Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

PmMicroUnit - Driver do komunikacji ze sterownikami PLC MicroUNIT

Niniejszy driver służy do komunikacji ze sterownikami PLC MicroUNIT. Patrz również Komunikacja z systemami firmy TEDIA (Czechy).
 
Przed zastosowaniem tego drivera w aplikacji PROMOTIC należy zaznajomić się z rozdziałem: Komunikacja przy pomocy driverów PROMOTIC.
 
Podstawowe właściwości drivera:
- Zastosowanie tego drivera wymaga zakup licencji: PmMicroUnit. Z wersją freeeware PmFree lub przy opracowywaniu aplikacji (z licencją deweloperską w celach testowania) element ten zawsze funkcjonuje.
- Driver komunikuje się ze sterownikami firmy Tedia (Czechy), z urządzeniami z serii MicroUnit poprzez protokół AIBus.
- Komunikacja przebiega po łączu szeregowym komputera (COM1, COM2 ...).
- Aplikacja PROMOTIC jest z punktu widzenia tej komunikacji MASTER (tzn. wywołuje transmisję danych).
- Driver jest wbudowany do systemu PROMOTIC przy pomocy obiektu PmComm.

Driver umożliwia wykorzystanie obiektu PmCommMsg. Obiekt PmCommData nie można zastosować.

Dla łatwego dodania tego drivera do aplikacji jest dogodne zastosować: Konfiguracje wstępne w grupie "Sterownik PLC MicroUnit"

 
Protokół urządzeń MicroUNIT AIBus jest określony według dokumentacji technicznej jako komunikacja pomiędzy stacją MASTER (PC) i stacją SLAVE (poszczególne urządzenia). Protokół pracuje tak,że najpierw zostaje wysłana wiadomość "MASTER-SLAVE", przy pomocy której Master(PC) wzywa określone urządzenie do danej czynności. Urządzenia są w sieci określone RS485 poprzez swoje adresy. Slave urządzenie po wezwaniu odpowiada wiadomością "SLAVE-MASTER", która zawiera odpowiedć w formie STATUS bajtu lub wymaganych danych. Według specyfikacji protokół jest tworzony przez 10 bajtów w następującej kolejności:
- ADRES: 1B
- FUNKCJA: 1B
- PERIFERIA: 1B
- POLECENIE BEZPOŚREDNIE: 1B
- DANE: 4B
- CRC: 2B

Niektóre specjalne rodzaje peryferii wymagają inną długość danych, jednak ten rpdzaj protokołu nie jest opisany w dokumentacji technicznej i nie jest wspierany w bieżącej wersji drivera PROMOTIC.

 
Adres:

Jest obowiązokwym parametrem wiadomości, który określa adresu urządzenia (modułu) w sieci RS485. Dla włączonego segmentu 2 DIL przełącznika SW jest adres ustawiony na stałe na 0, przy segmencie 2 w pozycji OFF jest okreżlony wartością na adresie 62 (COM_BD) EEPROM konfiguracyjnej (peryferia nr. 0). Adres i szybkość transmisji są zawsze inicjalizowane wyłącznie przy włączeniu urządzenia.

 
Funkcja:

Określa rodzaj czynności wymaganej odokreślonego urządzenia i jest parametrem wiadomości komunikacyjnej obiektu PmCommMsg. Wybór funkcji wykonuje się przy pomocy listboksu "FUNKCJE" okna parametrów wiadomości. Oprócz zdefiniowanych funkcji można wykorzystać funkcję "Funkcja OKREŚLONA przez użytkownika". Wtedy w zakładce Dane-wysłanie pojawi się dodatkowo pozycja danych "Funckja", do której projektant bezpośrednio wpisuje numer funkcji, według dokukmentacji technicznej, lub jeżeli jest to potrzebne, wtedy według numerów przedstawionych przed nazwą funkcji w listboksie "FUNKCJE".

 
Lista funkcji, które mogą zostać wykorzystane:
FN0 - Bezpośredni odczyt z urządzenia zewnętrznego
FN1 - Bezpośredni zapis do urządzenia zewnętrznego
FN2 - Adresowany odczyt z urządzenia zewnętrznego
FN3 - Adresowany odczyt z urządzenia zewnętrznego
FN100 - Bezpośredni odczyt z urządzenia wewnętrznego
FN101 - Bezpośredni zapis do urządzenia wewnętrznego
FN102 - Adresowany odczyt z urządzenia wewnętrznego
FN103 - Adresowany zapis do urządzenia wewnętrznego
FN200 - Identyfikacja modułu(urządzenia)
Funkcja OKREŚLONA przez użytkownika
 
Peryferia:

Określa, z którego z blokňw funkcjyjnych będzie wykonywany odczyt lub zapis. Na przykład należą tu cyfrowe W/W, timery, EEPROM konfiguracyjna i inne (patrz lista). Peryferię wybiera się w ten sam sposąb co funkcję, przy pomocy listboksu "PERYFERIA" w oknie parametrów wiadomości. Tak samo jak w przypadku funkcji można w listboksie ustawić "Peryferia OKREŚLONA przez użytkownika", co spowoduje dodanie pozycji "Peryferia" do zakładki Dane-wysłanie.

 
Lista peryferii możliwych do wykorzystania:
0-15: Kanał ANALOGowy nr.0 do nr. 15
16: Czujnik zimnego końca
64: Port CYFROWY nr. 0
65: Port CYFROWY nr. 1
80-95: LICZNIKA 32-bitowy nr. 0 do nr. 16
0: Rejestr STATUS
1: RTC Czas
2: RTC Data
3: Czas braku zasilania
4: Data braku zasilania
5: Czas włączenia zasilania
6: Data włączenia zasilania
0: EEPROM konfiguracyjna
1: EEPROM użytkownika
0,1,2: IDENTIFIKACJA modułu, rejestr nr. 0, nr. 1, nr. 2
xxx: Serwis i DIAGNOSTYKA modułu
Peryferia OKREŚLONA przez użytkownika
 
Format danych:

Biblioteka protokołu dodatkowo wspiera cztery formaty transmitowanych danych, chodzi o następujące typy danych:

- Byte (4 wartości)
- Integer (2 wartości)
- Long (1 wartość)
- Single (1 wartość)
- String (1 łańcuch 4-znakowy) do odczytu wartości IDENTIFIKACJI modułu

Przy wpisywaniu wyżej wymienionych danych jest dotrzymana konwersja typów na format kompatybilny z urządzeniami MicroUNIT.

Notatka: Jeżeli wykonano adresację na przykład urządzenia wewnętrznego jakim jest konfiguracja EEPROM, wtedy dokładnie spojrzyj na opis adresacji w dokumentacji. Niektóre peryferie posiadają bowiem własny sposób adresacji, który nie jest opisany w specyfikacji protokołu AIBus (zamiast 2-bajt ADR jest transmitowany 1-bajt ADR dwukrotnie). Z tego powodu jest implementowany format danych w formie zmiennych 4 bajtowych.

Zalecane wartości dla pozycji Parametry łącza szeregowego:
Ilość bitów informacji8
ParzystośćEVEN (parzysty)

Transmisja jest asynchroniczna w trybie transmisji Full-duplex lub Hapl-duplex. W przypadku transmisji Half-duplex (na przykład przy wykorzystaniu RS485) według dokumentacji AIBus jest konieczne sterowanie bitu parytetu (wymśg jest transmitowany z parytetem parzystym, odpowiedź z parytetem nieparzystym). Driver PROMOTIC przy odbiorze wiadomości nie bierze pod uwagę bit parytetu, z tego powodu można ustawić na stałe parytet parzysty.

Ilość bitów stopu1
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice