Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

onUserLogonBegin - zdarzenie objektu PmRoot

Opis:
Zdarzenie jest wywołane przy próbie zalogowania użytkownika do działającej aplikacji po tym, kiedy wprowadził nazwę oraz hasło do logowania. PROMOTIC wykona weryfikację ważności w liście użytkowników i następnie wywoła omawiane zdarzenie z parametrami w obiekcie pEvent z góry ustawionymi według tego, czy nazwa oraz hasło użytkownika zostały znalezione w liście czy też nie. W ten sposób można zezwolić lub zakazać zalogowanie użytkownika także i według innych kryteriów, niż są zawarte w standardowym opracowaniu logowania. Można w ten sposób wytworzyć na przykład własne listy użytkowników zapisane w pliku INI z zaszyfrowanymi hasłami (Pm.IniFileRead, Pm.IniFileWrite, Pm.EncryptText oraz Pm.DecryptText).
Parametry:
pMe(Object) Odniesienie do PROMOTIC obiektu, w którym doszło do danego zdarzenia.
pEvent(Object) Odniesienie do obiektu zawierającego ściślejsze informacje o danym zdarzeniu.
pEvent.User - (Object) Obiekt User, który przedstawia zalogowanego użytkownika.
pEvent.UserId - (String) Identyfikator zalogowanego użytkownika. Wartość tego parametru jest wstępnie ustawiana w przypadku, że nazwa wprowadzona przez użytkownika jest odnaleziona w liście użytkowników.
pEvent.Name - (String) Nazwa zalogowanego użytkownika. Wartość tego parametru jest wstępnie ustawiona na nazwę wprowadzoną przez użytkownika.
pEvent.Password - (String) Hasło zalogowanego użytkownika. Wartość tego parametru jest wstępnie ustawiona na hasło wprowadzone przez użytkownika.
pEvent.Error - (Long) Określa, która informacja nie jest poprawna. Wg wartości bieżącej zostanie po zakończeniu tego zdarzenia ewentualnie wyświetlona uwaga z tekstem, czy jest niepoprawna nazwa użytkownika czy też hasło. Wartość można zmienić i w ten sposób można wpłynąć na wyświetlaną uwagę.
0 - Nazwa użytkownika i hasło są poprawne.
1 - Nazwa użytkownika nie jest poprawna.
2 - Hasło nie jest poprawne.
pEvent.Enabled - (Boolean) Zezwolenie/zakaz zalogowannia danego użytkownika. Wartość tego parametru jest wstępnie ustawiona na podstawie porównania zgodności wprowadzonych danych z listą użytkowników. Jeżeli wartością właściwości jest true, wtedy jest dozwolone zalogowanie użytkownika. W innym przypadku wartością właściwości jest false. W ten sposób można na przykład zezwolić (zakazać) zalogowanie użytkownika z listy użytkowników, który w zwyczjnym przypadku nie mógł (mógł) by się zalogować.
pEvent.Level - (Integer) (przestarzałe) Poziom danego użytkownika. Wartość tego parametru jest wstępnie ustawiona na podstawie porównania zgodności wprowadzonych danych z listą użytkowników. Poziom zalogowanego użytkownika można w ten sposób ustawić lub zmienić (nie musi być ustawiane w liście użytkowników).
Notatka:
Zdarzenie jest wywołane dla każdego użytkownika (lokalnego i sieciowego). Szczegółowe informacje dotyczące użytkownika (obiekt User) są dostępne w parametrze pEvent.User.
Przykład1:
Jeżeli kod ma być wykonywany tylko dla użytkowników lokalnych, wtedy można wtedy testować wartość właściwości User.Type.
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

If pEvent.User.Type = 1 Then
  '... Kod wykonywany tylko dla użytkowników lokalnych
End If
Przykład2:
Odmowa zalogowania nowego użytkownika sieciowego jeżeli taki użytkownik o zgodnym Id jest już zalogowany.
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

Dim i, aUsers, nUsers
aUsers = Pm.GetUserInfo("what:loguserarray;type:net;")
nUsers = UBound(aUsers)

For i = 0 To nUsers
  If aUsers(i).Id = pEvent.UserId Then
    pEvent.Enabled = 0
  End If
Next
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice