Update cookies preferences
Promotic

Rozszerzenie danych ExtOpcDa - okno konfiguracyjne

Opis:
Konfiguracja rozszerzenia danych ExtOpcDa - Rozszerzenie danych do podłączenia do serwera OPC DA.
Konfiguratory:
Identyfikator rozszerzenia danychTekst systemowy. Nie może zawierać spacje, znaki diakrytyczne oraz specjalne. Służy do jednoznacznej identyfikacji rozszerzenia danych w danej pozycji danych (np. w metodzie Extension).
Domyślną wartością jest "opcc".
Obiekt docelowy (PmaOpcDaClientGroup)Ścieżka do obiektu docelowego odpowiedniego typu, w którym dana zmienna ma zostać zarejestrowana. Obiekt można wybrać także przy pomocy przycisku po prawej stronie. Przyciskiem tym zostaje określony OPC serwer, szybkość odświeżania i inne parametry zdefiniowane w obiekcie PmaOpcDaClientGroup.
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie, wynikiem musi być NIELOKALIZOWANA ścieżka do Pma obiektu (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji).
ItemIdAdres tekstowy/identyfikator zmiennej w OPC serwerze. Adres można wprowadzić albo ręcznie lub można wybrać go z okna "Przeglądanie obszaru adresowego OPC serwera", które można otworzyć przy pomocy przycisku po prawej stronie konfiguratora. Okno wyboru można otworzyć tylko jeżeli OPC-DA serwer jest zainstalowany i wspiera wybór.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości ItemId.
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji).
AccessPathŚcieżka dostępu do zmiennej w OPC serwerze. Wartość zazwyczaj może być pusta.
Ścieżkę można wprowadzić albo ręcznie lub można wybrać ją z okna wyboru, które można otworzyć przy pomocy przycisku po prawej stronie konfiguratora. Okno wyboru można otworzyć tylko jeżeli OPC-DA serwer jest zainstalowany i wspiera wybór.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości AccessPath.
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji).
Przeliczenie wartościJeżeli jest zaznaczone, wtedy odebrana i wysłana wartość będą przeliczane według wyrażenia PmValue = k/d * CommValue + q, gdzie PmValue jest wartość w systemie PROMOTIC, CommValue jest wartość z komunikacji, k,d,q są stałymi przeliczania wprowadzonymi w konfiguratorze.
 
Przeliczenie zostanie wykonane także przy nadawaniu wartości. Zostanie wtedy wykonane odwrotne przeliczenie według wyrażenia CommValue = d/k * (PmValue - q).
Uwaga: Podczas nadawania wartości z przeliczeniem logicznie może dojść do utraty dokładności i dlatego przesłana wartość PmValue nie musi odpowiadać następnie odebranej wartości PmValue. Na przykład podczas przeliczania PmValue = 1000 * CommValue oraz jeżeli CommValue jest wartością 1B (Zakres 0-255) wtedy przy nadawaniu wartości PmValue=2008 zostanie nadana wartość CommValue=2. Jeżeli następnie zostanie odebrana wartość CommValue=2, wtedy zostanie ona przeliczona na wartość PmValue=2000.
 
Przeliczenie można zastosować w przypadku wartości liczbowej ale również w przypadku wartości typu Boolean. Na przykład negację wartości Boolean można wykonać ustawieniem stałych k/d/q = -1/1/1 (podczas obliczenia false posiada wartość 0 a true posiada wartość 1).
 
Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana po uruchomieniu aplikacji).
Notatka:
Omawiane rozszerzenie danych automatycznie zarejestruje się do obiektu PmaOpcDaClientGroup po uruchomieniu aplikacji. Z tego powodu w karcie "PmaOpcDaClientGroup > Dane" wymagana pozycja nie musi (i nie powinna) się wpisywać! Jeżeli wszystkie pozycje dla obiektu PmaOpcDaClientGroup będą typu "Rozszerzenie danych", wtedy karta "PmaOpcDaClientGroup > Dane" może pozostać zupełnie pusta.
Patrz również:
- ExtDdeClient (obiekt)
- ExtOpcDa.RecalcK (właściwość)
- ExtOpcDa.RecalcD (właściwość)
- ExtOpcDa.RecalcQ (właściwość)

Historia:
Pm9.00.10: Możliwość zastosowania Makro wyrażenie do wprowadzania wartości stałych przeliczeniowych k,d,q.
Pm8.03.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.