Update cookies preferences
Promotic

Konfiguracja wstępna "Tabela z wykresem"

Wytworzy obiekt PmgCanvas zkonfigurowany jako tabela dziennych wartości w miesiącu z wyświetleniem graficznym.

Ta konfiguracja wstępna zostanie wywołana podczas wytwarzania nowego Pmg obiektu i zostanie przyszeregowana w grupie: "/ Tabela".

Obiekt ten zawiera wżłobiony obiekt PmgCanvas o nazwie "Dynamic". Ten wypełnia zawartość przy pomocy zmiennej o nazwie "values". Wartość tej zmiennej jest wypełniana w metodzie projektanta GetData tego obiektu. (Do celów testowych dane w tej metodzie są emulowane.)

W skład rodzica-obiektu PmgCanvas wchodzą zmienne
- Titles - nazwy kolumn tabeli (nazwy oddzielone średnikiem)
- ColsWidth - szerokości kolumn tabeli (szerokości oddzielone średnikiem)
- GraphColors - kolorz grafichnego wyświetlenia wartości pojedyńczych kolumn (kolory oddzielone średnikiem)
- RowsHeight - określona wysokość wierszy (wartość wspólna dla wszystkich wierszy)
- Rows - całkowita ilość wierszy (włącznie wiersza z nazwami kolumn).


Następne zmienne konfiguracyjne znajdują się na samym początku kontekstu lub na początku metody projektanta, gdzie można ustawić: Następne zmienne konfiguracyjne Pmg obiektu - rodzica znajdują się na początku samego kontekstu.
- nBorder - szerokość linii siatki tabeli
- sTabBgColor - kolor tła danych tabeli
- sTabBorderColor - kolor siatki tabeli
- sTabTitleColor - kolor tekstu nazw kolumn
- sTabTitleBgColor - kolor tła nazw kolumn


Pierwsza kolumna jest ustawiona statycznie, gdzie pojedyńcze wiersze określają dzień w miesiącu. Zalecana ilość kolumn wartości (poza 1. kolumna) to 1 - 3. Tą ilość kolumn w tabeli określa zmienna Titles pomiędzy nazwą pierwszej i ostatniej kolumny. (Dla większej ilości kolumn graficzny przebieg nie jest przejżysty.)
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa (identyfikator) Pmg obiektu. Służy do uzyskania Pmg obiektu przy pomocy metody PmgObject.Items.
Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości Name.
Maksymalna długość nazwy wynosi 30 znaków.
Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne (tzn. narodowo zależne znaki), pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.
Nazwy kolumn tabeli (oddzielone średnikiem ;)(Day;Water;Gas;Graph;) Pierwsza kolumna (dzień w miesiącu) oraz ostatnia kolumna (graficzne wyświetlenie wartości) jest statyczna. Wszystkie kolumny pomiędzy nazwą pierwszej a ostatniej kolumny będą dynamiczne. Wartość tego konfiguratora zostanie przeniesiona do zmiennej Titles.
Szerokość kolumn tabeli (oddzielone średnikiem ;)(40;100;100;*;) Znak * przedstawia resztę z całej szerokości Pmg obiektu a ta jest przeznaczona do graficznego wyświetlenia wartości. Ich ilość musi się zgadzać z ilością wartości w poprzednim konfiguratorze.
Maksymalna (możliwa) wartość danychW zmiennej valMax zostanie ustawiona maksymalna wartość, która może zostać w tabeli wyświetlona. Ta będzie odbierana jako 100% długości dla graficznego wyświetlenia wartości tabeli.

Historia:
Pm8.03.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r.o.