Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Zarys Pełnego podstawowego szkolenia PROMOTIC

Część 1.

- Jak zainstalować PROMOTIC
- Jak uruchamiać aplikacje (patrz W jaki sposób uruchomić runtime aplikację PROMOTIC)
- Wytworzenie aplikacji

Część 2.

- INFO system
- Wykrywanie błędów w aplikacji, strojenie komunikacji, okno DEBUG
- Co to jest obiekt (właściwości/metody/zdarzenia)
- Skrypt do zmiany temperatury
- menu lokalne edytora skryptów
- Wizard odniesienia do obiektu
- zmienne lokalne – istnienie, wpływ na wielkość aplikacji
- Dokumentacja PROMOTIC
- pełny indeks
- w przykładach są odniesienia do metod/właściwości
- nazwa właściwości lub metody – bezpośrednie odniesienie do pomocy
- Karta "Obiekt" (ilość zmiennych)
- całe szkolenie jest w PmFree
- Karta "Zdarzenia"

Część 3.

- obiekt PmaTrendGroup nie tylko do archiwizacji i przeglądania lecz także GetData, statystyka, SaveToFile, itd.
- rozszerzenie danych typu ExtTrend
- przeglądarka trendów PmgTrendViewer
- dokładność czasu w trendach
- sposób zapisu czasu (czas lokalny/czas letni/ zawsze czas zimowy)
- sposób zapisu – archiwizujący (backups) i cykliczny (cyclic)
- optimalizacja zapisu
- prosta wg zmiany wartości
- wg. zmiany "szybkości zmiany" wartości
- Alarmy/Eventy
- rozszerzenie danych typu ExtAlarmAnalog
- zalety i ograniczenia
- jeden alarm dla wszystkich stanów
- po zaniknięciu nie można potwierdzić
- rozszerzenie danych typu ExtAlarmBinary
- alarmy w skrypcie
- inteligentne metody ActivateNew/Inactivate
- PmaData
- przykład PmaData.Item("...").Value
- można bez powiązań danych
- Metody konwesrji oraz transformacji (ToNumber, TransformValue, ArrayOper, PmBuffer ..)

Część 4.

- CreateView
- sposób wywołania - otwarcie obiektu PmaPanel
- parametry metody
- przycisk do otwarcia panela
- zastosowanie w innych Pmg obiektach – zdarzenie onMousePress
- PmaPanel
- co to jest, parametry, sposoby otwarcia – przykład
- kiedy istnieją Pmg obiekty w obiekcie PmaPanel, jak stwierdzać
- Edytor grafiki panela PmaPanel
- praca z edytorem, Zaznaczone Pmg obiekty x Aktywny Pmg obiekt, ...
- kolejność obiektów – jak ustawić, do czego to służy
- Pmg obiekty jako obiekty
- dostęp do obiektów w skrypcie
- dlaczego nie pracować z Pmg obiektami w edytorze obiektów Pma
- Pmg x PmgW obiekty
- edycja zbiorowa
- PmgObject – rodzic Pmg obiektów
- Złożone Pmg obiekty
- Sposoby wprowadzania danych do PROMOTIC:
- kolejne sposoby (pokaz ze skryptami z dokumentacji):
- okno modalne (CreateView, modal:1;)
- Rodzaje powiązań danych w aplikacji PROMOTIC:
- powiązania danych typu T, E, GP i inne

Część 5.

- Globalne metody i zmienne
- jak z nimi pracować w systemie PROMOTIC
- parametry metod z/bez "()"
- z wartością zwrotną
- bez wartości zwrotnej
- język VisualBasic, część składowa VBScript - ograniczenia dla globalny obiekt Pm
- globalny obiekt Pm, Pm.Debug("czas=" & Time)
- przycisk w panelu wywołujący metodę dla różnych testów
- działa w PmaWeb aplikacjach
- Zarządzanie dostępem
- Użytkownicy + prawa dostępu, Logon
- Lista Pmg obiektów:

Część 6.

- Komunikacja
- Pm.FileText...
- nie stosować ścieżki bezwzględne lecz PROMOTIC ścieżka do plików lub folderów
- praca z plikami INI, tekstowymi, binarnymi, CSV
- PmaDll
- kontener dla właściwej biblioteki DLL, właściwość Fce
- umożliwia tylko wywołanie funkcji, nie umożliwia zdarzeń
- PmaActiveX
- kontener dla właściwej biblioteki ActiveX, właściwość Acx
- umożliwia właściwości, metody, zdarzenia biblioteki ActiveX
- ExtOpcDa
- pokaz na Graybox OPC symulatorze
- PmaComm, Ethernet
- Dokumentacja oraz przykłady komunikacji (Allen-Bradley, Simatic, ADAM, ...)
- powiązania danych

Część 7.

- Parametry, Prototypy/Instancje
- parametry Pma obiektów
- parametry w skryptach
- prototypy/instance – wyższy poziom
- proste nakładanie dodatkowych zmian
- parametry Pmg obiektów
- parametry te są obliczane podczas kompilacji
- graficzne prototypy/instance
- Cienki klient
- zasady wytwarzania aplikacji WEBowych
- w skryptach Pmg obiektów nie są dostępne Pma obiekty
- aplikacja lokalnie (na serwerze), panel u klienta
- dostęp tylko przy pomocy metod panelu
- ustawienie paneli oraz języka na VBScript lub JavaScript
- Pełny klient
- inna aplikacja (nie koniecznie PROMOTIC)
- Data/Web klient
- Koncepcja tworzenia PROMOTIC aplikacji
- 2 aplikacje – komunikacyjna i wizualizacyjna
- Pełna lista Pma obiektów
- Komponenty PROMOTIC
- komponenty zabezpieczenia: SafeOper, PmRtManager, PmUserNumber

Część 8.

- Praca z bazami danych
- podział baz danych(plikowe vs serwerowe)
- podstawy pracy z BD
- Przykład zastosowania PmgWTable oraz PmaDatabase:
- Część handlowa
 
Dalej Patrz: Manual dla prowadzącego szkolenia systemu PROMOTIC
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice