Update cookies preferences
Promotic

Komunikacja poprzez protokół SNMP

SNMP to protokół, który umożliwia SNMP managerowi (administratorowi, aplikacji PROMOTIC) sterowanie agenta SNMP za pośrednictwem wymiany wiadomości SNMP. Wiadomość SNMP to pakiet wysyłany poprzez Ethernet UDP/IP na porcie 161. Tą wiadomością można odczytać z agenta (lub w agencie ustawiać) wartości parametrów.
 
Patrz: Wikipedia: Lista numerów portów TCP i UDP używanych przez protokoły do uruchamiania aplikacji sieciowych.
 
Protokół SNMP jest dostępny w następujących wersjach: 1, 2, 3. Wersja 2 ponadto zawiera upoważnienie, wersja 3. szyfrowanie. Najbardziej rozszerzoną wersją protokołu SNMP to wersja 2. Niestetyta wersja nie podlega żadnemu sdandardowi i dlatego protokoły SNMP wersji 2 pojedyńczych urządzeń nie są często wzajemnie kompatybilne.

Do tej komunikacji w systemie PROMOTIC można zastosować:


Notatki:

OID (Object Identifier):
Każda wartość w SNMP jest jednoznacznie identyfikowana przy pomocy identyfikatora liczbowego OID. OIDjest tworzony sekwencją liczb całkowitych oddzielonych kropką (np. "1.3.6.1.4.1.2680.1.2.7.3.2.0").
Każdy ważny OID musi rozpoczynać się liczbami "1.3...".
Każde urządzenie wspierające protokół SNMP powinno zwracać minimalnie wartości tych obiektów:
- "1.3.6.1.2.1.1.3.0" = Informacja o okresie działania urządzenia od czasu włączenia.
- "1.3.6.1.2.1.1.1.0" = Tekstowy opis całego urządzenia.


Baza danych MIB (Management Information Base):
Każdy agent SNMP posiada listę wszystkich swych parametrów zapisaną w tzw. bazie danych MIB, która dla każdego parametru zawiera nazwę, OID, typ danych, umożliwienie odczytu/zapisu oraz krótki opis. Ta baza danych nie jest zapisana w urządzeniu, ale jest dostarczana w formie (jednego lub kilka) plików tekstowych z rozszerzeniem .mib. Dla pracy z SNMP nie jest potrzebna baza danych MIB, w SNMP pakiecie figuruje tylko OID, ale jeżeli nie znamy właściego OID, wtedy baza danych może nam pomóc w jego odszukaniu.
Notatka: Driver komunikacyjny PmSNMP nie korzysta z bazy danych MIB. Za pomocą programów zawnętrznych można z bazy danych MIB odczytywać a dla PROMOTIC drivera tak zapewnić adresy (OID) żądanych parametrów.

SNMP TRAP:
Po monitorowanej stronie może istnieć możliwość konfiguracji, gdy agent wyśle managerowi informacje (SNMP MESSAGE) automatycznie bez wcześniejszego zapytania. Taka sytuacja nastanie zazwyczaj wtedy, gdy wcześniej został spełniony zdefiniowany warunek (wyłączenie, kolizja, uzyskanie wartości gramicznych, ...). Taką konfigurację agenta nazywamy SNMP TRAP (tzn. "pułapka zdarzeń").
Notatka: Driver komunikacyjny PmSNMP nie wspiera SNMP TRAP.
© MICROSYS, spol. s r.o.