Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

Lista funkcji języka VBScript

Kategorie funkcji:
Funkcje VBScript do pracy z typami danych:
CBool Zwraca wyrażenie skonwertowane do wartości typu Boolean
CByte Zwraca wyrażenie skonwertowane do wartości typu Byte
CDate Zwraca wyrażenie skonwertowane na wartośc typu Date
CDbl Zwraca wyrażenie skonwertowane na wartość typu Double
CInt Zwraca wyrażenie skonwertowane na wartośc typu Integer
CLng Zwraca wyrażenie skonwertowane na wartośc typu Long
CSng Zwraca wyrażenie skonwertowane na wartośc typu Single
CStr Zwraca wyrażenie skonwertowane na wartośc typu String
IsArray Zwraca wartość logiczną wskazującą, czy dana zmienna jest tablicą
IsDate Zwraca wartość logiczną wskazującą, czy dane wyrażenie można skonwertować na datę
IsEmpty Zwraca wartość logiczną wskazującą, czy zmiennazostała zinicjalizowana
IsNull Zwraca wartość logiczną ktora określa, czy wyrażenie zawiera nie ważne dane
IsNumeric Zwraca wartość logiczną wskazujµcą, czy dane wyrażenie można opracować jako liczba.
IsObject Zwraca wartość logiczną wskazującą, czy dane wyrażenie jest odniesieniem do ważnego automation obiektu
TypeName Zwraca łańcuch zawierający informacje o typie danych zmiennej
VarType Zwraca wartość wskazującą typ danych zmiennej
Wizualizacyjne funkcje VBScript (Patrz również: Pm wizualizacyjne metody):
InputBox Wyświetli okno do wprowadzenia wartości
MsgBox Wyświetli komunikat w oknie i czeka na kliknięcie użytkownika na przycisk
Matematyczne funkcje VBScript (Patrz również: Pm właściwości i metody Matematyczne i inne):
Abs Wartość bezwzględna liczby
Atn Zwraca wartość funkcji arcustangens danej liczby
Cos Zwraca wartość cosinus danego kąta
Eval Oblicza wyrażenie i zwraca jego wartość
Exp Zwraca spotęgowaną podstawę logarytmu naturalnego (e)
Fix Zwraca całkowitą część liczby
FormatNumber Zwraca wyrażenie naformatowane jako liczba
FormatPercent Zwraca wyrażenie naformatowane jako procent (pomnożone przez 100) z symbolem "%"
Hex Zwraca łańcuch który przedstawia wartość liczby w układzie szesnastkowym
Int Zwraca całkowitą część liczby
Log Zwraca logarytm naturalny liczby/>
Oct Zwraca łańcuch który przedstawia wartość ósemkową danej liczby
Rnd Zwraca liczbę losową
Round Zwraca liczbę zaokrągloną na określoną ilość miejsc dziesiętnych
Sgn Zwraca liczbę całkowitą określającą znak liczby
Sin Zwraca sinus dla danego kąta
Sqr Pierwiastek kwadratowy danej liczby
Tan Zwraca tangens kąta
Funkcje VBScript do pracy z datą i czasem (Patrz również: Pm Metody do pracy z datą i czasem):
Date Zwraca bieżącą datę systemową
DateAdd Zwraca datę zwiększoną o określony przedział czasu
DateDiff Zwraca ilość przedziałów czasu pomiędzy dwiema datami
DatePart Zwraca wymaganą część daty
DateSerial Zwraca datę dla określonego roku, miesiąca oraz dnia
DateValue Zwraca datę bez czasu
Day Dzień w miesiącu (liczba całkowita 1-31)
FormatDateTime Zwraca wyrażenie sformatowane jako data lub czas
Hour Godzina dnia (liczba całkowita 0-23)
Minute minuta w godzinie (liczba całkowita 0-59)
Month Miesiąc (liczba całkowita 1-12)
MonthName Zwraca nazwę miesiąca
Now Zwraca bieżący systemowy data oraz czas
Second Sekunda w minucie (liczba całkowita 0-59)
Time Zwraca bieżący czas systemowy bez daty
TimeSerial Zwraca wartość typu Date zawierający czas określony przy pomocy godziny, minuty i sekundy
TimeValue Zwraca wartość typu Date zawierającą czas
Weekday Dzień w tygodniu
WeekdayName Zwraca nazwę dnia w tygodniu
Year Rok (liczba całkowita)
Funkcje VBScript do pracy z tekstem (string) (Patrz również: Pm Metody do pracy z tekstem (string)):
Asc Zwraca kod znaku ANSI odpowiadający pierwszej literze w łańcuchu
Chr Zwraca znak odowiadający danemu kodu
InStr Zwraca pozycję pierwszego pojawienia się jednego łańcucha w innym łańcuchu
InstrRev Zwraca pozycję pojawienia się jednego łańcucha w innym łańcuchu od końca łańcucha
Join Zwraca łańcuch wytworzony przez połączenie kilku podciągów znaków zawartych w tablicy
LCase Zwraca łańcuch ze wszystkimi literami skonwertowanymi na małe litery (lowercase)
Left Zwraca określoną ilość znaków (podciąg) z lewej strony łańcucha
Len Zwraca ilość znaków w łańcuchu
LTrim Zwraca kopię łańcucha bez spacji początkowych (left trim)
Mid Zwraca określoną ilość znaków (podciąg) z łańcucha
Replace Zwraca łańcuch, w którym był określony podciąg zamieniony za inny łańcuch z określoną ilością zamian
Right Zwraca określoną ilość znaków z prawej strony łańcucha
RTrim Zwraca kopię łańcucha bez spacji końcowych (right trim)
Space Zwraca łańcuch zawierający określoną ilość spacji
Split Zwraca 1-wymiarową tablicę podciągów
StrComp Zwraca wartość wskazującą wynik porównania łańcuchowego
String Zwraca łańcuch o określonej długości wypełniony określonym znakiem
StrReverse Zwraca łańcuch z odwróconą kolejnością znaków danego łańcucha
Trim Zwraca kopię łańcucha bez spacji początkowych i końcowych
UCase Zwraca łańcuch ze wszystkimi literami skonwertowanymi na duże litery (uppercase)
Funkcje VBScript do pracy z tablicą (array):
Array Zwraca 1-wymiarową tablicę (Array) wartości
Filter Zwraca podzbiór tablicy łańcuchów wyfiltrowany według określonego kryterium.
LBound Zwraca najmniejszy możliwy indeks dla określonego wymiaru tablicy
UBound Zwraca największy możliwy indeks dla określonego wymiaru tablicy danych
Pozostałe funkcje VBScript:
CreateObject Wytworzy oraz zwraca obiekt Automation
GetObject Zwraca obiekt Automation z pliku
RGB Zwraca liczbę całkowitą, która przedstawia wartość koloru RGB
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice