Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt PmiWCheck (Pole wyboru)

Opis:
Obiekt ten jest przestarzały (lecz funkcjonalny). Lepszym jest zastosowanie elementu graficznego PmiButtonTwo oraz jego konfiguracji wstępnej dla wyglądu jako checkbox, patrz Pole wyboru (Checkbox).
 
Element graficzny jest przeznaczony do wprowadzenia lub wyświetlenia wartości TAK/NIE (typ Boolean, wartości 1 lub 0). Zmiana wartości dokonana przez użytkownika (np. kliknięciem myszki) wywołuje zdarzenie onDataEditAccept.

Element ten jest Element okienny.

 
Wartość jest przechowywana we właściwości Value. Jego ewentualne powiązanie danych określa zmienną, do której będzie w trybie runtime przenoszona wartość pole wyboru (Checkboxu), i to zawsze w momencie zakończenia wprowadzania nowej wartości, patrz zdarzenie onDataEditAccept. Powiązanie danych jest "do odczytu i zapisu", to znaczy, że jeżeli zmienna w powiązaniu danych jest zmieniana także przez inne metody, wtedy zmiana tej zmiennej zostaje wyświetlona.

Konfigurator Jak przycisk zmienia wygląd CheckBoxu na przycisk dwustanowy, przy wartości 1 wciśnięty i przy wartości 0 podniesiony.

Obiekt ten przejmuje właściwości oraz metody obiektu PmiItem.
Właściwości i metody:
ColorItem Kolor tła
Tekst Tekst opisu
Value Wartość pola wyboru
Zdarzenia:
onDataEditAccept Jest wywołane po zmianie wartości elementu
Okna konfiguracyjne:
Obiekt Ogólne informacje dotyczące danego obiektu
Zawartość Zawartość danego elementu graficznego w formie XML
Pozycja Ustawienie pozycji, długości i wysokości elementu
Zmienne Lista oraz konfiguracja zmiennych elementu zdefiniowanych przez użytkownika
Zdarzenia Definicja algorytmów zdarzeń obiektu
Metody Definicja metod projektanta elementu graficznego
Checkbox Właściwości elementu PmiWCheck.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice