Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Zarys Pełnego podstawowego szkolenia PROMOTIC

Część 1.

- Jak zainstalować PROMOTIC
- instalacja większej ilości wersji PROMOTIC oraz przełączanie pomiędzy nimi
- Jak uruchamiać aplikacje
- poprzez kliknięcie na plik .pra, z Promotic.exe, pasek poleceń "Promotic.exe z parametrem .pra"
- Wytworzenie (założenie) projektu
- konfiguracje wstępne – cechy wspólne
- cały projekt aplikacji w pliku .pra

Część 2.

- INFO system
- Wykrywanie błędów w aplikacji, strojenie komunikacji, okno DEBUG
- Co to jest obiekt:
- jego właściwości/ metody/ zdarzenia
- jak pracować z nimi w PROMOTIC
- Skrypt do zmiany temperatury
- menu lokalne edytora skryptów
- wizard odniesienia do obiektu
- zmienne lokalne – istnienie, wpływ na wielkość aplikacji
- Dokumentacja PROMOTIC
- pełny indeks
- w przykładach są odniesienia do metod/właściwości
- nazwa właściwości lub metody – bezpośrednie odniesienie do pomocy
- Zakładka Zdarzenia

Część 3.

- obiekt PmTrend nie tylko do archiwizacji i przeglądania lecz także GetData, statystyka, SaveToFile, itd.
- rozszerzenie danych typu ExtTrend
- przeglądarka trendów TrendsView
- dokładność czasu w trendach
- sposób zapisu czasu (czas lokalny/czas letni/ zawsze czas zimowy)
- sposób zapisu – archiwizujący (backups) i cykliczny (cyclic)
- optimalizacja zapisu
- prosta wg zmiany wartości
- wg. zmiany "szybkości zmiany" wartości
- Alarmy/Eventy
- rozszerzenie danych typu ExtAlarmAnalog
- zalety i ograniczenia
- jeden alarm dla wszystkich stanów
- po zaniknięciu nie można potwierdzić
- rozszerzenie danych typu ExtAlarmBinary
- alarmy w skrypcie
- inteligentne metody ActivateNew/Inactivate
- PmData
- przykład PmData.Item("...").Value
- można bez powiązań danych
- Metody konwesrji oraz transformacji (ToNumber, TransformValue, ArrayOper ..)

Część 4.

- OpenView
- sposób wywołania - metoda obiektów PmWorkspace oraz PmPanel
- parametry metody
- przycisk do otwarcia panela
- zastosowanie w innych elementach graf. – zdarzenie onMousePress
- PmPanel
- co to jest, parametry, sposoby otwarcia – przykład
- kiedy istnieją elementy w PmPanel, jak stwierdzać
- Edytor paneli
- praca z edytorem, element bieżący x zaznaczony, ...
- kolejność elementów – jak ustawić, do czego to służy
- Elementy graficzne jako obiekty
- dostęp do elementów ze skryptu
- dlaczego nie pracować z elementami graf. w edytorze aplikacji
- elementy Pmi x elementy PmiW
- edycja zbiorowa
- PmiItem – rodzic elementów graficznych
- Złożone elementy graficzne
- Sposoby wprowadzania danych do PROMOTIC:
- kolejne sposoby (pokaz ze skryptami z dokumentacji):
- okno modalne OpenView
- Rodzaje powiązań danych w aplikacji PROMOTIC:
- powiązania danych typu T, E, GP i inne

Część 5.

- Globalne metody i zmienne
- jak z nimi pracować w PROMOTIC
- parametry metod z/bez "()"
- z wartością zwrotną
- bez wartości zwrotnej
- język VisualBasic, część składowa VBScript - ograniczenia dla globalnych obiektów Pm
- globalny obiekt Pm, Pm.Debug "czas=" & Time
- przycisk w panelu wywołujący metodę dla różnych testów
- działa w PmWeb aplikacjach
- Zarządzanie dostępem
- Użytkownicy + prawa dostępu, Logon
- Lista elementów graficznych:

Część 6.

- Komunikacja
- Pm.FileText...
- nie stosować ścieżki bezwzględne lecz PROMOTIC ścieżka do plików lub folderów
- praca z plikami INI, tekstowymi, binarnymi, CSV
- PmDll
- kontener dla właściwej biblioteki DLL, właściwość Fce
- umożliwia tylko wywołanie funkcji, nie umożliwia zdarzeń
- PmActiveX
- kontener dla właściwej biblioteki ActiveX, właściwość Acx
- umożliwia właściwości, metody, zdarzenia biblioteki ActiveX
- ExtOpcClient
- pokaz na Graybox OPC symulatorze
- PmComm, Ethernet
- Dokumentacja oraz przykłady komunikacji (Allen-Bradley, Simatic, ADAM, ...)
- powiązania danych

Część 7.

- Parametry, Prototypy/Instancje
- parametry PROMOTIC obiektów
- parametry w skryptach
- prototypy/instance – wyższy poziom
- proste nakładanie dodatkowych zmian
- parametry elementów graficznych
- parametry te są obliczane podczas kompilacji
- graficzne prototypy/instance
- Cienki klient
- zasady wytwarzania aplikacji WEBowych
- w skryptach elementów graf. nie są dostępne obiekty z edytora aplikacji
- aplikacja lokalnie (na serwerze), panel u klienta
- dostęp tylko przy pomocy metod panelu
- ustawienie paneli oraz języka na VBScript lub JavaScript
- Pełny klient
- inna aplikacja (nie koniecznie PROMOTIC)
- Data/Web klient
- Koncepcja tworzenia Pm projektów
- 2 aplikacje – komunikacyjna i wizualizacyjna
- Pełna lista PmObiektów
- Komponenty PROMOTIC
- komponenty zabezpieczenia: SafeOper, PmRtManager, PmUserNumber

Część 8.

- Praca z bazami danych
- podział baz danych(plikowe vs serwerowe)
- podstawy pracy z BD
- Przykład zastosowania PmTable oraz PmDatabase:
- Część handlowa
 
Dalej Patrz: Manual dla prowadzącego szkolenia systemu PROMOTIC
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice