Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Acknowledge - metoda obiektu PmAlarmEvent

Opis:
Potwierdzenie alarm pozycji (potwierdzenie obiektu PmAlarmEventItem).
Składnia:
Acknowledge(sId As String, [sUserNote As String], [tTimeAck As Date], [sExtra As String])
Wołanie:
oAlEv.Acknowledge sId, sUserNote, tTimeAck
Parametry:
sId(String) Jednoznaczny identyfikator tekstowy alarm/event pozycji. Patrz konfigurator "Identyfikator".

Dla zbiorowego potwierdzenia wszystkich alarm/event pozycji można wpisać tekst "$all".

Notatka!Dla zbiorowego potwierdzenia wszystkich alarm/event pozycji, spełniających określone kryteria filrta, można wpisać tekst "$all", za którym następuje łańcuch filtra. Na przykład$all;area:boiler1;

sUserNote[opcjonalne] (String) Notatka tekstowa, która zostanie zapisan do danych razem z potwierdzoną alarm/event pozycją (zezwala się w zakładce Zapisanie).
tTimeAck[opcjonalne] (Date) Czas potwierdzenia alarmu. Jeżeli nie jest ustawione, wtedy zostanie użyty czas bieżący komputera.
sExtra[opcjonalne] (String) Dodatkowe parametry metody.

Dane są tutaj w formacie KeyVal, na przykład "ackerid:operator1;lang:en;".

"ackerid:xx;" - Identyfikator użytkownika, który wykonał kwitowanie alarmu. Identyfikator ten zostanie ustawiony w właściwości AckerId danego alarmu oraz zostanie zapisany na dysk do kolumny AckerId (jeżeli do tej kolumny jest zezwolony zapis na dysku). Jeżeli parametr zostanie pominięty, wtedy zostanie zastosowany identyfikator użytkownika, który kwitowanie wykonał (lokalnie użytkownik lokalny, w Webie użytkownik sieciowy). Na przykład"ackerid:operator1;".
"lang:xx;" - Określa język narodowy dla Makro wyrażenie $.text. Język jest określony przez identyfikator tekstowy, np. "pl", "en", "cs" itd. - patrz Języki z pełnym wsparciem w systemie PROMOTIC. Jeżeli nie jest ustawione, wtedy jest zastosowany bieżący język uruchomionej aplikacji. Ma to znaczenie podczas grupowego kwitowania z włączonym łańcuchem filtra (np. $all;area:boiler1;), gdzie można wpłynąć na język dla oceny pól zlokalizowanych Na przykład"lang:en;".
Notatka:
Potwierdzenie zostanie wykonane tylko wtedy, kiedy użytkownik lokalny ma uprawnienie Acknowledge.

Wołanie metody Acknowledge nad potwierdzonym alarmem nie ma żadnego uczynku. Niepotwierdzony alarm jest potwierdzony. Zachowywanie alarmu podczas potwierdzania określa konfigurator Typ potwierdzenia. Potwierdzanie alarmu interaktywnie wykonuje użytkownik aplikacji z przeglądarki grupy alarmów.

Jeżeli istnieje kilka instancji jednej alarm/event pozycji ze zgodnym identyfikatorem (zpowodowane stanami alarm/event pozycji: nie aktywny oraz nie potwierdzony (niebieski)), wtedy należy potwierdzić ostatnią, najmniej starą, alarm/event pozycję. Starszą instancję alarm/event pozycji można potwierdzić metodą PmAlarmEventItem.Acknowledge ponad referencją odpowiedniej alarm/event pozycji uzyskaną przy pomocy właściwości Item używając pomocniczego parametru tTimeOn.

Podczas próby potwierdzenia nieistniejącej alarm/event pozycji (niewłaściwy parametr sId) dojdzie do błędu w INFO systemie tylko w przypadku, że w odpowiednim obiekcie PmAlarmEvent nie istnieje żadna alarm/event pozycja z ustawionym konfiguratorem Szablon dla dynamicznie wytwarzanych pozycji (tzn. że wszystkie alarm/event pozycje obiektu PmAlarmEvent są statycznie zkonfigurowane).

Zbiorowo potwierdzać wszystkie alarm/event pozycje można wprowadzając tekst $all w parametrze sId, ewentualnie naśladowany łańcuchem filtra.

Dla eventów nie ma sensu (tylko dla alarmów).

Metoda jest synchroniczna, tzn. że podsystem alarmów ją odrazu wykona. Jednak samotny zapis na dysk do historii alarmów/eventów jest asynchronniczny, to znaczy, że ta metoda przekaże podsystemu alarmów wymóg o zapis do historii, ten jest zaszeregowany do kolejki żądań a podsystem alarmów go wykona później.

Przykład1:
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

oAlEv.Acknowledge "T1_HI"
Przykład2:
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

oAlEv.Acknowledge "$all"
Przykład3:
VBScriptWybierz oraz skopiuj do schowka

oAlEv.Acknowledge "$all;area:boiler1;source:#begin:temperature;"
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice