Promotic

Otwarcie okna przeglądarki trendów

W poprzednim rozdziale wytworzyłeś następny panel, w którym założyłeś i ustawiłeś przeglądarkę trendów.

W panelu "Panel" wytwórz przycisk. W konfiguratorze "Tekst" wprowadź opis przycisku na przykład "Trends". W konfiguratorze "Akcja" wybierz z listy "Otwórz panel - w głównej ramce (target:main;)". Następnie w konfiguratorze "Ścieżka do panela" ustaw ścieżkę do panela "PanelTrend" – Ścieżka względna do: "Panel".Wszystko potwierdź przy pomocy przycisku "OK" oraz wstaw przycisk do panela. Po uruchomieniu aplikacji panel zawiera nowy przycisk z napisem "Trends". Po kliknięciu i zwolnieniu przycisku zostanie wyświetlone okno z przeglądarką trendów.

Obecnie na panelu widzisz przeglądarkę trendów z pełną funkcjonalnością. W górnej części jest ulokowana tabela zmiennych, które ustawiłeś w przeglądarce. Są to "Temperature" oraz "Power".
- W lewo znajduje się kolor, którym jest wyświetlany wykres danej wartości.
- Obok koloru możesz przez kliknięcie na kwadrat włączyć/wyłączyć wyświetlanie odpowiedniego wykresu – w przypadku, że wyświetlanie danego wykresu jest wyłączone to w kwadracie pojawi się znak "X".
- Kliknięciem na linię tabeli linia ta zostanie podświetlona - tym sposobem można wybrać wartość. wykres wybranej wartości wyświetla się ponad pozostałymi wykresami (ważne, jeżeli poszczególne wykresy nakładają się jeden na drugi). Równocześnie z wybraniem wartości zmieni się podziałka wartości (Oś Y) według zakresów danej wartości.
- W kolumnie "Wartość" pojawia się odpowiednia wartość zmiennej w czasie według kursora trendu.


Pod tabelą zmiennych znajduje się obszar, w którym wykreślane są wykresy.
- Oś X przedstawia wartość czasu z legendą w formie daty i czasu
- Oś Y przedstawia oś wartości z legendą dotyczącą wybranej wartości
- kliknięciem myszki na obszar wykresu przesuniesz kursor (biala linia pionowa) na miejsce kliknięcia
- Przesuwanie osi, kursoru i zoomowanie (przybliżanie) jest możliwe jeżeli obszar posiada fokus (kliknięciem myszki lub przesunięciem przy pomocy klawisza tabulator) i jest następujące:

1) Zoomowanie:
- nacisnij klawisze Ctrl+Shift i przeciąganiem myszki wyznacz obszar.
- nacisnij klawisze Shift+strzałki na klawiaturze (klawisze kursorowe).

2) Przesunięcie osi:
- nacisnij klawisz Ctrl i przeciąganiem myszką na podziałce lub w obszarze grafu.
- nacisnij klawisz Ctrl+strzałki na klawiaturze.

3) Przesunięcie kursora: (tylko jeżeli jest kursor wyświetlony)
- naciśnięcie jednego z klawiszy-strzałek na klawiaturze.

4) UNDO/REDO zmian osi czasu i osi wartości
- UNDO - naciśnięcie kombinacji klawiszy Alt+Backspace.
- REDO - naciśnięcie kombinacji klawiszy Ctrl+Y.
W dolnej części są przygotowane przyciski z różnymi funkcjami:
- Przycisk "Atomatyczne przewijanie": Przez włączenie autorolowania uzyskasz tzw. trend bieżący. Tym sposobem będzie automatycznie wyświetlany wykres najświeższych pobranych wartości i wykres będzie się przemieszczać automatycznie. Przyciski do przesuwania osi czasu są w tym trybie oczywiście niedostępne. Przez wyłączenie autorolowania powrócisz do trybu przeglądania statycznego.
- Wielofunkcyjny przycisk przełączania: Przeznaczony do przesuwania się na osi czasu w kierunku starszych i nowszych wartości. Można przewijać o część lub całość wybranego interwału lub na najstarszą/najnowszą wartość. Dalej umożliwia rozciągnięcie/skrócenie interwału czasu na zdefiniowany odcinek czasu (1 minuta, 15 minut, 30 minut, ...).
- Przycisk "Przewiń do końca"
- Przycisk "Pamięć M1 oraz Pamięć M2"
- Przycisk "Zoom": Służy do przybliżania/skracania osi czasu.
- Przycisk przełączający: Służy do rozciągnięcia/skrócenia osi czasu na ustawiony przedział czasu (1 minuta, 15 minut, 30 minut ...).
- Przycisk przełączający "Ustawienia":
- Tabelkowe wyświetlenie/Graficzne wyświetlenie: Przełączenie z/do trybu tabelkowego
- Wczytaj ustawienie domyślne
- Załaduj konfigurację grupy: oraz Zapisz konfigurację Służy do zapisania bieżącego stanu (ustawienia) przeglądarki do pliku i jego późniejszego wczytania. W ten sposób przeglądarkę można ustawić według swoich potrzeb i to ustawienie zapisać do pliku do powtórnego wykorzystania. Następnym razem już nie jest konieczne ustawianie wszysktiego od początku, wystarczy tylko wczytać odpowiedni plik konfiguracyjny.
- Ustawienie przeglądarki trendów: W edytorze grafiki zdefiniowałeś wartości do przeglądania. Tego nie musiałeć robić, mogłeś pozostawić przeglądarkę pustą i dopiero podczas biegu aplikacji wprowadzać wartości do przeglądarki. Przy pomocy tego przycisku zostanie otwarte okno konfiguracyjne "Trendy", w którym można kasować, ustawiać, dodawać zmienne do przeglądarki trendów.
- Eksport danych do CSV
- Druk przebiegu trendów: Przy pomocy tego przycisku zostanie wczytana przygotowana strona HTML do której zostanie włożony bieżący stan przeglądarki trendów. Strona zostanie otwarta w InternetExplorerze i zostanie wywołany dialog do wydruku tej strony. Następnie wybierz i ustaw drukarkę i potwierdź wydruk.
- Przycisk "Czas": Służy do bezpośredniego wprowadzania czasu, na który zostanie przesunięta oś czasu.


Sam widzisz, ile komfortu udostępnia wykorzystanie jednego z góry przygotowanego złożonego Pmg obiektu. Oczywiście nie są w nim wykorzystane wszystkie możliwości, które oferuje właściwy obiekt PmgTrendViewer. Teraz zależy od Ciebie i twojej fantazji, jak rozwniesz aplikację pod tym względem i wykorzystasz w ten sposób wszystko, co Ci oferujemy.
© MICROSYS, spol. s r. o.