Promotic
WikipediaLinkedInYoutubeTwitterFacebook

WebDir - zakładka obiektu PmWebDir

Opis:
W tej zakładce można ustawiać parametry dotyczące wyszukiwania stron HTML na dysku. Ilość objektów PmWebDir w projekcie nie jest ograniczona, ich przestrzeń na dysku może się na siebie nakładać.
Pozycje konfiguracji:
Identyfikator Web elementuOkreśla unikalny identyfikator Web elementu. Zupełny Adres URL do tego elementu wygląda na przykład:

"http://NazwaKomputera:Port/Identyfikator"

TytułOpis bieżącego Web elementu. Ten tekst jest wyświetlony na stronie HTML, która oferuje listę Web elementów.

Do wprowadzenia można zastosować Makro wyrażenie ($.text ..) (wartość jest obliczana przy uruchomieniu aplikacji).

Wyświetl w HTML liście elemetówJeżeli jest zaznaczone, wtedy dany element będzie przyszeregowany do wyświetlanej listy elementów. Odpowiedzialnym obiektem za wyświetlanie takiej listy jest Web obiekt, do którego jest dany komponent zarejestrowany (Web obiekt PmWeb, PmWebFolder lub PmWebLang).

Jeżeli nie jest zaznaczone, wtedy dany element nie będzie się znajdować na liście elementów. Jednak będzie dostępny pod swoim Web adresem. Jest to odpowiednie dla komponentów systemowych (np. dane oferowane innym aplikacjom) które nie powinny być wybierane z Web przeglądarek.

Przy przeglądaniu listy komponentów w przeglądarce Web można tą opcję zablokować przez naciśnięcie klawisza Shift i równocześnie klikniesz na tytuł owej listy. Wtedy lista zostanie wyświetlona ponownie i zostaną wyświetlone wszystkie (tzn. także systemowe) elementy.

Źródło danychOkreśla, skąd będzie odczytywana zawartość pliku webowego, którego klient wymaga.
Pliki na dysku w określonym folderze - Zawartość wymaganego pliku webowego zostanie wczytana z pliku o tej samej nazwie na dysku w określonym folderze.
Tekst wprowadzony do właściwości pEvent.PageString w zdarzeniu onPageModify - Zawartość wymaganego pliku webowego jest wprowadzona do właściwości pEvent.PageString przy pomocy skryptu w zdarzeniu onPageModify. W tym przypadku nie są wykorzystane słowa kluczowe i zakładka Słowa kluczowe nie ma znaczenia.
Folder z plikamiKonfigurator ten jest widoczny tylko jeżeli Źródło danych = Pliki na dysku w określonym folderze.
 
Ścieżka do katalogu (i jego katalogów podległych) - na przykład C:/PmProj/WebPages. W tym katalogu będą wyszukiwane wymagane pliki (pliki typu HTML, XML i inne).

Wszystkie pliki w danym katalogu (i wszystkich jego katalogach podległych) będą udostępnione do Webu i z tego powodu jest zalecane żeby w danym katalogu nie znajdowała się żadna zawartość, której udostępnienie do Webu nie jest pożądane.

Zalecanym jest stosowanie ścieżki w składni PROMOTIC - patrz PROMOTIC ścieżka do plików lub folderów.

Wstępnie ustawioną wartością jest #app:web, tzn. ścieżka do podkatalogu web w katalogu aplikacji.

Typ użycia słów kluczowychKonfigurator ten jest widoczny tylko jeżeli Źródło danych = Pliki na dysku w określonym folderze.
 
Określa skąd będą brane słowa kluczowe do zastępowania. Można wybrać kilka możliwości lecz jest zalecane stosowanie wyłącznie ostatniej z nich, ponieważ pozostałe możliwości są uważane za przestarzałe. Zastępowanie słów kluczowych jest dokonywane wyłącznie w plikach z rozszerzeniem *.htm, *.html oraz *.xml.
W pliku każde wystąpienie _(xx)_ zastąp wartością słowa klucz.xx (domyślnie) - Znaki "_(" oraz ")_" w pliku służą jako znaczniki początku i końca słowa kluczowego. Obiekt podczas wczytania pliku wyszukuje znaki _(. Dla każdego wystąpienia tych znaków określa nazwę słowa kluczowego które rozpoczyna się bezpośrednio za _( i kończy się przed )_. Cały tekst łącznie ze znakami _( oraz )_ jest wtedy zastępowany przez wartość słowa kluczowego o danej nazwie zdefiniowanemu w zakładce Słowa kluczowe. Patrz przykład w opisie obiektu.
(przestarzałe) Wartośc słów klucz.zastąp dokładnie wg nazwy klucza
(przestarzałe) Użyj tylko sekcji [PROMOTIC] w plikach
(przestarzałe) Użyj słowa klucz. i sekcję [PROMOTIC]
(przestarzałe) Jeżeli jest, wtedy użyj sekcję [PROMOTIC], inaczej słowa klucz.
© MICROSYS, spol. s r. o.Tavičská 845/21 703 00 Ostrava-Vítkovice