Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Obiekt PmNumber (Numer)

Opis:
Obiekt przedstawia jedną wartość liczbową typu Boolean, Byte, Integer, Long, Single lub Double. W taki sposób zdefiniowana wartość jest zmienną systemu PROMOTIC, z której można korzystać z dowolnego miejsca w skrypcie oraz może zostać udostępniona przy pomocy DDE innymi aplikacjami.

Obiekt ten jest przestarzały (lecz funkcjonalny) i korzystniejszym dla danych aplikacji jest zastosowanie obiektu PmData.

 
W obiekcie PmNumber można wztworzyć obiekt PmNumberLim, który umożliwi zdefiniowanie zakres dolny/zakres górny danej zmiennej. Obiekt PmNumber może zawierać więcej obiektów PmNumberLim . Obiekt ten można wytworzyć w obiekcie PmRoot, PmFolder i PmPrototype. W tych obiektych można wytworzyć większą ilość takich obiektów.

Obiekt ten dodaje jedną zmienną do obliczenia wielkości aplikacji, co następnie ma wpływ na typ podstawowej licencji runtime (patrz: Cennik systemu PROMOTIC ).

Obiekt ten przejmuje właściwości oraz metody obiektu PmObject
Właściwości i metody:
DdeClientEnabled Zezwolenie/zakaz współdzielenia danych przy pomocy DDE
Dt Typ danych
GetDtS Tekstowy identyfikator typu danych
IsReadOnly Stwierdzenie, czy obiekt jest przeznaczony tylko do odczytu
Title Opis obiektu
Unit Jednostka wartości obiektu
Value Wartość liczbowa tego obiektu
Zdarzenia:
onValueWrite Jest wywołane po zapisaniu wartości do tego obiektu
Okna konfiguracyjne:
Obiekt Ogólne informacje dotyczące danego obiektu
Zawartość Zawartość danego obiektu w formie XML
Zdarzenia Definicja algorytmów zdarzeń obiektu
Numer Ustawienie parametrów wartości
DDE Definicja warunków do DDE współdzielenia danych.
Patrz również:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice