Promotic

Dodanie obiektu PmaTrendGroup

Najpierw w edytorze obiektów Pma w obiekcie "Boiler1" wytwórz nowy obiekt "/ Podstawowa / PmaTrendGroup - Grupa trendów".
W otwartym oknie konfiguracyjnym zostaną wyświetlone następujące konfiguratory:Nazwa wytwarzanego obiektu: Tu wpisz nazwę Trend.
Identyfikator grupy trendów: Ponieważ w aplikacji może się znajdować kilka trendów, to w tym miejscu jest wprowadzany jednoznaczny identyfikator (nazwa) tego trendu, w naszym przypadku wprowadź Boiler1tr.
Wyświetlana nazwa grupy: Tu wprowadź "Boiler no.1 trends". Z kolei taką nazwę zobaczy użytkownik przy wyborze zmiennej, której przebieg zechce przeglądać.
Typ zapisu: Tu można wybrać sposób i format zapisu trendowanych danych (np. dBase, Access, MS SQL, itd.). Ten konfigurator pozostaw teraz bez zmian.
Aktywny automatyczny zapis po uruchomieniu: Zaznacz tą opcję i dane będą automatycznie zapisywane do bazy danych bezpośrednio po uruchomieniu aplikacji.
Period zapisu automatycznego [s]: Tu wprowadź, jak często chcesz dane zapisywać (częstotliwość zapisu). Dla naszych celów wprowadź jedną sekundę.


W ten sposób wytworzyłeś i ustawiłeś możliwość automatycznego zapisu wartości w systemie PROMOTIC do bazy danych dBase. Dotychczas ustawiłeś, z jaką częstotliwością i do jakiej bazy danych będą zapisywane dane. Jednak na razie nigdzie nie ustawiałeś, które zmienne mają być zapisywane (trendowane). Definicję wartości, które chcesz zapisywać do trendów można wykonać na dwa sposoby:

1. Przez wytworzenie zmiennych w obiekcie PmaTrendGroup w karcie "Dane"
2. Przez wytworzenie rozszerzeń danych typu Trend w obiektach PmaData – to jest zalecany sposób, z którym zaznajomisz się w kolejnych rozdziałach
© MICROSYS, spol. s r. o.