Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

PmS5PG - Driver do komunikacji poprzez port PG ze sterwnikami PLC Siemens Simatic S5

Przed zastosowaniem tego drivera w aplikacji PROMOTIC należy zaznajomić się z rozdziałem: Komunikacja przy pomocy driverów PROMOTIC.
 
Podstawowe właściwości drivera:
- Zastosowanie tego drivera wymaga zakup licencji: PmS5PG. Z wersją freeeware PmFree lub przy opracowywaniu aplikacji (z licencją deweloperską w celach testowania) element ten zawsze funkcjonuje.
- Driver obsługuje podzbiór protokołu AS511, który wykorzystują sterowniki PLC SIMATIC z serii S5.
- Komunikacja przebiega po łączu szeregowym komputera (COM1, COM2 ...).
- Aplikacja PROMOTIC jest z punktu widzenia tej komunikacji MASTER (tzn. wywołuje transmisję danych).
- Chodzi o komunikację typu punkt-punkt, tzn. że przy pomocy jednego obiektu PmComm można komunikować się tylko z jednym urządzeniem (protokół nie umożliwia adresacji urządzeń).
- Driver jest wbudowany do systemu PROMOTIC przy pomocy obiektu PmComm.

Driver umożliwia wykorzystanie obiektu PmCommMsg. Obiekt PmCommData nie można zastosować.

Dla łatwego dodania tego drivera do aplikacji jest dogodne zastosować: Konfiguracje wstępne w grupie "Siemens Simatic PLC"

- Driver potrafi odczytywać tylko databloki, nie potrafi odczytywać markerów i znaczników.
- Driver nie ustawia automatycznie danych w zakładce Dane-wysłanie oraz Dane-odbiór. Projektant musi dane w omawianych zakładkach ustawić sam według przedstawionego niżej opisu.
 
Ponieważ format danych zapisanych w automatach Simatic jest dla niektórych typów danych (long, liczba rzeczywista, czas) inny niż w komputerach typu PC, jest konieczne przetransformowanie wartości wspomnianych typów. Driver sam nie wykonuje takich transformacji, lecz po odbiorze danych w aplikacji jest możliwe do tego celu wykorzystanie na przykład metody Pm.TransformValue.
Opis i zalecane wartości dla pozycji Parametry protokołu:
Limit czasu odbioru odpowiedziOkres czasu (w milisekundach) w którym driver będzie oczekiwać na odpowiedć po odesłaniu wiadomości. Jeżeli do tego czasu nie zostanie odebrana żadna odpowiedć, wtedy transmisja wiadomości zostanie zakończona (zostanie wywołane zdarzenie onEndOfTransfer z błędem 24 lub 66).
Typ PLCmożna wybrać "AG90,AG95,AG100" lub "vyższy niż AG100". W praktyce jest konieczne sprawdzenie poprawności wyboru. Są dostępne oznaki, że na przykład dla AG115 jest konieczny wybór pierwszej opcji.
AG90, AG95, AG100
> AG100
 

Opis komunikacji przy pomocy obiektów PmCommMsg

Opis wiadomości:

Zakłada się, że wszystkie pozycje w zakładkach Dane-wysłanie oraz Dane-odbiór będą mieć wielkość 2 bajty, tzn. typ danych Integer.

Odczyt zawartości bloku danych (dalej tylko DB):

1. pozycja Dane-wysłanie zawiera numer DB, z którego ma się odbyć odczyt.

1. pozycja Dane-odbiór zawiera ilość słów odczytywanego DB. Następne pozycje zawierają słowa odczytywanego DB. Projektant powinien zapewnić, żeby ilość słów w DB była równa ilości pozycji w zakładce (bez pozycji 1. zawierającej ilość słów).

Zapis wybranych słów do bloku danych:

1. pozycja Dane-wysłanie zawiera numer DB, do którego ma się odbyć zapis. 2. pozycja zawiera ilość słów, które będą zapisane. 3. pozycja zawiera indeks pierwszego zapisywanego słowa. 4. pozycja zawiera pierwsze zapisywane słowo. 5. oraz 6. pozycja zawiera indeks i wartość drugiego zapisywanego słowa, itd. Jeżeli w zakładce jest ustawiona większa ilość słów, niż ma zostać zapisane według 2. pozycji, wtedy decyduje wartość 2. pozycji.

W zakładce Dane-odbiór nie ma żadnej zmiennej.

Rozpoczęcie trybu cyklicznego odczytu wybranych słów z określonego DB:

1. pozycja Dane-wysłanie zawiera numer DB, do którego ma się odbyć zapis. 2. pozycja zawiera ilość słów, które będą zapisane. 3. pozycja zawiera indeks pierwszego zapisywanego słowa. 4. pozycja zawiera indeks drugiego zapisywanego słowa, itd.

W zakładce Dane-odbiór nie ma żadnej zmiennej.

Niniejsza wiadomość musi być wywołana zawsze poza trybem odczytu cyklicznego. W innym przypadku może dojść do zawieszenia komunikacji.

Odczyt cykliczny z danego bloku danych: Zakładka Dane-wysłanie jest pusta.

Dane-odbiór: 1. pozycja zawiera ilość odebranych słów. 2. pozycja zawiera znacznik biegu sterownika PLC (Run). 3. pozycja zawiera pierwsze odebrane słowo (dane). 4. pozycja zawiera drugie odebrane słowo, itd.

Omawiana wiadomość powinna być uruchomiona wyłącznie w trybie odczytu cyklicznego.

Zakończenie trybu odczytu cyklicznego: Zakładki Dane-wysłanie oraz Dane-odbiór są puste.

Notatka: Jeżeli jedna z zakładek zawiera pozycję określającą ilość słów, wtedy zawsze stosuje się ilość słów transmitowanyczh z/do danego bloku danych a nie ilość słów w zakładce.

© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice