Promotic

Pierwsze kroki

Wytworzenie i otwarcie aplikacji:

Nową aplikację PROMOTIC można wytworzyć oraz otworzyć na kilka sposobów:

Sposób wytworzenia i otwarcia aplikacji:

Uruchom system PROMOTIC (\Promotic\PmManager.exe) i w karcie "Приложения" naciśnij przycisk (Dodaj).

Teraz zostanie otwarte okno, w którym wybierz typ aplikacji jaką czhesz wytworzyć. W przypadku, że chcesz wytworzyć Aplikację z przykładami, Demo lub Tutorial, wybierz odpowiedni typ. W celu wytworzenia Podstawowej SCADA aplikacji pozostaw ustawienie oraz naciśnij przycisk "Dalej". System stwierdzi, że aplikacja jest pusta i dlatego zostanie otwarte okno z pytaniami. Na podstawie wprowadzonych danych w aplikacji zostaną wytworzone ustawienia wstępne obiektów.


Następnie wybierz ścieżkę oraz nazwa pliku aplikacji. W ramach naszego przukładu #apps:Tutorial/Tutorial.pra.

- Nazwa aplikacji: Tu wprowadź "Boiler room visualization"
- Język skryptów obiektu: JavaScript
- Włóż okno "O aplikacji": Zaznacz ten konfigurator by wprowadzić okno "About" ("O aplikacji")
- Nazwa firmy dostarczającej aplikację: Niniejszy tekst jest wykorzystany w oknie "About" ("O aplikacji").
- Wytworzone dla firmy: Niniejszy tekst jest wykorzystany w oknie "About" ("O aplikacji").
- Oferować aplikację do Webu: Zaznacz opisywany konfigurator jeżeli chcesz, żeby aplikacja była równocześnie Web serwerem i oferowała strony HTML oraz XML. Opcja ta spowoduje, że w aplikacji zostanie wytworzony obiekt PmaWeb a inne obiekty zostaną wstępnie ustawione do zastosowania w Webie.


Następne konfiguratory pozostaw bez zmian oraz potwierdź przy pomocy przycisku "Dalej".Notatka: Z doświadczenia zalecamy wytwarzać krótkie nazwy. Jest to nazwa systemowa, może zawierać tylko znaki alfanumeryczne oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne, pusty łańcuch, spacje oraz pierwszy znak nie może być liczba.

W następnych oknach wybierz podział głównego okna oraz wygląd paska narzędziowego aplikacji oraz wszystko potwierdź. System wytworzy prekonfigurowane obiekty (omówione zostaną w następnych odstępach). Wszelkie ustawienia można w dowolnym etapie tworzenia aplikacji zmienić.

W taki sposób wytworzyłeś aplikację, otworzyłeś ją i pozwoliłeś wytworzyć wstępnie ustawione panele graficzne. Cała dalsza część podręcznika będzie zajmować się edycją (napełnianiem) aplikacji. Wypełnianie aplikacji można formalnie rozdzielić na trzy części:

a) Część statyczna:
W tej części projektant wytwarza aplikację przy pomocy już istniejących Pma obiektów (np. czasomierz, dane, komunikacje), ustawia właściwości tych obiektów oraz umieszcza je w drzewie hierarchicznym. W ten sposób wytwarzana jest wewnętrzna struktura aplikacji.

b) Część wizualna:
W tej części projektant wytwarza panele graficzne, umieszcza do nich Pmg obiekty i ustawia ich właściwości. Poprzez powiązanie danych łączy Pmg obiekty z obiektami, które zostały wcześniej zdefiniowane w części statycznej. W tej części wytwarza się właściwy wygląd aplikacji - interface graficzny.
Notatka: W pełni funkcjonalną aplikację można wytworzyć bez części wizualnej.

c) Część dynamiczna:
W tej części projektant definiuje właściwą funkcjonalność aplikacji, co na przykład ma obiekt wykonywać każdą sekundę, co ma zostać wykonane kiedy użytkownik naciśnie przycisk lub klawisz, itd.
Notatka: W przypadku prostych aplikacji (np. samo wyświetlanie odczytywanych wartości) ta część jest zbędna.

Powyższe trzy części wytwarzania aplikacji są w rzeczywistości tylko formalne i często przeplatają się nawzajem. W samym systemie taki podział nie jest ściśle zdefiniowany. Jednak taki podział pomoże nam w dalszym wykładzie, który jest rozdzielony właśnie do tych trzech części.
© MICROSYS, spol. s r. o.