować zupełna ścieżka (ścieżka bezwzględna), lecz ścieżka względna. Ścieżka względna jest wprowadzana bez ukośnika (/). Jeżeli jest potrzebne odnieść się do obiektu nadrzędnego (rodzicielskiego), wtedy można wprowadzić 2 kropki (tak jak jest zwyczajne na przykład przy wprowadzaniu ścieżki względnej do plików w SO Windows).

Jeżeli ścieżka określona przez parametr sPath rozpoczyna się ukośnikiem (/), wtedy jest uważana za bezwzględną, tzn. ścieżka jest określona względem głównego obiektu aplikacji - względem obiektu PmRoot.

 
Identyfikator #vars:Do obiektu Var można się również odnosić bezpośrednio rozszerzeniem ścieżki metody Pm przy pomocy identyfikatora #vars. Identyfikatore te można zastosować w metodach dla pracy z drzewem obiektów aplikacji (np. w metodzie Pm), lub w powiązaniu danych PP w aplikacji oraz w panelach. Na przykład metoda Pm("/data/#vars/Temperatura) zwraca zmienną "Temperatura" (Var) w obiekcie "data" (PmData).
 
Identyfikator #ext: Do obieków Rozszerzenia danych w zmiennej Var można się również odnosić bezpośrednio rozszerzeniem ścieżki metody Pm za pomocą identyfikatora #ext. Można zastosować w metodzie Pm lub w powiązaniu danych PP w aplikacji oraz w panelach. Na przykład metoda pMe.Pm("/data/#vars/Temperatura/#ext/al") zwraca rozszerzenie danych z identyfikatorem al (ExtAlarmAnalog) w zmiennej "Temperatura" (Var) w obiekcie "data" (PmData).
 
W celu wytworzenia zmiennej typu Object zawierającą odniesienie do PROMOTIC obiektu w drzewie obiektów lub do jego podobiektu implementacyjnego. Patrz również: #pragma variable x = PmObjectRef("ścieżka").
Przykład:
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

'Uzyska odniesienie do PROMOTIC obiektu przy pomocy ścieżki bezwzględnej:
Set o = oObject.Pm("/Kociol1/Temperatura")

'Uzyska odniesienie przy pomocy ścieżki względnej. Obiekt zostanie wyszukany na tym samym poziomie w drzewie obiektów jak obiekt, w którym niniejsza metoda została wywołana:
Set o = oObject.Pm("../Temperatura")

'Uzyska odniesienie przy pomocy ścieżki względnej. Obiekt zostanie wyszukany między obiektami podrzędnymi obiektu, w którym niniejsza metoda została wywołana:
Set o = oObject.Pm("Temperatura")

'Uzyska odniesienie do obiektu podrzędnego Var w obiekcieu PmData:
Set oVar = pMe.Pm("/Kociol1/Data/#vars/Temperatura")

'Stwierdzi istnienie określonego obiektu (ewentualny błąd nie zostanie wygenerowany do INFO systemu):
Set o = oObject.Pm("/Kociol1/Temperatura", 1)
If Not o Is Nothing Then
  '...
End If
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice