Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt PmiButton (Przycisk jednostanowy)

Opis:
Przycisk jednostanowy jest przeznaczony do uruchamiania skryptu (np. przełączenie na inny panel, przekazanie wartości, odtworzenie pliku dźwiękowego,...).

Skrypt można definiować w zdarzeniu onButtonDown lub onButtonUp.

Obiekt ten przejmuje właściwości oraz metody obiektu PmiPanel.
Właściwości i metody:
ColorText Kolor tekstu w przycisku
ImageSrc Nazwa pliku ze ścieżką do pliku z grafiką wyświetlaną w przysicku
StateEx Zwraca stan przycisku
Tekst Tekst w przycisku
Zdarzenia:
onButtonDown Jest wywołane przy naciśnięciu przycisku
onButtonUp Jest wywołane przy zwolnieniu przycisku
Okna konfiguracyjne:
Obiekt Ogólne informacje dotyczące danego obiektu
Zawartość Zawartość danego elementu graficznego w formie XML
Pozycja Ustawienie pozycji, długości i wysokości elementu
Podelementy Służy do wytwarzenia i edycji elementów złożonych
Zmienne Lista oraz konfiguracja zmiennych elementu zdefiniowanych przez użytkownika
Zdarzenia Definicja algorytmów zdarzeń obiektu
Metody Definicja metod projektanta elementu graficznego
Panel Ustawienie przestrzeni podkładu edytowanego elementu graficznego
Button Właściwości przycisku.
Notatka:

Jeżeli częścią skryptu jest metoda wywołujące dowolne okno modalne (np. Pm.InputBox), wtedy jest konieczne umieszczenie takiego skryptu w zdarzeniu onButtonUp (w innym przypadku SO Windows nie musi zapewnić, że przycisk zostanie poprawnie wyświetlony).

Przycisk może być wyświetlony z mapą bitową. Ta może być zmieniana za pomocą powiązania danych T - Powiązanie z obliczeniem według tabeli wartości w zależności od stanu naciśnięcia przycisku (Patrz właściwość: StateEx).

Patrz również:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice