Update cookies preferences
Promotic

Typy danych w Postgres

Typ danych Długość Opis
bigint 8 Liczba całkowita od -2^63 (-9 223 372 036 854 775 808) do 2^63-1 (9 223 372 036 854 775 807)
integer 4 Liczba całkowita od -2^31 (-2 147 483 648) do 2^31-1 (2 147 483 647)
smallint 2 Liczba całkowita od -2^15 (-32 768) do 2^15-1 (32 767)
tinyint 1 Liczba całkowita od 0 do 255
bit 1 bit Liczba całkowita 0 lub 1.
boolean 1 Liczba całkowita 0 lub 1 lub unknown (null)
decimal(precision, scale) n Liczbowy typ danych ze stałą dokładnością i skalą (aż 131072 cyfr przed a aż 16383 po kropce dziesiętnej).
numeric(precision, scale) n Taki sam jako typ danych decimal.
real 4 Liczbowy typ danych ze zmienną dokładnością do 6 miejsc.
double precision 8 Liczbowy typ danych ze zmienną dokładnością do 15 miejsc.
money 8 Pieniężny typ danych od -92233720368547758.08 do +92233720368547758.07.
timestamp (precision) 8 Data oraz czas bez strefy czasu, gdzie dokładność można wprowadzić jako 0 (cała sekunda) aż 6 (mikrosekunda).
timestamptz (precision) 8 Data oraz czas ze strefą czasu, gdzie dokładność można wprowadzić jako 0 (cała sekunda) aż 6 (mikrosekunda).
char(n) n Łańcuch tekstowy o stałej długości (maksymalna długość: 8000 znaków)
varchar(n) n Łańcuch tekstowy o zmiennej długości (maksymalna długość: 8000 znaków)
text nieograniczone Łańcuch tekstowy o zmiennej długości (maksymalna długość: 2^31-1 = 2 147 483 647 znaków)


Patrz https://www.postgresql.org/docs/11/datatype.html.
© MICROSYS, spol. s r.o.