Promotic

Typy danych w Microsoft Access

Typ danych Długość Opis
BINARY 1 bajty na znak Zapisuje dowolny typ danych. Nie wykonuje żadnej transformacji danych.
BIT 1 bajt liczba całkowita 0 lub 1 oraz tablica wartości, które zawierają tylko jedną z dwu wartości.
TINYINT 1 bajt liczba całkowita od 0 do 255.
MONEY 8 Finansowy typ danych od-2^63 (-922 337 203 685 477.5808) do 2^63-1 (922 337 203 685 477.5807) z dokładnoscią do jednej dziesięciotysięcznej jednostki.
DATETIME 8 Typ danych daty oraz czasu od 1.1.1753 do 31.12.9999 z dokładnoscią ok. 3ms. Wartości są zaokrąglone na .000, .003 oraz .007.
UNIQUEIDENTIFIER 128 bits Unikalny numer identyfikatora stosowany podczas zdalnego wołania procedur.
REAL 4 Liczbowy typ danych ze zmienną dokładnością w przedziale od -3.402823E38 do -1,401298E-45 dla wartości ujemnych, od 1.401298E-45 do 3.402823E38 dla wartości dodatnich.
FLOAT 8 Liczbowy typ danych ze zmienną dokładnością w przedziale od –1.79769313486232E308 do –4.94065645841247E-324 dla wartości ujemnych, od 4.94065645841247E-324 do 1.79769313486232E308 dla wartości dodatnich.
SMALLINT 2 liczba całkowita od -2^15 (-32 768) do 2^15-1 (32 767).
INTEGER 4 liczba całkowita od -2^31 (-2 147 483 648) do 2^31-1 (2 147 483 647).
DECIMAL 17 Liczbowy typ danych ze stałą dokładnością oraz podziałką (dokładność 1-38, domyślnie 18 a podziałka 0-p, domyślnie 0).
TEXT 2 bajty na znak Łańcuch tekstowy o zmiennej długości od 0 do 2.14 gigabajtów.
CHARACTER 2 bajty na znak Łańcuch tekstowy o stałej długości od 0 do 255 znaków.
IMAGE n Dane binarne o zmiennej długości od 0 do 2.14 gigabajtów.


Patrz http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms714540(VS.85).aspx
© MICROSYS, spol. s r.o.