Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt - zakładka obiektu PmObject

Opis:
Ogólne informacje dotyczące danego PROMOTIC obiektu. Zakładka jest wspólna dla kilku obiektów. Wspólny opis znajduje się w obiekcie PmObject.
Pozycje konfiguracji:
Zablokuj obiekt przy uruchomieniuJeżeli jest zaznaczone, wtedy edytowany obiekt nie zostanie (łącznie z jego obiektami podrzędnymi) zaszeregowany do uruchomionej aplikacji.

Lista wszystkich zablokowanych PROMOTIC obiektów można zobaczyć w INFO systemie pod pozycją /System/DisabledObjects.

Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana przy uruchomieniu aplikacji). Uwaga!Ta właściwość wpływa na resztę obiektów w trybie runtime (mogą się odwoływać na ten warunkowo zakazany obiekt). Dlatego jest opracowywana podczas uruchamiania wcześniej niż pozostałe i nie można w niej zastosować Makro wyrażenie $.par. Wskazanym jest jednak zastosowanie na przykład Makro wyrażenie $.cfgfile i w taki sposób z pliku konfiguracyjnego wpływać na obiekty, które w aplikacji rzeczywiście zostaną uruchomione.

Nazwa obiektuNazwa (identyfikator) PROMOTIC obiektu. Służy do uzyskania odniesienia do tego obiektu przy pomocy metody PmObject.Pm.

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Name.

Jest to nazwa systemowa oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne, pusty łańcuch, spacje oraz jako pierwszy znak nie może być liczba.

Typ obiektuTyp edytowanego (zaznaczonego) obiektu w drzewie obiektów. Patrz właściwość: ClassName.
Czas ostatniej edycjiZapamiętany czas ostatniej edycji (zmiany) obiektu. Wartość jest ustawiana automatycznie wg. bieżącego czasu w chwili zapisu edytowanego PROMOTIC obiektu. Odwrotnie grupowy zapis całej gałęzi lub całego projektu nie spowoduje zmiany czasu edycji w zapisywanych obiektach.

W ten sposób zapamiętany czas jest stosowany również w opcji "Znajdź obiekt wg czasu edycji" w lokalnym menu obiektu.

Ścieżka do obiektuNazwa obiektu łącznie z pełną ścieżką w drzewie obiektów. Tekst ten można wstawić jako pierwszy argument metody PmObject.Pm. Patrz właściwość: PathName.
Wielkość oraz licencja obiektuWyświetli okno z rozszerzonymi informacjami o PROMOTIC obiektcie. Ilość zmiennych, ilość paneli oraz wykorzystane licencje w zaznaczonym obiekcie oraz jego podobiektach. Ilość zmiennych jest wliczana w całkowitą wielkość aplikacji.

Zmienne, które są wliczane do wielkości aplikacji, to zmienne w obiektach PmData, PmOpcClientData, PmTrend, PmCommData, PmCommMsg, w przestarzałych obiektach PmNumber oraz PmString oraz w rozszerzeniach danych ExtSubVar.

Ilość zmiennych aplikacji przekłada się na zakres i złożoność danej aplikacji. Całkowita ilość jest dana sumą wszystkich zmiennych aplikacji. Na podstawie ilości zmiennych aplikacji jest ustalana cena licencji. Patrz Podstawowa licencja runtime oraz Cennik .

Informacja o bieżącej wielkości aplikacji jest dostępna w edytorze aplikacji w obiekcie głównym (w obiekcie PmRoot) w konfiguratorze "Wielkość oraz licencja obiektu".

