Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

onAppStartBegin - zdarzenie objektu PmRoot

Opis:
Zdarzenie jest wywołane bezpośrednio po uruchomieniu aplikacji.
Parametry:
pMe(Object) Odniesienie do PROMOTIC obiektu, w którym doszło do danego zdarzenia.
pEvent(Object) Odniesienie do obiektu zawierającego ściślejsze informacje o danym zdarzeniu.
pEvent.Reset - (Boolean) Jeżeli ma wartość true, wtedy poprzedni bieg tej aplikacji został zakończony niepoprawnie (np. reset PC, brak prądu, itd.). W innym przypadku wartość jest równa false.
Notatka:
W czasie tego zdarzenia jeszcze nie ma wytworzonych żadnych PROMOTIC obiektów, dlatego nie można w algorytmie zdarzenia zastosować ich właściwości i metod. Po wykonaniu tego zdarzenia uruchamianie aplikacji jest kontynuowane przez wytwarzanie PROMOTIC obiektów (są wywoływane zdarzenia onStart tych obiektów) i w końcu zostanie wywołane zdarzenie onAppStartEnd.
Patrz również:
Przykład:
Automatyczne uruchomienie kontroli dysku, jeżeli poprzednie uruchomienie aplikacji PROMOTIC nie zostało poprawnie zakończone
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

If pEvent.Reset Then
  Pm.CreateProcessSync "SCANDSKW.EXE /a /n", ""
End If
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice