Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

OpenPort - metoda obiektu PmComm

Opis:
Otwarcie szeregowego/ethernet portu komunikacyjnego tego obiektu.
Składnia:
OpenPort(sParam As String) As Boolean
Wołanie:
b = oComm.OpenPort(sParam)
Parametry:
sParam(String) Parametry otwarcia

dla łącza szeregowego: Wprowadzana jest tylko nazwa portu. Na przykład "COM1".

dla Ethernetu: Wprowadzany jest adres IP oraz/lub numer portu. Na przykład "ipaddress:192.168.0.126;port:61682;". Jeżeli niektóra wartość zostanie nie wprowadzona, wtedy ważną pozostaje wartość poprzednia.

Wartość zwrotna:
true -
dla łącza szeregowego: Port został pomyślnie otwarty.
dla Ethernetu: Parametry zostały przekazane i podłączenie zostanie otwarte podczas najbliższej transmisji.
false -
dla łącza szeregowego: Port nie został otwarty. Możliwy błąd: W tym komputerze nie ma takiego portu lub określony port jest już wykorzystany przez inny proces.
dla Ethernetu: Ponieważ metoda nie wytwarza bezpośrednio podłączenia, to zwraca false tylko jeżeli są błędnie określone parametry metody.
Notatka:
Metoda ta nie można zastosować dla obiektu PmComm, który zawiera PmCommMsg wiadomości typu Slave.
 
dla łącza szeregowego: Port szeregowy jest standardowo ustawiony przy pomocy konfiguratora Port szeregowy w parametrach łącza szeregowego. Jeżeli istnieje konieczność dynamicznej zmiany łącza szeregowego, wtedy można w jago parametrach wprowadzić Nieustawione a następnie przy pomocy metod OpenPort oraz ClosePort ten port zmieniać.

Dla łącza szeregowego każdy obiekt PmComm musi mieć ustawiony inny port komunikacyjny. Na przykład jeden PmComm komunikuje się poprzez COM1, to następny PmComm może komunikować się na przykład poprzez COM2 (COM3,..) lecz nie może komunikować się poprzez COM1.

dla Ethernetu: Metoda tylko przekaże do obiektu nowe parametry dotyczące podłączenia. Kolejna transmisja następnie zamknie istniejące połączenie i otworzy nowe połączenie.
Przykład1:
dla łącza szeregowego: Algorytm wywołany przy wymogu przesłania 1 wiadomości (obiekt PmCommMsg) poprzez port COM1.
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

If oComm.OpenPort("COM1") Then
  oCommMsg.Run
End If
Przykład2:
dla Ethernetu: Ustawi adres IP oraz port. Następujące wywołanie metody Run spowoduje zakończenie poprzedniego podłączenia i otwarcie nowego.
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

oComm.OpenPort "ipaddress:192.168.0.2;port:88;"
oCommMsg.Run
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice