Update cookies preferences
Promotic

onSelChange - zdarzenie obiektu PmfTree

Opis:
Zdarzenie zostanie wywołane podczas zmiany wyboru elementu drzewa.
Parametry:
ev(Object) Odniesienie do obiektu opisującego informacje o zdarzeniu
Parametry:
ev.SrcObject(Object) Pmf obiekt, w którym zdarzenie wystąpiło.
Notatka:
Zdarzenie to działa tylko w języku JavaScript.
Zdarzenie zostanie wywołane jeżeli zmiana wyboru elementu drzewa zostanie wykonana na przykład za pomocą myszki, z poziomu klawiatury lub z powodu wołania metod SetSel, SetExpanded, RemoveItem, itd.
Przykład:
Wytworzy obiekt PmfTree (np. w zdarzeniu onFormLoad obiektu PmgForm).
Funkcja zostanie zarejestrowana do zdarzenia onSelChange.
JavaScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

function onTreeSelChange(ev)
{
Pm.Debug("PmfTree.onSelChange, tree item id = " + ev.SrcObject.TreeRoot.GetSel(0).Id);
}

var oForm = pMe.Form;
var oTree = oForm.CreateItem("tree", "id_tree1");
var oRoot = oTree.TreeRoot;
oRoot.CreateItem("item1");
oRoot.CreateItem("item2");
// ... dodatkowe ustawienia drzewa

oTree.AddEvent("onSelChange", "treechange", onTreeSelChange);
© MICROSYS, spol. s r.o.