Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt PmRoot

Opis:
Obiekt jest korzeniem drzewa obiektów aplikacji, posiada nazwę "PmRoot" i jest zawsze tylko jeden w każdej aplikacji. Obiekt ten przedstawia całą aplikację.
 
Obiekt ten nie można usunąć ani przesuníć w drzewie obiektów. W zakładkach tego obiektu są ustawiane podstawowe parametry aplikacji. W tym obiekcie można założyć obiekty takie same jak w obiekcie PmFolder.
 
W drzewie elementów graficznych w edytorze paneli podobną funkcję pełni obiekt PmiRoot.
Obiekt ten przejmuje właściwości oraz metody obiektu PmObject.
Zdarzenia:
onAppError Jest wywołane przy powstaniu błędu globalnego w aplikacji
onAppSignal Jest wywołane po uruchomieniu komponentu (oprogramowania) PmSignal.exe
onAppStartBegin Jest wywołane bezpośrednio po uruchomieniu aplikacji
onAppStartEnd Jest wywołane po zakończeniu uruchamiania aplikacji
onAppStopBegin Jest wywołane po poleceniu do zatrzymania aplikacji
onAppStopEnd Jest wywołane po zakończeniu aplikacji
onKeyPress Jest wywołane przy naciśnięciu lub zwolnieniu dowolnego klawisza
onSystemMenuFill Jest wywołane przy wyświetleniu menu systemowego
onSystemMenuSelect Jest wywołane przy wybraniu pozycji z systemowego menu aplikacji
onTimeChange Jest wywołane przy zmianie czasu systemowego komputera
onUserLogoff Jest wywołane po potwierdzeniu wylogowania użytkownika z uruchomionej aplikacji
onUserLogonBegin Jest wywołane po potwierdzeniu zalogowania użytkownika działającej aplikacji
onUserLogonEnd Jest wywołane po pomyślnym zalogowaniu użytkownika do uruchomionej aplikacji
Okna konfiguracyjne:
Obiekt Ogólne informacje dotyczące danego obiektu
Zawartość Zawartość danego obiektu w formie XML
Zdarzenia Definicja algorytmów zdarzeń obiektu
Metody Definicja metod projektanta obiektu
Zmienne Definicja zmiennych i stałych globalnych (przestarzałe)
Aplikacja Podstawowe ustawienia aplikacji
Wygląd Definicja wyglądu działającej aplikacji
Grupy logiczne Lista definicji grup logicznych
Uprawnienia Uprawnienia dla obiektu
Użytkownicy Definicja listy użytkowników oraz grup użytkowników
Trendy Globalne ustawienia trendów
DDE Globalne ustawienia komunikacji DDE (NetDDE)
Sokety Globalne ustawienie komunikacji przy pomocy soketów (przestarzałe)
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice