Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Konfiguracja wstępna "Tygodniowy plan grzewczy - przeglądanie oraz ustawienie"

Niniejsza konfiguracja wstępna zostanie wywołana przy założeniu nowego obiektu (np. przy pomocy opcji "Nowy obiekt" w lokalnym menu obiektu lub po naciśnięciu klawisza Insert po zaznaczeniu obiektu) oraz jest przyszeregowana do grupy: " / Technologia / Ciepło".
 
- Konfiguracja wstępna wytworzy obiekt typu PmPanel. Główny obiekt ma wstęnie ustawioną nazwę "Plan heat weekly"
- Konfiguracja wstępna panelu (obiektu PmPanel) jest wytworzona w ten sposób, że funkcjonuje również jako Web panel.
 
Konfiguracja wstępna umożliwia wyświetlenie oraz edycję tygodniowego planu wymaganej temperatury. Dane przebiegu są uzyskane przez wywołanie metody panelu LoadData oraz są zapisywane przy pomocy SaveData.
 
Powierzchnię wykresu wprowadzania tworzą dwa do siebie wżłobione obiekty PmiCanvas. Zewnętrzny obiekt rysuje osi x oraz y oraz ich opisy wartości. Te można dodatkowo poprawić w metodach DrawScaleTime lub DrawScaleValue w zakładce Draw, oraz również w odpowiednich zmiennych w zakładce Zmienne.
 
Wewnętrzy obiekt PmiCanvas o nazwie Dynamic na podstawie wartości w zmiennych day1(7) oraz graphs w zakładce Zmienne rysuje przebieg planu grzewczego. W zakładce Metody znajdują się pomocnicze metody do wczytania, zapisania oraz edycji wykresu.
 
W zakładce Zdarzenia w zdarzeniu onMousePress znajduje się skrypt, który reaguje na kliknięcie myszką w obszarze przeglądarki w zależności od stanu elementu PmiButtonRadio.

Skrypt umożliwia:

w stanie 1 przesunąć najbliższy punkt w kierunku osi y.
 
Wstępnie ustawione przyciski LoadData oraz SaveData wywołują odpowiednie metody panelu i służą do wczytania lub zapisu wartości planu grzewczego. Metody te należy dostosować w ten sposób, żeby odpowiadały śledzonej technologii.
 
Pole wprowadzania PmiText umożliwia edycję wartości punktu pojedyńczego punktu. Przyciski + oraz - umożliwiają grupową edycję wartości wszystkich punktów o wprowadzoną wartość.
Konfiguratory, które można ustawić przed wytworzeniem konfiguracji wstępnej:
Nazwa wytwarzanego obiektuNazwa nowo wytworzonego obiektu w drzewie obiektowym aplikacji. Jest to nazwa systemowa oraz nie może zawierać znaki diakrytyczne, pusty łańcuch, spacje oraz jako pierwszy znak nie może być liczba.

Domyślnie: "PlanWeek"

Tytuł paneluNazwa panelu określona przez użytkownika, która na przykład pojawi się:
- w nagłówku okna (jeżeli jest otwarte poza obszarem roboczym)
- w liście paneli uzyskanych na przykład przy pomocy metody FindViewers

Konfigurator ten stawia wartość początkową właściwości PmPanel.Title oraz PmiRoot.ViewerTitle.

Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie ($.text ..) (wartość jest obliczana podczas otwierania okna).

Po wytworzeniu tej konfiguracji wstępnej zostanie następująco ustawiony konfigurator: PmPanel > Panel > Tytuł panelu.

UprawnieniaNa tej stronie można zdefiniować uprawnienia obiektu. Patrz Opis strony Uprawnienia.
Członek grup logicznychLista identyfikatorów grup logicznych (znakiem oddzielającym jest przecinek ','), do których obiekt należy (jest ich członkiem), patrz Grupy logiczne. Wyboru grup logicznych można dokonać w oknie Członek grup logicznych.

Po wytworzeniu tej konfiguracji wstępnej zostanie następująco ustawiony konfigurator: PmObject > Obiekt > Członek grup logicznych.

Minimum zakresu wprowadzanych temperaturOś Y - Minimum zakresu wprowadzanych temperatur
Maksymum zakresu wprowadzanych temperaturOś Y - Maksymum zakresu wprowadzanych temperatur
Udostępnić obiekt do WebuOkreśla, czy ten obiekt ma być zarejestrowany jako element Web serwera

Po wytworzeniu tej konfiguracji wstępnej zostanie następująco ustawiony konfigurator: PmPanel > Web serwer > Udostępnić obiekt do Webu.

PmWeb obiektŚcieżka w drzewie obiektów do obiektu PmWeb, PmWebFolder lub PmWebLang, do którego wykona się rejestracja.

Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie (wartość jest obliczana przy uruchomieniu aplikacji).

Po wytworzeniu tej konfiguracji wstępnej zostanie następująco ustawiony konfigurator: PmPanel > Web serwer > PmWeb obiekt.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice