Update cookies preferences
Promotic

Multiline - właściwość obiektu PmfTableArea

Opis:
Właściwość zwraca lub ustawia zezwolenie wyświetlenia tekstu wielowierszowego we wszystkich komórkach danego obszaru tabeli.
Jeśli ta właściwość nie jest ustawiona, to przyjmuje (dziedziczy) wartość z tej samej właściwości Multiline obiektu nadrzędnego.
Składnia:
Variant Multiline
Wartości:
0 (domyślnie) - Wyświetlanie tekstu wielowierszowego jest wyłączone.
1 - Wyświetlanie tekstu wielowierszowego jest włączone.
inherit - Właściwość pobiera wartość z obiektu nadrzędnego
Notatka:
Właściwość przeznaczona do odczytu i zapisu.
 
Metoda ta działa także w Web panelach.
Aby wyświetlić tekst w wielu wierszach, tekst komórki musi zawierać znak nowej linii ("\n") w żądanym miejscu.
Zezwolenie tekstu wielowierszowego zachowuje poziome wyrównanie tekstu w komórkach (patrz HorzAlign).
Patrz również:
- PmfTable.Multiline (właściwość)
- PmfTableRow.Multiline (właściwość)
- PmfTableColumn.Multiline (właściwość)
- PmfTableCell.Multiline (właściwość)
Przykład1:
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

oTableArea.Multiline = 1;   // Zapis do właściwości
var nMultiline = oTableArea.Multiline;   // Odczyt z właściwości
oTableArea.Multiline = "inherit";   // Właściwość pobiera wartość z obiektu nadrzędnego

Historia:
Pm9.00.28: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.