Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Item - metoda obiektu PmAlarmEvent

Opis:
Dostęp do jednej alarm/event pozycji (do objektu typu PmAlarmEventItem.).
Składnia:
Item(sId As String, [tTimeOn As Date]) As Object
Wołanie:
Set o = oAlEv.Item(sId, tTimeOn)
Parametry:
sId(String) Jednoznaczny identyfikator tekstowy alarm/event pozycji. Patrz konfigurator "Identyfikator".
tTimeOn[opcjonalne] (Date) Czas powstania alarm/event pozycji.

Jeżeli nie jest ustawione (lub jest określona wartość 0), wtedy zwracana jest alarm/event pozycja bez kontroli czasu powstania.

Jeżeli jest określony, wtedy musi czas powstania alarm/event pozycji być zgodny z określoną wartością.

Jeżeli nie instnieje alarm/event pozycja zgodna z określonym tekstowym identyfikatorem oraz wpisanej wartości czasu powstania, wtedy zwracana jest wartość Nothing.

Parametr tTimeOn jest pożyteczny przede wszystkim w następujących przypadkach:

1. Jeżeli istnieje kilka instancji jednej alarm/event pozycji ze zgodnym identyfikatorem (zpowodowane stanami alarm/event pozycji: nie aktywny oraz nie potwierdzony (niebieski)), wtedy umożliwia zwrócić jedną konkretną instancję alarm/event pozycji (również inną, niż ostatnią). Jeżeli nie zostanie określony parametr tTimeOn, wtedy zostanie zwrócona ostatnia, najmniej stara alarm/event pozycja.
2. Jeżeli jest wykonywane działanie nad alarm/event pozycją a może powstać opóźnienie pomiędzy początkiem danego działania a jego zakończeniem (dialog potwierdzający dla akcji albo działanie przenoszone pomiędzy dwoma komputerami), wtedy jest wskazane określić przy pomocy parametru tTimeOn, że działanie ma zostać wykonane nad konkretną instancją alarm/event pozycji w określonym czasie. Jeżeli w chwili, gdy rozpoczęto działanie już dana instancja alarm/event pozycji nie istnieje, wtedy działanie zostanie anulowane (np. próba potwierdzenia tejże alarm/event pozycji z dwu komputerów równocześnie), w innym przypadku działanie to zostało by wykonane nad nowszą (inną aniżeli pierwotna) instancją alarm/event pozycji.
Wartość zwrotna:
Zwraca referencję na alarm/event pozycję typu PmAlarmEventItem. W przypydku błędu zwraca wartość Nothing (prawdopodobnie nie istnieje alarm/event pozycja z określonym Id lub zokreślonym czasem powstania). Wartość Nothing można sprawdzać przy pomocy operatora VBScript Is.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice