Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

GetInfo - metoda obiektu PmObject

Opis:
Zwraca odniesienie do obiektu Info o danej nazwie.
Składnia:
GetInfo(sName As String) As Object
Wołanie:
Set o = oObject.GetInfo("data")
Parametry:
sName(String) Nazwa obiektu Info. Każdy PROMOTIC obiekt może oferować kilka obiektów Info, które można rozróżnić właśnie według ich nazwy.
Notatka:

Metodę GetInfo można obecnie zastosować tylko do uzyskania Info obiektu dla graficznego elementu ActiveX PmTable. Ten obiekt ActiveX potrafi dane z obiektu Info wyświetlać automatycznie, tylko w celu odświeżenia danych jest konieczne wywołanie metody PmTable.Draw.

Na razie są wspierane następujące obiekty Info :

PROMOTIC obiekt: Nazwa obiektu Info: Znaczenie obiektu Info:
PmDatabase "data" oferuje tabelę danych zawartą w bazie danych, do której ten obiekt jest podłączony
PmDataTable "data" oferuje tabelę danych, która znajduje się w tym obiekcie
Przykład:
Zachodzi konieczność połączenia danych w PROMOTIC obiektu "/Data/MyData1" z elementem graficznym PmTable. Podczas inicjalizacji elementu graficznego (w zdarzeniu onStart) znajduje się skrypt:
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim oData
Set oData = pMe.Pm("/Data/MyData1")
pMe.Acx.FillFromInfo oData.GetInfo("data"), "bind"
Element graficzny PmTable przy pomocy metody FillFromInfo zostanie wypełniony informacjami o danych z obiektu "/Data/MyData1" a parametr "bind" określa, że powiązanie zostanie zachowane przez cały czas wyświetlania. Obecnie wystarczy na przykład w zdarzeniu onRefresh tego elementu wywołać tylko metodę Draw, która z obiektu Info stwierdzi bieżące wartości i wyświetli je na ekran w elemencie graficznym:
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

pMe.Acx.Draw
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice