Promotic

PmgVideo - Szczegółowy opis obiektu

Patrz: obiekt PmgVideo.

Obiekt ten jest Pmg obiekt okienny.
Dla prostych animacji dogodniejszym jest zastosowanie obiektu PmgAnimImage, który słoży do wyświetlenia pliku animowanego GIF. Obiekt ten nie wymaga instalacji wideo odwarzacza, jest ogólniejszy i bez problemów działa zarówno w aplikacji lokalnej jak również w Web panelach.

Obiekt może funkcjonować w dwu trybach:
- Typ odtwarzania=Multimedialne: Do odtworzenia wszystkich plików video. Ograniczenia:
- Nie jest wspierana przeźroczystość.
- Nie jest wspierane zdarzenie PmgObject.onMousePress.
- Typ odtwarzania=Proste: Do odtwarzania prostych plików *.avi. W tym trybie jest wspierana przeźroczystość koloru tła pliku *.avi, jeżeli plik jest wytworzony w ten sposób. Dla takiego pliku AVI można w obiekcie ustawić konfigurator "Kolor tła". Ograniczenia:
- Nie są wspierane pliki *.avi z więcej niż jedną ścieżką video.
- Plik *.avi może mieć ogólnie najwyżej dwie ścieżki.
- Jeżeli plik zawiera również ścieżkę dzwiękową, wtedy nie jest ona odtwarzana.
- Plik musi być albo nieskompresowany albo skompresowany przy pomocy kompresji RLE8.
- Obiekt jest wyświetlony tlyko w wielkośc, w jakiej został wytworzony.

Jeżeli obiekt ten nie potrafi odtworzyć pliku *.avi, wtedy w atrybutach w oknie konfiguracji tego obiektu pojawi się napis NIEODTWARZALNE.


Obiekt ten standardowo nie można zastosować do strumieniowego odtwarzania obrazu video na przykład z kamery przemysłowej. Dla tego typu odtwarzania patrz Jak korzystać z kamery w systemie PROMOTIC.

Pmg obiekt nie zawiera właściwych danych z pliku, jest tylko odniesieniem do takiego pliku. Projektant musi zapewnić, żeby odpowiedni plik był wciąż dostępny w aplikacji - odpowiednio określoną nazwą pliku i ustawieniem ścieżki do pliku. Jest zalecane, żeby stosować tylko te pliki, które znajdują się na ścieżkach #pmres: lub #appres:.
Nawigacja:
 
 
- PmgVideo - Szczegółowy opis obiektu
 
 
© MICROSYS, spol. s r.o.