Promotic

Alarmy

W poprzednich rozdziałach wytworzyłeś w obiekcie "BoilerPlant/Boiler1/Data" trzy następujące zmienne, "Temperature", "Power", oraz "Status". Do obiektu "Temperature" zapisujesz każdą sekundę liczbę wygenerowaną w skrypcie czasomierza "Emul". Wartość mocy zmieniasz i wpływasz na nią przesuwaniem suwaka obiektu PmgSliderBox, który ulokowałeś do okna nazwanego "Panel".

W rzeczywistych aplikacjach jest prawie zawsze potrzebne, żeby aplikacja automatycznie zwróciła uwagę obsługi na niestandardowe warunki w technologii (np. przekroczenie temperatury kotła, awaria czujnika, błąd komunikacji, itd.). Wymogi te system PROMOTIC zapewnia przy pomocy systemu alarmów. System PROMOTIC może zwracać uwagę na bieżące alarmy w sposób graficzny lub dźwiękowy a obsługa może alarmy kwitować (tzn. potwierdzić, że alarm przyjęła do wiadomości). Wszysktie alarmy są rejestrowane i można je następnie przeglądać.

W następujących rozdaiłach nauczysz się:
- dodać do aplikacji i ustawić obiekt PmaAlarmGroup, który zapewnia opracowanie alarmów
- ustawiać, jakie zmienne i w jaki sposób chcesz alarmować


Dodanie obiektu PmaAlarmGroup

Najpierw w edytorze obiektów Pma wytwórz w obiekcie "Boiler1" nowy obiekt typu PmaAlarmGroup - grupa alarmów.
W otwartym oknie w konfiguratorze "Identyfikator grupy alarmów" wprowadź Boiler1alr, w konfiguratorze "Wyświetlana nazwa grupy" wprowadź název "Boiler no.1 alarms".
W jednej aplikacji może się znajdować kilka obiektów PmaAlarmGroup i do ich rozróżnienia jest używany identyfikator grupy. Dlatego każdy obiekt PmaAlarmGroup musi posiadać unikalny identyfikator grupy w ramach całej aplikacji. Pozostałe konfiguratory pozostav bez zmian.
Przy wytworzeniu nowego obiektu PmaAlarmGroup jest także automatycznie wytwarzany jeden szablon dla dynamicznie wytwarzanych alarmów, jego ustawienie możesz sknotrolować i ewentualnie zmienić według potrzeb w karcie "Pozycje" nowo wytworzonego obiektu.

Sposoby alarmu zmiennych

Dla poszczególnych zmiennych można zastosować dwa sposoby alarmu odpowiedniej wartości - alarm analogowy oraz alarm binarny.
Alarm analogowy jest odpowiedni na przykład dla temperatury kotła, kiedy jest potrzebne poinformowanie obsługi komputera o przekroczeniu dopuszczalnych limitów, na przykład temperatura w kotle jest niższa niż 5°C (ostrzeżenie na niebezpieczeństwo zamarznięcia rurociągu), lub odwrotnie temperatura w kotle jest większe niż 95°C (przekroczenie dozwolonej temperatury w kotle).
Alarm binarny jest odpowiedni dla zmiennych logicznych, na przykład włączenie/wyłączenie kotła, lub dla zmiennych stanu, gdzie każdy bit niesie informację o pewnym stanie danego urządzenia. Na przykład bit 0 – włączenie/wyłączenie kotła, bit 1 – tryb ręczny/automatyczny, bit 2 – awaria kotła, itd.
© MICROSYS, spol. s r. o.