Promotic

Licencje - karta PmManager

Opis:
Karta administracji licencji PROMOTIC - umożliwia administrację oprogramowania PmLicServer oraz nośnika licencyjnego PmSWkeyWIN
PmLicServer:
Ustawienie oraz zarządzanie serwera licencyjnego - PmLicServer
Ścieżka do pliku EXEWyświetlenie ścieżki do pliku wykonywalnego serwera licencyjnego PmLicServer.exe.
Ścieżka do pliku INIWyświetlenie ścieżki do pliku konfiguracyjnego serwera licencyjnego PmLicServer.ini.
Ścieżka do pliku LOGWyświetlenie ścieżki do pliku LOG serwera licencyjnego PmLicServer.log.
Zarządzanie serwera licencyjnego
Stan serwera licencyjnegoWyświetla stan bieżący serwera licencyjnego, tzn. czy PmLicServer został zainstalowany lub odinstalowany oraz zatrzymany lub uruchomiony.
Zainstaluj PmLicServerZainstaluje serwer licencyjny - wykona dodanie usługi SO Windows dla oprogramowanie PmLicServer.
Odinstaluj PmLicServerOdinstaluje serwer licencyjny - usunie usługę SO Windows dla oprogramowanie PmLicServer.
Uruchom PmLicServerUruchomi usługę SO Windows dla oprogramowanie PmLicServer.
Zatrzymaj PmLicServerZatrzyma usługę SO Windows dla oprogramowanie PmLicServer.
Otwórz strony Webowe usługiOtworzy strony Webowe usługi w domyślnej przeglądarce SO Windows.
Ustawienia serwera licencyjnego
ProtokółUmożliwia ustawienie protokołu (HTTP lub HTTPS), na którym będzie nasłuchiwać wewnętrzny Web serwer oprogramowaniu PmLicServer.
Numer portuUmożliwia ustawienie numeru portu, na którym będzie nasłuchiwać wewnętrzny Web serwer oprogramowaniu PmLicServer.
Oferuj licencje siecioweUmożliwia ustawić, czy serwer licencyjny będzie pracować w trybie lokalnym lub sieciowym.
Numer klucza sprzętowego uwierzytelniającego serwer licencyjnyUmożliwia ustawić numer klucza sprzętowego uwierzytelniajcego serwer licencyjny w trybie sieciowym.
ZapiszZapisze ustawienia serwera licencyjnego do pliku konfiguracyjnego PmLicServer.ini.
PmSWkeyWIN:
Narzędzie do wytworzenia pliku zawierającego informacje dla klucza licencyjnego PmSWkeyWIN.
Zapisz do plikuŚcieżka do pliku, do którego zostaną zapisane informacje dla klucza licencyjnego PmSWkeyWIN.
WytworzyćWytworzy stępel komponetów systemowych SO Windows w celu zastosowania z kluczem programowym PmSWkeyWIN i zapisze go do wybranego pliku.
Dostępne klucze sprzętowe:
Narzędzie do wyświetlenia listy dostępnych kluczy sprzętowych PROMOTIC na danym komputerze.
Lista dostępnych kluczy sprzętowych PROMOTICWyświetli lista dostępnych kluczy sprzętowych PROMOTIC oraz uzupełniających informacji o każdym kluczu (numer oraz zawartość licencji, typ oraz ustawienie klucza sprzętowego).
OdświeżPonownie wczyta oraz wyświetli listę kluczy sprzętowych, które są aktualnie dostępne na komputerze.
KopiujSkopiuje zawartość wybranego wiersza lub całej tabeli do schowka Windows.
Zapisz do plikuZapisze zawartość całej tabeli do pliku tekstowego.
Driver klucza sprzętowego:
Umożliwia zainstalować, odinstalowanć lub wprowadzać następne polecenia drivera klucza sprzętowego.
Ścieżka do pliku driveraŚcieżka do pliku EXE drivera klucza sprzętowego.
Zainstaluj driverZainstaluje driver klucza sprzętowego do SO Windows.
Odinstaluj driverOdinstaluje driver klucza sprzętowego z SO Windows.
Wyświetl informacje o driverzeOtworzy okno zawierające informacje o aktualnej wersji drivera klucza sprzętowego.
Wyświetl pomoc dla poleceń driveraOtworzy okno pomocy pojedyńczych poleceń drivera klucza sprzętowego.
Otwórz stronę internetową usługi dla driveraOtworzy stronę internetową usługi drivera w domyślnej przeglądarce SO Windows.
Wykorzystane licencje:
Narzędzie do wyświetlenia listy wykorzystanych lokalnych licencji PROMOTIC (dla nośników licencji swkey oraz hwkey w trybie RDP).
Lista używanych licencji lokalnych PROMOTICWyświetli listę wykorzystanych lokalnych licencji PROMOTIC oraz uzupełniające informacje o każdej licencji (numer oraz typ licencji, ścieżkę oraz czas uruchomienia aplikacji).
OdświeżPonownie odczyta oraz wyświetli listę wykorzystanych lokalnych licencji PROMOTIC.
KopiujSkopiuje zawartość wybranego wiersza lub całej tabeli do schowka Windows.
Zapisz do plikuZapisze zawartość całej tabeli do pliku tekstowego.

© MICROSYS, spol. s r.o.