Członek grup logicznychLista identyfikatorów grup logicznych (znakiem oddzielającym jest przecinek ','), do których obiekt należy (jest ich członkiem), patrz Grupy logiczne. Wyboru grup logicznych można dokonać w oknie Członek grup logicznych.
Udostępnij obiekt w zmiennejWytworzenie globalnej zmiennej (tylko do odczytu) z odniesieniem do tego obiektu (w skryptach można odnosić się do danego obiektu za pośrednictwem tej zmiennej globalnej). Ten konfigurator jest przestarzały i z tego powodu jest ukryty w nowych aplikacjach oraz w aplikacjach, które go nie używały.
Nie
Tak, nazwa z obiektu
Tak, ręcznie wprowadzona nazwa
NazwaNazwa wytworzonej zmiennej globalnej (jeżeli jest uaktywnione), gdzie nazwa może być złożona z prefixu pmo i nazwy obiektu lub może być ręcznie wprowadzona. Jest to nazwa systemowa oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne, pusty łańcuch, spacje oraz jako pierwszy znak nie może być liczba.
Parametry PROMOTIC obiektuUmożliwia wprowadzenie parametrów PROMOTIC obiektu dla danego obiektu (i dzięki systemowi tzw. "bąbelkowania" udostępnie te parametry także wszystkim swoim obiektom podrzędnym). Patrz Parametry PROMOTIC obiektu.

Chodzi o tekst w formacie KeyVal.

Uwaga dla prototypów i instancji: Dla obiektu PmInstance jest ważne, że przejmuje tylko parametry odpowiedniego obiektu PmPrototype, dla których może (lecz nie musi) określić ich zmienione wartości. To znaczy, że instancja może tylko zmieniać wartości istniejących parametrów odpowiedniego prototypu. Instancja, lecz nawet rodzice instancji nie mogą dodawać nowych parametrów. Instancja (prototyp) ma dostępne tylko parametry zdefiniowane w prototypie, nie ma dostępu do parametrów rodzica instancji. W ten sposób jest zapewnione, że wszystkie instancje tego samego prototypu posiadają taki sam zestaw parametrów choć z różnymi wartościami. Obiekt PmInstance jest więc wyjątkowy z punktu widzenia wyszukiwania parametrów (bąbelkowania) w tym, że wyszukiwanie parametrów jest zakończone w tym obiekcie i nie jest kontynuowane do rodzica obiektu PmInstance. Z punktu widzenia parametrów instancja prototypu jest więc odseparowana od parametrów reszty aplikacji. Jeżeli zachodzi potrzeba uzyskania parametru dla prototypu z rodzica instancji, wtedy jest konieczne taki parametr założyć w obiekcie PmPrototype (z taką samą lub inną nazwą) i odnieść się do parametru rodzica instancji albo tu albo w obiekcie PmInstance. Odniesienie do parametru rodzica można wykonać jako Makro wyrażenie $.par w wartości parametru instancji lub prototypu.

Na przykład w prototypie załóżmy nowy parametr boiler, którego wartość następnie ustawimy na wartość parametru boiler rodzica instancji: boiler:$.par("boiler");

Opis użytkownikaOpis użytkownika PROMOTIC obiektu. Umożliwia projektantowi zapisać swoje notatki lub dokumentację bezpośrednio do PROMOTIC obiektu. Ten sposób opisu ułatwia następujące utrzymanie i orientację w aplikacji, zwłaszcza dla innych projektantów. Opis użytkownika jest w formie tekstu formatowanego, może zawierać uwydatnienie, nowe wiersze lub odniesienia do innych PROMOTIC obiektów.

Przycisk Odniesienia umożliwia łatwe poruszanie się pomiędzy PROMOTIC obiektami z wypełnionym opisem użytkownika. Wyświetla okno z drzewem obiektów, w którym obiekty z wypełnionym opisem użytkownika są uwidocznione grubą czcionką.

Wygląd źródłowy: opis użytkownika jest edytowany w formie zapisu XML, w którym to zapisie formatowanie jest osiągane przez użycie specjalnych znaków. Przycisk Edytuj umożliwia edycję. Zostanie wyświetlone okno Okno "Opis użytkownika".
Wyświetlana forma: opis użytkownika do przeglądania jest wyświetlany w końcowej naformatowanej postaci.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice