Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Konwersja tekstu skryptu - karta ScriptManager

Opis:
Konwersja skryptu z języka VBScript do języka JavaScript.
 
Ten dialog jest dostępny z edytora skryptów poprzez klawisz wywołujący menu lokalne lub po naciśnięciu prawego przycisku myszki i wyborem pozycji:

Menedżer skryptów aplikacji .../Konwersja tekstu skryptu

Pozycje konfiguracji:
Uruchom konwersjęUruchomi konwersję skryptu z języka VBScript do języka JavaScript. Skrypt w języku VBScript należy włożyć do lewego okna edytora skryptów. Przed konwersją jest wykonana kontrola składni skryptu. Jeżeli w skrypcie zostaną znalezione błędy, wtedy zostanie wyświetlone ostrzeżenie i konwersja nie zostanie wykonana. Po konwersji jest nowy skrypt w języku JavaScript wyświetlony w prawym oknie edytora skryptów i ponownie zostanie wykonana kontrola składni.

Historia:
Pm9.00.00: Wytworzono
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice