Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Pierwsze kroki

Wytworzenie i otwarcie aplikacji:
 
Nową aplikację PROMOTIC można wytworzyć oraz otworzyć na kilka sposobów:
 
1. sposób wytworzenia i otwarcia aplikacji:
 
Uruchom system PROMOTIC (Promotic.exe) i w oknie powitania wybierz przycisk "Nowa aplikacja". Następnie określ ścieżkę (zalecamy inne lokowanie aniżeli dla folderu instalacyjnego systemu PROMOTIC, na przykład C:/PmProj), nazwa pliku twojej aplikacji, w naszym przypadku "Kotlownia.pra" oraz potwierdź.
 
 
2. sposób wytworzenia i otwarcia aplikacji:
 
Uruchom system PROMOTIC oraz w edytorze aplikacji w górnym menu (nad paskiem narzędziowym) wybierz pozycję Aplikacja > Nowa aplikacja (lub kliknij w pasku narzędziowym na ikonę ), wytwórz wymagany folder, wprowadź nazwa pliku "Kotlownia.pra" i potwierdź.
 
Notatka: Z doświadczenia zalecamy wytwarzać krótkie nazwy - bez znaków diakrytycznych, bez spacji, jako pierwszy znak musi być litera.
 
Zostanie otwarta nowa aplikacja PROMOTIC. System stwierdzi, że aplikacja jest pusta i z tego powodu zostanie otwarte okno z pytaniami dotyczącymi rodzaju aplikacji. Na podstawie wprowadzonych danych w aplikacji zostaną wytworzone ustawienia wstępne obiektów.
 
Najpierw z oferowanych możliwości wybież wymagane ustawienie pulpitu twojej aplikacji. To ustawienie można podczas tworzenia aplikacji w dowolnej chwili zmienić.
 
 
W następnym oknie można określić (dane nie są wymagane, można je uzupełnić później):
 
- Nazwa aplikacji: Tu wpisz "Wizualizacja kotłowni"
- Włóż okno "O aplikacji": Zaznacz ten konfigurator by wprowadzić okno "About" ("O aplikacji")
- Nazwa firmy dostarczającej aplikację: Niniejszy tekst jest wykorzystany w oknie "About" ("O aplikacji").
- Wytworzone dla firmy: Niniejszy tekst jest wykorzystany w oknie "About" ("O aplikacji").
- Oferować aplikację do Webu: Zaznacz opisywany konfigurator jeżeli chcesz, żeby aplikacja była równocześnie Web serwerem i oferowała strony HTML oraz XML. Opcja ta spowoduje, że w aplikacji zostanie wytworzony obiekt PmWeb a inne obiekty zostaną wstępnie ustawione do zastosowania na Webie.
 
Następne konfiguratory pozostaw bez zmian.
 
 
Wypełnij i potwierdź okno z pytaniami. System wytworzy wstępnie ustawione obiekty (zostaną omówione w następnym rozdziale). Następnie system zapyta Cię, czy chcesz skompilować wstępnie ustawione panele graficzne - wybierz Tak. System wykona kompilację wszystkich wstępnie ustawionych paneli graficznych oraz oznajmi wynik kompilacji – potwierdź OK.
 
W taki sposób wytworzyłeś aplikację, otworzyłeś ją i pozwoliłeś wytworzyć wstępnie ustawione panele graficzne. Cała dalsza część podręcznika będzie zajmować się edycją (napełnianiem) aplikacji. Wypełnianie aplikacji można formalnie rozdzielić na trzy części:
 
a) Część statyczna:

W tej części projektant wytwarza aplikację przy pomocy już istniejących PROMOTIC obiektów (np. timer, dane, komunikacje), ustawia właściwości tych obiektów oraz umieszcza je w drzewie hierarchicznym. W ten sposób wytwarzana jest wewnętrzna struktura aplikacji.

 
b) Część wizualna:

W tej części projektant wytwarza panele graficzne, umieszcza do nich elementy graficzne i ustawia ich właściwości. Poprzez powiązanie danych łączy elementy graficzne z obiektami, które zostały wcześniej zdefiniowane w części statycznej. W tej części wytwarza się właściwy wygląd aplikacji - interface graficzny.

Notatka: W pełni funkcjonalną aplikację można wytworzyć bez części wizualnej.

 
c) Część dynamiczna:

W tej części projektant definiuje właściwą funkcjonalność aplikacji, co na przykład ma obiekt wykonywać każdą sekundę, co ma zostać wykonane kiedy użytkownik naciśnie przycisk lub klawisz, itd..

Notatka: W przypadku prostych aplikacji (np. samo wyświetlanie odczytywanych wartości) ta część jest zbędna.

 
Powyższe trzy części wytwarzania aplikacji są w rzeczywistości tylko formalne i często przeplatają się nawzajem. W samym systemie taki podział nie jest ściśle zdefiniowany. Jednak taki podział pomoże nam w dalszym wykładzie, który jest rozdzielony właśnie do tych trzech części.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice