Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt PmiButton (Przycisk jednostanowy)

Opis:

Przycisk jednostanowy jest przeznaczony do uruchamiania skryptu (np. przełączenie na inny panel, przekazanie wartości, odtworzenie pliku dźwiękowego,...). Skrypt można definiować w zdarzeniu onButtonDown lub onButtonUp.

Jeżeli częścią skryptu jest metoda wywołujące dowolne okno modalne (np. Pm.InputBox), wtedy jest konieczne umieszczenie takiego skryptu w zdarzeniu onButtonUp (w innym przypadku SO Windows nie musi zapewnić, że przycisk zostanie poprawnie wyświetlony).

Przycisk może być wyświetlony z mapą bitową. Ta może być zmieniana za pomocą powiązania danych T - Powiązanie z obliczeniem według tabeli wartości w zależności od stanu naciśnięcia przycisku (Patrz właściwość: StateEx).

Obiekt ten przejmuje właściwości oraz metody obiektu PmiPanel
Właściwości i metody:
ColorText Kolor tekstu w przycisku
ImageSrc Nazwa pliku ze ścieżką do pliku z grafiką wyświetlaną w przysicku
StateEx Zwraca stan przycisku
Tekst Tekst w przycisku
Zdarzenia:
onButtonDown Jest wywołane przy naciśnięciu przycisku
onButtonUp Jest wywołane przy zwolnieniu przycisku
Okna konfiguracyjne:
Obiekt Ogólne informacje dotyczące danego obiektu
Zawartość Zawartość danego elementu graficznego w formie XML
Pozycja Ustawienie pozycji, długości i wysokości elementu
Podelementy Służy do wytwarzenia i edycji elementów złożonych
Zmienne Lista i konfiguracja zmiennych elementu zdefiniowanych przez użytkownika
Zdarzenia Definicja algorytmów zdarzeń obiektu
Metody Definicja metod projektanta elementu graficznego
Panel Ustawienie przestrzeni podkładu edytowanego elementu graficznego
Button Właściwości przycisku.
Patrz również:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice