Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Pierwsze kroki

Wytworzenie i otwarcie aplikacji:
 
Nową aplikację PROMOTIC można wytworzyć oraz otworzyć na kilka sposobów:
 
sposób wytworzenia i otwarcia aplikacji:
 
Uruchom system PROMOTIC (\Promotic\PmManager.exe) i w zakładce Aplikacje naciśnij przycisk "Nowa aplikacja".

Następnie określ ścieżkę (systemu PROMOTIC, na przykład C:\Promotic\Apps\Aplikacja1), nazwa pliku twojej aplikacji, w naszym przypadku "Kotlownia.pra" oraz potwierdź.

 
Notatka: Z doświadczenia zalecamy wytwarzać krótkie nazwy - bez znaków diakrytycznych, bez spacji, jako pierwszy znak musi być litera.
 
Teraz zostanie otwarte okno, w którym wybierz rodzaj aplikacji jaką czhesz wytworzyć. W przypadku, że chcesz wytworzyć Aplikację z przykładami, Demo lub Tutorial zaznacz odpowiedni typ. W celu wytworzenia Podstawowej SCADA aplikacji pozostaw ustawienie oraz naciśnij przycisk Dalej. System stwierdzi, że aplikacja jest pusta i z tego powodu zostanie otwarte okno z pytaniami. Na podstawie wprowadzonych danych w aplikacji zostaną wytworzone ustawienia wstępne obiektów.
 
 
W tym dialogu wybierz wymagany podział obszaru roboczego twojej aplikacji oraz uzupełnij następne dane (nieobowiązkowo). To ustawienie można podczas tworzenia aplikacji w dowolnej chwili zmienić.
 
- Nazwa aplikacji: Tu wpisz "Wizualizacja kotłowni"
- Język skryptów obiektu: JavaScript
- Włóż okno "O aplikacji": Zaznacz ten konfigurator by wprowadzić okno "About" ("O aplikacji")
- Nazwa firmy dostarczającej aplikację: Niniejszy tekst jest wykorzystany w oknie "About" ("O aplikacji").
- Wytworzone dla firmy: Niniejszy tekst jest wykorzystany w oknie "About" ("O aplikacji").
- Oferować aplikację do Webu: Zaznacz opisywany konfigurator jeżeli chcesz, żeby aplikacja była równocześnie Web serwerem i oferowała strony HTML oraz XML. Opcja ta spowoduje, że w aplikacji zostanie wytworzony obiekt PmaWeb a inne obiekty zostaną wstępnie ustawione do zastosowania na Webie.
 
Następne konfiguratory pozostaw bez zmian.
 
Wypełnij i potwierdź okno z pytaniami. System wytworzy wstępnie ustawione obiekty (zostaną omówione w następnym rozdziale). Następnie system zapyta Cię, czy chcesz skompilować wstępnie ustawione panele graficzne - wybierz Tak. System wykona kompilację wszystkich wstępnie ustawionych paneli graficznych oraz oznajmi wynik kompilacji – potwierdź OK.
 
W taki sposób wytworzyłeś aplikację, otworzyłeś ją i pozwoliłeś wytworzyć wstępnie ustawione panele graficzne. Cała dalsza część podręcznika będzie zajmować się edycją (napełnianiem) aplikacji. Wypełnianie aplikacji można formalnie rozdzielić na trzy części:
 
a) Część statyczna:

W tej części projektant wytwarza aplikację przy pomocy już istniejących Pma obiektów (np. czasomierz, dane, komunikacje), ustawia właściwości tych obiektów oraz umieszcza je w drzewie hierarchicznym. W ten sposób wytwarzana jest wewnętrzna struktura aplikacji.

 
b) Część wizualna:

W tej części projektant wytwarza panele graficzne, umieszcza do nich Pmg obiekty i ustawia ich właściwości. Poprzez powiązanie danych łączy Pmg obiekty z obiektami, które zostały wcześniej zdefiniowane w części statycznej. W tej części wytwarza się właściwy wygląd aplikacji - interface graficzny.

Notatka: W pełni funkcjonalną aplikację można wytworzyć bez części wizualnej.

 
c) Część dynamiczna:

W tej części projektant definiuje właściwą funkcjonalność aplikacji, co na przykład ma obiekt wykonywać każdą sekundę, co ma zostać wykonane kiedy użytkownik naciśnie przycisk lub klawisz, itd..

Notatka: W przypadku prostych aplikacji (np. samo wyświetlanie odczytywanych wartości) ta część jest zbędna.

 
Powyższe trzy części wytwarzania aplikacji są w rzeczywistości tylko formalne i często przeplatają się nawzajem. W samym systemie taki podział nie jest ściśle zdefiniowany. Jednak taki podział pomoże nam w dalszym wykładzie, który jest rozdzielony właśnie do tych trzech części.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice