Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

SetMonth - metoda obiektu PmDateObject

Opis:
Ustawia obiekt PmDateObject na określony miesiąc, dzień, ....
Składnia:
SetMonth(month As Long, [day As Long]) As Object
Wołanie:
PmDateObject.SetMonth(year[, month, day]);
Parametry:
month(Long) miesiąc. Liczba w przedziale 1-12.
day[opcjonalne] (Long) dzień. Liczba w przedziale 1-31.
Notatka:
Metodę można wywołać również w zdarzeniach elementów graficznych w Web panelach.
Patrz również:
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice