Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

PmTelepermXU - Driver do komunikacji z systemem Siemens TELEPERM

System sterowania TELEPERM firmy Siemens jest stosowany zwłaszcza w elektrowniach i ciepłowniach. Niniejszy driver został pierwotnie opracowany dla elektrowni atomowej (system Topas, Mochovce Słowacja) i komunikuje się z zewnętrzną jednostką (XU=external unit) typu OM690 tego systemu.
 
Przed zastosowaniem tego drivera w aplikacji PROMOTIC należy zaznajomić się z rozdziałem: Komunikacja przy pomocy driverów PROMOTIC.
 
Podstawowe właściwości drivera:
- Komunikacja przebiega poprzez Ethernet.
- Aplikacja PROMOTIC jest z punktu widzenia tej komunikacji MASTER (tzn. wywołuje transmisję danych).
- Driver jest wbudowany do systemu PROMOTIC przy pomocy obiektu PmComm.

Driver umożliwia wykorzystanie obiektu PmCommMsg. Obiekt PmCommData nie można zastosować.

 
Ograniczenie:
- Driver potrafi zapisywać, jednak na razie nie ma zaimplementowanego typu wiadomości do odczytu danych.
 

Zalecone wartości parametrów:

Zalecane wartości dla pozycji Parametry Ethernet:
Numer portu TCP/UDP18000
Typ transmisji EthernetTCP
Opis i zalecane wartości dla pozycji Parametry protokołu:
Numer identyfikacji klientaNumer, wg którego serwer identyfikuje aplikację PROMOTIC

Opis komunikacji przy pomocy obiektów PmCommMsg

- StateRequest TXP_GET_STATE:

Uzyskanie informacji o stanie serwera i równocześnie jest to rejestracja na serwerze.

Po połączeniu z jednostką XU klient (aplikacja PROMOTIC) musi zażądać o informację o stanie serwera XU. Jeżeli XU nie znajduje się w stanie "leading", wtedy klient nie może przesłać innej wiadomości niż TXP_GET_STATE.

W zakładce Dane-odbiór znajdujuą się zmienne:
State: Stan serwera. Typ danych jest Long. Znaczenie:
1=starting up
2=standby - tzn. za chwilę stanie się leading
3=leading - tylko w tym stanie można transmitować dane!
4=soon shutdown
 
- Write Data TXP_WRITE_POS:

Zapis danych do serwera XU.

Klient może zapisywać wyłącznie swe "własne" dane. Takimi danymi są te dane, które są zarejestrowane do zapisu dla tego klienta. Każda dana może być zarejestrowana do zapisu tylko dla jednego klienta.

Jeżeli klient odłączy się lub nie przeąle polecenia zapisu przez ponad 1 minutę, wtedy XU zakłada, że klient jest "nieżywy". W następstwie tego XU ustawi wszystkie przynależne dane do stanu nie ważności. W celu wyelimonowania takiego zachowania wystarczy przesłać puste polecenie zapisu (tzn. przesłać wiadomość TXP_WRITE_POS z ilością przesyłanych danych = 0).

W zakładce Dane-wysłanie znajdują się zmienne:

Obiekt zawsze zawiera pozycję "Nmb". Pozostałe pozycje dodają się według ustawienia w parametrach wiadomości.

Nmb: Bieżąca ilość przesyłanych danych. Typ danych jest Long. Wartość może być od 0 (łącznie) aż do maks. wartości ustawianej w parametrach wiadomości.
vX_ProcId: Identyfikator zmiennej. Typ danych jest String. Może mieć maks. 24 znaki. Podczas przesyłania do serwera do tego textu zostanie dołączona 1 spacja na początek (tzn. każdy identyfikator na serwerze musi rozpoczynać się od spacji) a na końcu zostanie dopełniony spacjami tak, żeby całkowita długość była 25 znaków.
vX_Value: Przesyłana wartość zmiennej. Typ danych Single (dla sygnałów analogowych) lub Long (dla sygnałów binarnych). Dla sygnałów binarnych na serwer zostanie wysłana zawsze wartość 0 lub 1.
vX_Time: Czas przesyłanej zmiennej. Typ danych jest Date. Zmienna występuje w danych tylko jeżeli jest to zezwolone w parametrach wiadomości. Jeżeli nie jest, wtedy przesyłana jest pusta wartość a serwer uzupełni czas bieżący.
vX_Quality: Stan (jakość) przesyłanej wartości. Typ danych jest Long. Zmienna występuje w danych tylko jeżeli jest to zezwolone w parametrach wiadomości. Jeżeli nie jest zezwolone, wtedy przesyła się 0. Znaczenie bitów stanu:
0.bit: nie zinicjalizowane
1.bit: Nie ważne
2.bit: Wartość przepisana
3.bit: Symulowane
4.bit: Nie pewane
5.bit: Awaria sprzętu
6.bit: In service
7.bit: Time adjusted
W zakładce Dane-odbiór znajdujuą się zmienne:
Code: Znacznik pomyślności transmisji. Wartość mniejsze niż 0 oznacza oznaką złej transmisji.
Module: Wewnętrzna wartość Teleperm (identyfikacja potwierdzanego modułu)
Line: Wewnętrzna wartość Teleperm (numer wiersza w systemie)
 
- Explicit disconnect TXP_DISCONNECT: Powiadomienie serwera, że klient będzie się odłączać
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice