Promotic

Wytworzenie statycznej części aplikacji

W tej części będziesz wytwarzać Pma obiekty w drzewie hierarchicznym w edytorze obiektów Pma (w drzewie Pma obiektów). W lewej części okna są wytwarzane Pma obiekty, w prawej części ustawia się właściwości wybranego obiektu.Prawa część okna zawiera karty konfiguracyjne. Każda karta zawiera zestaw konfiguratorów, przy pomocy których możesz zmieniać właściwości danego obiektu.

Zaznajomienie ze wstępnie ustawionymi obiektami:

Konfiguracja wstępna nie jest właściwie niczym innym jak obiektem lub grupą podstawowych obiektów systemu PROMOTIC, które są z góry wstępnie ustawione do konkretnego zastosowania. W systemie PROMOTIC znajdziesz przygotowane konfiguracje wstępne dotyczące komunikacji, pracy z bazami danych, lecz również całe panele graficzne, na przykład do administracji użytkowników, wyświetlania trendów, różnego rodzaju dialogi do wprowadzania danych, raporty, itd.

Przykład w jaki sposób można wykorzystać konfiguracje wstępne został przedstawiony przy wytwarzaniu nowej aplikacji - zastosowałeś jeden ze z góry przygotowanych podstawowych wyglądów (rozdzielenie pulpitu pracy) aplikacji.

System do pustej aplikacji dodał następujące obiekty.

W lewej części okna zobaczysz następujące obiekty:

- "PmaRoot" obiekt: Przedstawia korzeń (root) całej Twej aplikacji. W prawej części okna można ustawiać wiele właściwości, które dotyczą aplikacji jako całości (np. wersja językowa aplikacji, hasło, itd.).
- "PmaGlobal" Folder globalnych obiektów
- "MainPanel" obiekt: Jest podstawowym ekranem aplikacji (obiekt typu PmaPanel). Później przedstawimy, w jaki sposób można wytwarzać i edytować panele.
- "Web" obiekt: Obiekt ten (typu PmaWeb) pełni funkcję Web serwera, który oferuje HTML i XML strony aplikacji.
- "Workspace" obiekt: Jest to obszar roboczy aplikacji (obiekt typu PmaWorkspace). W tym obszarze będą standardowo otwierane panele. Obszar roboczy aplikacji jest rozdzielony na dwie części (ramki): górna ramka dla paska narzędziowego (obiekt "Toolbar") oraz dolna dla paneli graficznych. Rozdzielenie obszaru roboczego można zmienić w karcie "Ramki".


W tym obiekcie znajdują się zagnieżdżone następne obiekty podrzędne:

- "About" obiekt: Okno do wyświetlenia informacji o aplikacji, na przykład opis aplikacji, dane dostawcy oraz klienta ostatecznego, wersja systemu PROMOTIC, itd.
- "Toolbar" obiekt: Okno typu "Pasek narzędziowy", który znajduje się w górnej ramce obszaru roboczego (w obiekcie Workspace). W opisywanym oknie znajdują się wstępnie ustawione obiekty sterowania (przyciski).


Notatka:Wszystkie wstępnie ustawione obiekty możesz później zmieniać lub usuwać.

Wytworzenie nowego obiektu:

Kliknij prawym przyciskiem myszki w lewej części okna nad obiektem PmaRoot (inny sposób: w obiekcie PmaRoot naciśnij klawisz "Insert"). Z menu wybierz pozycję "Nowy obiekt ...". W oknie Konfiguracje wstępne Pma obiektów z grupy Podstawowa wybierz pozycję "PmaFolder – Folder". Tym sposobem powstanie w obiekcie PmaRoot nowy obiekt typu PmaFolder o domyślną nazwie "Folder". Edytor natychmiast oferuje możliwość zmiany nazwy tego obiektu. Zmień jego nazwę na "BoilerPlant". Jeżeli przez pomyłkę uruchomiłeś tryb edycji obiektu, wtedy wybierz obiekt i naciśnij klawisz F2. Tym sposobem wejdziesz ponownie do trybu zmiany nazwy obiektu obiektu.Notatka: Obieraj zawsze proste i trafne nazwy obiektów. Nie wytwarzaj długich nazw ze spacjami, znakami diakrytycznymi lub specjalnymi.

Obiekt PmaFolder to bardzo prosty obiekt, który grupuje inne obiekty. Służy przede wszystkim do hierarchizacji aplikacji, tzn. podział obiektów do logicznych grup. Do tego obiektu będziesz umieszczać wszystko co jest związane z naszą kotłownią.

Notatka: Jeżeli chcesz Pmg obiekt skasować, wtedy wybierz go w drzewie obiektów i naciśnij klawisz delete.

Twoja kotłownia może składać się z większej ilości kotłów. Wytwórz więc obecnie, tak samo jak w przeszłym kroku, nowy obiekt typu PmaFolder. Wytwórz go tym razem w obiekcie "BoilerPlant" (o poziom niżej) i nazwij go "Boiler1". W tej fazie będzie wystarczyć, jeżeli wytworzysz tylko jeden taki obiekt. Obiekty "Boiler2", itd. można wytworzyć poprzez skopiowanie lub przy pomocy prototypu, dopiero w chwili, kiedy obiekt "Boiler1" zostanie wypełniony. W obiekcie "Boiler1" wytwórz dalszy obiekt typu PmaData – Dane" i nazwij go "Data".

Obiekt PmaData jest przeznaczony do przechowywania danych (zmiennych - obiekty typu PmVar). W prawej części okna w karcie "Dane" do tego obiektu włóż trzy zmienne: Naciśnij przycisk " > Nowa zmienna (pusta)" i wytwórz zmienną o nazwie "Temperature" typu Single. Następnie wytwórz drugą zmienną o nazwie "Power" o identycznym typie danych a na koniec wytwórz trzecią zmienną o nazwie "Status" typu Byte.

Potwierdź zmiany naciskając przyciskTyp danych wartości określa "kategorię" wartości. Ogólnie wartość nie musi być tylko numeryczna. Wartością może być również tekst, data, obiekt, itd. System PROMOTIC wykorzystuje typy danych stosowane w języku Visual Basic:

Dla wartości liczbowych istnieje kilka typów danych:

- Typ danych Byte jest przeznaczony dla małych dodatnich liczb całkowitych, zakres może być tylko z zakresu liczb całkowitych od 0 do 255 (informacja o wielkości 1 bajt).
- Typ danych Integer jest przeznaczony dla zwykłych liczb całkowitych w zakresie od –32768 do +32767 (informacja o wielkości 2 bajty).
- Typ danych Long jest przeznaczony dla bardzo dużych liczb całkowitych w zakresie od –dużo do +dużo, gdzie "dużo" jest wartością ponad 2 miliardy (informacja o wielkości 4 bajty).
- Typ danych Single jest przeznaczony dla zwykłych liczb rzeczywistych (tzn. liczby z kropką dziesiętną) w zakresieprzybliżonym od –1.0e38 do +1.0e38 (informacja o wielkości 4 bajty).
- Typ danych Double jest przeznaczony dla bardzo dużych liczb rzeczywistych w zakresie przybliżonym od –1.0e308 do +1.0e308 (informacja o wielkości 8 bajtów).


Dla wartości logicznych typu true lub false (TAK/NIE, 1/0) istnieje jeden typ:
- Typ danych Boolean z wartościami true oraz false (informacja o wielkości 1 bajt, uwaga: nie 1 bit, false odpowiada liczbowo 0, lecz uwaga: true odpowiada liczbowo wartości "nie zero", tzn. jakakolwiek wartość poza 0).


Dla zmiennych tekstowych isntnieje typ danych:
- Typ danych String jest przeznaczony dla tekstów o wielkości najwyżej 2 miliardy znaków.


Dla wartości typu data jest przeznaczony:
- Typ danych Date zawiera w sobie wartość daty i czasu, tzn. rok, miesiąc, dzień, godzina, minuta oraz sekunda (informacja o wielkości 8 bajtów)


Dla wartości typu obiekt jest przeznaczony:
- Typ danych Object przedstawia "wskaźnik" (referencję) na gdzieś istniejący obiekt.


Oprócz przedstawionych typów danych istnieje jeszcze jeden nadrzędny typ danych Variant, który dynamicznie dostosowuje swój typ danych według typu wartości, która jest w nim zapisana.

W tej chwili wytworzyłeś wewnętrzną strukturę aplikacji (część statyczną) oraz stworzyłeś drzewo obiektów aplikacji, którego struktura jest na razie bardzo prosta.

Notatka: Drzewo obiektów, które wytworzyłeś, nie musi być zawsze całkowicie rozwinięte. Rozwinięcie/zwinięcie drzewa wykonuje się kliknięciem na znaki + / - wlewo od nazwy obiektu (lub naciśnięciem klawisza + / -).
© MICROSYS, spol. s r. o.