Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Ramki - zakładka obiektu PmWorkspace

Opis:
Definicja rozlokowania ramek na obszarze roboczym. Obszar roboczy jest podstawowym oknem, którego obszar kliencki jest prezentowany przez główną ramkę o identyfikatorze MainFrame. Wielkość ramki głównej jest więc określona wielkością okna obszaru roboczego. Każdą ramkę (a więc także ramkę główną) można w omawianej zakładce rozdzielić na dowolną ilość ramek podrzędnych w kierunku poziomym lub pionowym. Każdą nowo powstałą ramkę można również dalej dzielić na dowolną ilość następnych ramek podrzędnych. W ten sposób powstaje hierarchiczna struktura ramek, kiedy każda ramka posiada swego rodzica (z wyjątkiem ramki głównej) i może zawierać swoje ramki podrzędne w wielu poziomach. Taką strukturę hierarchiczną można edytować przy pomocy konfiguratora.
Pozycje konfiguracji:
Lista ramekEdytowalna lista hierarchiczna ramek.
Przyciski:
NowaOtworzy okno konfiguracyjne, w którym można dodać nową ramkę do wybranego poziomu hierarchicznego.
EdytujOtworzy okno konfiguracyjne, w którym można edytować zaznaczoną ramkę.
UsuńUsunie zaznaczoną ramkę
W górę/W dółMożna dowolnie zmieniać kolejność ramek. Przez naciśnięcie przycisku W górę/W dół zaznaczona pozycja zostanie przesunięta do góry/w dół w liście. Tego samego efektu można osiągnąć przy pomocy kombinacji klawiszy ALT+klawisz do góry/klawisz w dół.
Pozycje konfiguracji:
IdentyfikatorIdentyfikator tekstowy ramki. Identyfikator musi być wyłączny w obiekcie PmWorkspace. Do konkretnej ramki pozostałe metody i konfiguratory odnoszą się właśnie przy pomocy tego identyfikatora (patrz na przykład wartość "target" w parametrze sOptions metody OpenView).

Identyfikator ten nie może posiadać wartości "blank" oraz "self" oraz nie może rozpoczynać się znakiem "dolne podkreślenie".

Jest to nazwa systemowa oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne, pusty łańcuch, spacje oraz jako pierwszy znak nie może być liczba lub dolne podkreślenie.

Typ ramkiTyp ramki z punktu widzenia zawartych w niej ramek.
Simple - nie zawiera żadnych ramek - W takiej framudze będą wyświetlane przeglądarki komponentów.
Horizontal - ramki rozlokowane poziomo (obok siebie) - Taki typ ramki służy do definiowania ramek podrzędnych rozlokowanych w kierunku poziomym.
Vertical - ramki rozlokowane pionowo (pod sobą) - Taki typ ramki służy do definiowania ramek podrzędnych rozlokowanych w kierunku pionowym.
Wielkość ramkiWielkość ramki. Może bć określona względnie (* lub w procentach) lub bezwzględnie (w pikselach).
Npx lub N - Bezwzględna wielkość ramki (w pikselach). Na przykład 50px lub 50.
N% - Względna wielkość ramki określona w procentach wielkości ramki nadrzędnej. Na przykład 25%.
* - (gwiazdka) Cała reszta (lub jego względna część w przypadku kilku takich ramek). Od wielkości ramki nadrzędnej odjęte zostaną wielkości pozostałych ramek o wielkościach względnych lub bezwzględnych. Pozostała wielkość zostanie rozdzielona w równym stopniu pomiędzy pozostałe ramki tego samego poziomu, które wymagają resztę wielkości.
Minimalna szerokość (px)Minimalna szerokość ramki (w pikselach).

Nie okraśle się kiedy konfigurator "Wielkość ramki" został określony bezwzględnie (w pikselach).

Jeżeli nie jest ustawione, wtedy podczas zmniejszania obszaru roboczego można zmniejszać ramki aż do rozmiaru zerowego.

 
Maksymalny rozmiar można określić dla każdej ramki, można go również ustawić globalnie w głównej ramce (w głównej ramce o identyfikatorze MainFrame).
 
Ustawienie minimalnych rozmiarów ("Minimalna szerokość" lub "Minimalna wysokość") jest ważnym na przykład podczas wyświetlania obszaru roboczego w Webie na małych urządzeniach (smartphone Android ...). Urządzenia te wyświetlają obszar roboczy w małym rozmiarze (tab by się zmieścił na małym ekranie), wtedy nie można go powiększyć oraz niezręcznie przesuwać w małych ramkach. Dla tych przypadków zalecamne jest ustawienie minimalnych rozmiarów na wartości zakładanych rozmiarów wyświetlanych paneli (np. wg konfiguratorów Szerokość panela / Wysokość panela wyświetlonego obiektu PmPanel).
Minimalna wysokość (px)Minimalna wysokość ramki (w pikselach).

Nie okraśle się kiedy konfigurator "Wielkość ramki" został określony bezwzględnie (w pikselach).

Jeżeli nie jest ustawione, wtedy podczas zmniejszania obszaru roboczego można zmniejszać ramki aż do rozmiaru zerowego.

Typ obwódkiOkreśla sposób uwidocznienia obwódki ramki, służy do optycznego oddzielenia sąsiadujących ramek. Obszar dla wyświetlanej przeglądarki we framudze jest mniejszy o ewentualną obwódkę. Ma sens tylko w przypadku ramek typu Simple, przeznaczonych do wyświetlania przeglądarek
None - żadna obwódka - ramka jest zupełnie bez jakiegokolwiek uwidocznienia obwódki i bez jakiegokolwiek optycznego oddzielenia od ramek sąsiadujących.
Inset - efekt zanurzenia - ramka jest zaopatrzona w obwódkę, która wytwarza wrażenie że zawartość ramki jest wgłębiona pod poziom otoczenia. Obwódka ma szerokość 2 pikseli.
Przeglądarka komponentuŚcieżka do obiektu, który przedstawia przeglądarkę komponentu (ścieżka do obiektu PmPanel, PmReport, PmAlarmEvent, ...), który zostanie otwarty w niniejszej framudze po pierwszym otwarciu obszaru roboczego. Zmianę przeglądarki w niniejszej framudze można wykonać przy pomocy metod OpenView.

Ma sens tylko w przypadku ramek typu Simple, przeznaczonych do wyświetlania przeglądarek

Wartość domyślna ParamsDodatkowe parametry dla otwieranej przeglądarki komponentu. Odpowiednikiem takiego parametru jest parametr sParams w metodach OpenView. Na przykład obiekt PmPanel z parametrami elementów graficznych (np. "par:boiler=5;").
- Ma sens tylko w przypadku ramek typu Simple, przeznaczonych do wyświetlania przeglądarek
- Tekst wprowadzany do opisywaneho konfiguratora jest wprowadzany bez cudzysłowiu (bez początkowego i końcowego znaku ").
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice